Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 18 de maig al’11 de juny de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació específica als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Amposta, 24, 26 i 30 d’abril i 3 de maig de 2018

Curs de captura en viu d’espècies cinegètiques i exòtiques invasores

L’activitat cinegètica és un aprofitament ordenat dels recursos naturals que es troba supeditat a la conservació de les poblacions de la fauna cinegètica i protegida. La reducció de l’efecte de la depredació sobre les espècies cinegètiques i protegides és una eina útil per garantir els aprofitaments sostenibles d’aquestes espècies. Una de les tècniques de reducció de la depredació consisteix en la captura en viu d’exemplars d’espècies depredadores i exòtiques invasores i la seva extracció del medi natural, la qual ha de ser regulada per tal d’evitar desequilibris i alteracions dels ecosistemes naturals i en especial l’afectació de les espècies cinegètiques que no han de ser capturades.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

SSTT del DARP a Vic, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2018

Patologies més habituals als nostres ramats d'oví i cabrum

Aquest curs pretén donar a conèixer de forma pràctica les patologies més habituals dels nostres ramats d’oví i cabrum per millorar el seu maneig i també donar compliment a la normativa de benestar animal en les explotacions ovines i caprines. La metodologia del curs tindrà una part d’exposició prèvia del tema a tractar i després és posarà en comú les experiències dels assistents i les solucions aplicades per cadascú , després es valoraran possibles millores i actuacions preventives.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Guissona, 27 d’abril i 4, 11, 18 i 25 de maig de 2018

Curs de benestar animal a l’escorxador

Aquest curs pretén oferir la formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador que, alhora, permet obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. El curs consta de 20 hores i és preceptiu per a tots els professionals de cria, transport i sacrifici de les diferents espècies. Amb aquests coneixements i en posar en pràctica la normativa de benestar, s'aconseguirà una producció de carn de més qualitat a més d'implementar principis més humanitaris de tracte entre els homes i els animals.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 24 i 26 d’abril i 2 i 3 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader. Mòdul específic

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents. Per aquest motiu i per donar compliment a la normativa de la Unió Europea que regula l’aplicació segura dels biocides en l’àmbit ramader, oferim aquesta formació amb pràctiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 1, 2, 8, 9, 22 i 23 de juny de 2018

Cuina sostenible amb productes de proximitat

El Baix Ebre i el Montsià abasteixen la nostra gastronomia amb productes singulars i de qualitat, alguns d’ells encara poc coneguts. L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en el coneixement dels productors i els productes de proximitat que aporten qualitat i donen peu a una cuina sostenible, diversa i sana.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 2 de maig al 4 de juny de 2018

Visites guiades a les explotacions:noves estratègies comercials

Les visites guiades a les explotacions agrícoles i de transformació agroalimentària són una activitat turística creixent arreu de Catalunya, que posa en valor tant el sector com el producte i genera confiança en el consumidor. Aquest curs pretén donar les eines per a que l’empresari agrícola acabi definint un producte turístic diferenciat què sorgeixi de la seva activitat diària, aportant experiència i coneixement, alhora que es difonen els valors culturals i patrimonials que l’envolten.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Solsonès (Solsona), del 8 al 16 de juny de 2018

Captura en viu d’espècies depredadores i exòtiques invasores

La captura d’exemplars d’espècies depredadores o exòtiques invasores pot ser una mesura útil de gestió cinegètica o de restauració d’hàbitats i comunitats silvestres. És una solució de caràcter excepcional i d’últim recurs, amb condicions que han de garantir la selectivitat dels mètodes aplicats i també el benestar dels animals capturats d’acord amb la normativa bàsica vigent. L’objectiu del curs és donar a conèixer el marc normatiu i pràctic en matèria de captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per aplicar-lo correctament en la gestió de la fauna salvatge, i acreditar les persones usuàries de mètodes homologats mitjançant la superació d’un examen, d’acord amb el Decret 56/2014, de 22 d’abril.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, del 3 al 15 de maig de 2018

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

El curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com per exemple: agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris. L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. L’assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Gandesa, 27 i 28 d’abril, 25 i 26 de maig, 1 i 2 de juny de 2018

Biodinàmica a l’agricultura

L’agricultura biodinàmica es considera el primer mètode europeu d'agricultura ecològica. Es basa en els principis del filòsof austríac Rudolf Steiner, a qui van acudir en 1920 un grup d'agricultors de Koberwitz (Àustria), alarmats per la pèrdua de fertilitat de la terra i l'escàs valor nutritiu de les seves collites. Aquest tipus d'agricultura ecològica, a més de respectar el medi ambient i la biodiversitat, inclou una dimensió espiritual en la relació entre l'home i la terra i proposa treballar en harmonia amb les forces còsmiques.