INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 11/07/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa en dos estudis de validació de la Unió Europea

El Laboratori Agroalimentari, en qualitat d’expert en cromatografia líquida i amb una llarga experiència amb la tècnica HPLC-UV o DAD, ha estat convidat pels organismes competents de la UE a participar en dos estudis de validació.

El Laboratori Agroalimentari (LAC), ha participat recentment en dos estudis de validació europeus com a expert en cromatografia líquida i en la tècnica HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography-UltraViolet), un mètode d’anàlisi químic emprat per separar molècules usant tècniques cromatogràfiques, o DAD (Detector de Díodes en Línia). 

El primer estudi de validació ha estat el CEN project M523/P2 Pre-validation study of the methods “Determination of vitamin A, E and D content - method using solid phase extraction clean-up and High Performance Liquid Chromatography”. Aquest estudi  està organitzat per el Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Prague and BfUL/LUFA i preparat per el Technical Committee CEN/TC 327 “Animal feeding stuffs”, a petició de la Comissió Europea i la European Free Trade Association (EFTA), amb la finalitat de validar el mètode objecte d’estudi per tal que arribi a ser un estàndard europeu.

L’altre estudi en què ha participat el Laboratori Agroalimentari és el Collaborative study for the validation of a HPLC-UV or DAD based analytical method for the determination of authorised carotenoids in animal feed – Framework: Mandate III of the European Commission to the European Standardisation body CEN. Aquest estudi ha estat realitzat pel European Union Reference Laboratory for Feed Additives Control (EURL-FA Control), i organitzat per el European’s Commission Joint Research Centre (JRC) amb el propòsit de validar completament el mètode d’estudi per a la determinació simultània de carotenoides als nivells definits a la legislació europea, per tal de disposar d’un mètode analític fiable per al control oficial dels pinsos.

En aquest sentit, cal destacar que el compliment de la legislació i el control obligatori requereixen la disponibilitat de mètodes analítics fiables. En un esforç constant per contribuir a la fiabilitat dels resultats analítics obtinguts pels laboratoris encarregats de garantir el control oficial dels carotenoides en els pinsos i avaluar la seguretat alimentària, la Comissió Europea va demanar en el seu tercer mandat a l'organisme europeu de normalització (CEN) la regulació d'un mètode analític per a la determinació simultània dels carotenoides autoritzats en els pinsos, i per aquest motiu s’ha realitzat aquest estudi.

 

Jornades tècniques del 10 al 16 de desembre

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de desembre