L'ús de sensors per a la gestió del reg ja és una realitat

REG | 15/05/2018  Ruralcat

L'ús de sensors per a la gestió del reg ja és una realitat

En els darrers anys, l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència de tècnics i regants, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar l’eficiència de reg i optimitzar els costos de producció.

Sensor de reg

Sensor de reg

Els cultius en que el maneig del reg suposa un cost elevat en relació als costos totals de producció poden ser candidats a utilitzar la monitorització de l’aigua al sòl com a mètode d’auditoria, diagnosi i optimització de l’aigua. La viabilitat tècnica i econòmica de la utilització de sensors està molt lligada al tipus de reg.
 
En els nous regadius, la limitació en el volum total de l’aigua de reg i el seu cost, obliga a treure’n el màxim rendiment. L’estratègia de doble cultiu i/o cultius alternatius, en molts anys, es mostren rendibles econòmicament. En aquests casos la gestió de l’aigua de reg ha de ser acurada per a anar-la aplicant de forma raonada i eficientment. Així, els sistemes de mesura i control utilitzant sondes i coneixement permeten optimitzar l’aigua de reg i prendre decisions en base a informació fiable.
 
A l’hora d’escollir els equips necessaris, cal tenir en compte diversos factors. Les condicions del camp demanden que la tecnologia estigui pensada i preparada  per a fer front a les temperatures extremes, condicions d’humitat permanent, laboreig/maneig, etc. És recomanable, doncs, assessorar-se en la tecnologia i ventall de sensors disponibles. Això i la robustesa dels equips i comunicacions és un factor important per escollir la tecnologia.
 
-Pluviòmetre/cabalímetre: Auditen el volum de reg realment aportat.
-Registrador de dades: Registra dades dels sensors connectats  i emet les dades als servidors
-Combinació de sensors d’humitat del sòl i potencial hídric instal·lats a diferents profunditats:
 
-Superficial: Per a detectar els regs.
-Intermig: Monitoritza el consum d’aigua i el potencial hídric del sòl per a conèixer, en la zona de màxima exploració radicular, la disponibilitat d’aigua i detectar possibles situacions d’estrès.
-Profund: Control del drenatge.
 
En funció de les necessitats concretes de cada explotació, cultiu o maneig, també existeixen sensors que en poden ajudar a gestionar problemes de salinitat, condicions d’estrès hídric i paràmetres climàtics. La compatibilitat d’un ventall ampli de sensors amb el registrador de dades ens pot ajudar a obtenir informació adaptada a les necessitats concretes del cultiu i l’explotació.
 
Les dades generades per els sensors cal que es validin i que reflecteixin la realitat de la parcel·la. Per a obtenir informació de qualitat cal tenir en compte la selecció representativa de la ubicació dels equips tenint en compte les irregularitats de la parcel·la (textura del sòl), les unitats de producció i els sectors de reg. També la instal·lació dels sensors és un procés clau, ja que condiciona que dades que generen siguin interpretables, fiables i robustes. D’altra banda cal valorar les profunditats en funció del cultiu i sistema de reg així com la validació permanent de dades per poder prendre bones decisions. Un cop disposem de dades fiables i validades és possible interpretar la resposta dels sensors per tal d’analitzar les pràctiques de reg i definir estratègies que ajudin a millorar-ne l’eficiència.
 
 
-Gestió adequada: 
Els regs recarreguen la reserva d’aigua del sòl.
S’observa el consum hídric per part del cultiu.
Durant tot el període els valors d’aigua disponible es situen dins la zona de confort.
 
-Aportació deficitària:
No es detecten regs.
L’aigua disponible disminueix per sota la zona de confort.
Baixada sobtada de la resposta del sensor de potencial hídric.
Possibles condicions d’estrès hídric pel cultiu.
 
-Aportació d’aigua en excès:
Els regs superiors a les necessitats hídriques del cultiu.
La reserva d’aigua al sòl incrementa en totes les profunditats, arribant a saturar el sòl en profunditat.
 
La informació facilitada pels sensors ens permet decidir si és necessari el reg, i el moment òptim per a iniciar-lo. Cal tenir en compte la tecnologia del cultiu per avaluar les necessitats teòriques de reg. Per a decidir el volum teòric de reg setmana a aportar es recomana utilitzar l’eina de Recomanacions de reg en agricultura
 
Albert Roselló (Safsampling)
 

 

Us volem donar la més cordial benvinguda a RuralCat, la comunitat virtual agroalimentària i del món rural, un projecte innovador de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i una iniciativa pionera a l'Estat espanyol que suposa un nou concepte de comunicació a través d'Internet, i que té com a principal objectiu el desenvolupament del sector agrari, agroalimentari i rural.

El portal RuralCat és l'eina bàsica per a la transmissió del coneixement a través d'internet del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa a la prestació de serveis tecnològics, la formació, la transferència de tecnologia i l'assessorament als agricultors, ramaders, a la indústria agroalimentària, i a les seves associacions i organitzacions.

Mitjançant RuralCat es persegueix apropar les noves tecnologies al món rural i facilitar l'accés d'aquest col·lectiu a la informació, la formació i el serveis d'interès pel sector en particular, i del món rural, en general.

Es tracta d'una experiència col·laborativa, oberta a tots els professionals i persones relacionades amb l'àmbit de competències del Departament, que facilita que tot aquest col·lectiu del medi rural tregui el màxim profit de tenir a la seva disposició tot un seguit d'informacions, experiències i instruments relacionats amb les seves diferents àrees d'activitat.

En aquest sentit, RuralCat, vol reforçar el seu paper de comunitat virtual agroalimentària i del món rural, és a dir, l'espai en el qual diversos grups de persones vinculades al sector puguin generar diverses relacions i intercanvis; beneficiar-se de serveis, notícies i divulgació tècnica; tenir accés a la innovació, la transferència tecnològica i les noves tecnologies, i aprofitar-se de l'assessorament i la formació a distància. D'altra banda, RuralCat vol ser també, en el marc d'Internet, una finestra a través de la qual el ciutadà no vinculat al sector es pugui apropar al món rural i a l'agroalimentació.

Volem potenciar aquest espai de trobada i intercanvi per tal que esdevingui, junt amb el web institucional del Departament, un referent per al sector i un instrument de progrés, per tal d'aconseguir que aquest sector sigui cada vegada més fort i més capaç de fer front als reptes de futur.

 

 

RuralCat és un nou concepte de comunicació a través d'Internet. En ell es combinen figures diverses: un portal informatiu, una pàgina web amb serveis pensats per al món rural i agroalimentari de Catalunya, un sistema que permet vehicular a través de la xarxa la formació, tant la reglada que imparteix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural com la continuada.


A més, RuralCat, permet que els seus usuaris accedeixin a potents eines de comunicació: correu electrònic, fòrums, etc.

Però, RuralCat pretén ser sobretot una comunitat virtual. Sota aquesta denominació entenem grups de persones amb interessos comuns (agricultors, ramaders, persones de l'agroindústria, estudiants, professionals de l'assessorament, etc.) que poden intercanviar informació i documentació i fomentar la relació usant les eines de comunicació amb una total autonomia dins del grup de treball.


Així, els que es connecten a RuralCat passen de ser subjectes passius d'una informació a ser actius, ja que les comunitats contribueixen també a crear informació perquè aquells que més saben del món agrari, ramader i alimentari de Catalunya són els que hi treballen dia a dia.


L'entorn permet també que RuralCat es personalitzi en funció dels interessos dels seus usuaris. Així, les dades de meteorologia que obté aquell que es connecta no són les generals de Catalunya sinó les de la seva comarca, amb apreciacions útils per a l'agricultura. 

 

 

 

Què puc trobar a RuralCat?


A RuralCat es pot trobar informació agrària, ramadera i serveis per al món rural.

Tornar a dalt.

 

Com està organitzat RuralCat?


A RuralCat hi ha dos nivells d'informació i serveis. El primer és de lliure accés a tots els visitants i inclou informació sectorial i també serveis i documentació útils per als professionals de l'agricultura, la ramaderia i tot el món vinculat a l'agroalimentació de Catalunya. Al segon nivell o intranet s'hi accedeix mitjançant una clau i una contrasenya. En aquest àmbit, les informacions i serveis tenen un caire més personalitzat, especialment vinculat als sectors de producció.
A més, els usuaris registrats tenen dret a un conjunt d'eines de comunicació: correu electrònic, fòrums, etc.

Tornar a dalt.

 

Com es pot fer la inscripció a RuralCat?


Hi ha dues maneres. La primera és omplint un formulari que es pot trobar en aquesta pàgina i donant un correu electrònic de contacte on posteriorment es farà arribar la clau d'entrada.
La segona manera es farà a través de entitats associatives que col·laborin amb el projecte, que inscriuran les persones que hi estiguin interessades i, per la mateixa via els hi remetran la forma d'entrar a la intranet i gaudir dels seus serveis.

Tornar a dalt.

 

Cal pagar alguna cosa per registrar-se a RuralCat?


No, RuralCat és un servei creat a iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat destinat a la comunitat rural i vinculada amb el món agroalimentari de Catalunya sota la filosofia de donar eines per ajudar a millorar el rendiment de les explotacions i comunitats del món rural.

Tornar a dalt.

 

Cal ser agricultor o ramader per estar vinculat a RuralCat?


No és imprescindible tenir una dependència directa del sector primari per tenir una vinculació a la comunitat virtual del món agroalimentari de Catalunya. L'espectre dels usuaris potencials és molt més gran: tot el món educatiu relacionat amb l'agricultura i la ramaderia; el món rural amb els seus serveis cada cop més relacionats amb l'hostaleria o totes les persones dedicades al sector alimentari de Catalunya hi tenen també cabuda.

Tornar a dalt.

 

Es pot participar a RuralCat?


Una característica diferencial de RuralCat respecte a d'altres productes similars és que primarà i molt la participació dels seus usuaris. A les pàgines de la intranet hi ha previstos fòrums on es contrastaran les opinions dels que hi vulguin participar i on es suggeriran temes d'interès per als usuaris. D'aquesta col·laboració es farà també material informatiu que permetrà donar vivesa a la comunitat.
A la part oberta també s'obriran puntualment fòrums de participació.
Independent d'aquests mecanismes, la comunitat disposa d'una bústia on es poden fer arribar tot tipus de preguntes, suggeriments o idees.

Tornar a dalt.

 

Quins serveis de comunicació dóna RuralCat?


La comunitat virtual té com un dels seus objectius facilitar l'accés de les persones que viuen en el món rural a les noves tecnologies de la comunicació i la informàtica. Per aquest motiu tots els que es donin d'alta a RuralCat tindran dret sense cost a una adreça de correu electrònic, amb domini RuralCat. També podran usar altres eines com "Qui hi ha" que permet saber en tot moment qui està connectat a RuralCat, participar en els fòrums que es convoquin o suggerir-ne de nous.

Tornar a dalt.

 

Tot el que es pot trobar ara és el que hi haurà a RuralCat?


No, el projecte RuralCat té un abast molt més important, i creixerà a poc a poc en la línia de donar cada cop més i millors serveis als agricultors, ramaders i persones del món rural. L'objectiu és aconseguir que RuralCat sigui una eina útil per a les persones.

Tornar a dalt.

 

Qui respon a les preguntes?


Quan les preguntes tenen a veure amb la mecànica de la Comunitat Virtual, la resposta correspon a l'oficina de projecte. Quan es tracti de qüestions relacionades amb possibles temes a debatre o a desenvolupar, la resposta se sotmetrà al comitè editorial on hi ha experts en les principals matèries de què es tracta a RuralCat. En tot cas, les propostes i idees que es plantegin seran analitzades amb atenció amb el benentès que aquesta comunitat serà allò que els seus usuaris vulguin que sigui.

Tornar a dalt.