TOPOGRAFIA
Topografia
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Identificar els elements d'un plànol topogràfic
 • Calcular distàncies entre punts d'un plànol topogràfic
 • Calcular pendents
 • Realitzar un croquis d'una parcel·la
 • Dibuixar un plànol topogràfic a partir de les coordenades polars i les seves cotes.
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Interpretació de mapes atmosfèrics
  • Concepte de Topografia i Agrimensura
  • Paràmetres topogràfics observables
  • Representació dels paràmetres observables
  • Unitats de mesura en topografia
  • Plànols, mapes, ortofotomapes i croquis
  • Sistemes de representació en topografia
  • Elements d’un plànol topogràfic
  • Representacions planes de la Terra
 • Tema 2: Elaboració de croquis i plànols
  • Treball de camp
  • Treball de gabinet
  • Eines informàtiques
Durada
18 h
Cost de la inscripció
32 €

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat