Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 18 de maig al’11 de juny de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació específica als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Amposta, 24, 26 i 30 d’abril i 3 de maig de 2018

Curs de captura en viu d’espècies cinegètiques i exòtiques invasores

L’activitat cinegètica és un aprofitament ordenat dels recursos naturals que es troba supeditat a la conservació de les poblacions de la fauna cinegètica i protegida. La reducció de l’efecte de la depredació sobre les espècies cinegètiques i protegides és una eina útil per garantir els aprofitaments sostenibles d’aquestes espècies. Una de les tècniques de reducció de la depredació consisteix en la captura en viu d’exemplars d’espècies depredadores i exòtiques invasores i la seva extracció del medi natural, la qual ha de ser regulada per tal d’evitar desequilibris i alteracions dels ecosistemes naturals i en especial l’afectació de les espècies cinegètiques que no han de ser capturades.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

SSTT del DARP a Vic, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2018

Patologies més habituals als nostres ramats d'oví i cabrum

Aquest curs pretén donar a conèixer de forma pràctica les patologies més habituals dels nostres ramats d’oví i cabrum per millorar el seu maneig i també donar compliment a la normativa de benestar animal en les explotacions ovines i caprines. La metodologia del curs tindrà una part d’exposició prèvia del tema a tractar i després és posarà en comú les experiències dels assistents i les solucions aplicades per cadascú , després es valoraran possibles millores i actuacions preventives.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Guissona, 27 d’abril i 4, 11, 18 i 25 de maig de 2018

Curs de benestar animal a l’escorxador

Aquest curs pretén oferir la formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador que, alhora, permet obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. El curs consta de 20 hores i és preceptiu per a tots els professionals de cria, transport i sacrifici de les diferents espècies. Amb aquests coneixements i en posar en pràctica la normativa de benestar, s'aconseguirà una producció de carn de més qualitat a més d'implementar principis més humanitaris de tracte entre els homes i els animals.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 24 i 26 d’abril i 2 i 3 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader. Mòdul específic

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents. Per aquest motiu i per donar compliment a la normativa de la Unió Europea que regula l’aplicació segura dels biocides en l’àmbit ramader, oferim aquesta formació amb pràctiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 1, 2, 8, 9, 22 i 23 de juny de 2018

Cuina sostenible amb productes de proximitat

El Baix Ebre i el Montsià abasteixen la nostra gastronomia amb productes singulars i de qualitat, alguns d’ells encara poc coneguts. L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en el coneixement dels productors i els productes de proximitat que aporten qualitat i donen peu a una cuina sostenible, diversa i sana.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 2 de maig al 4 de juny de 2018

Visites guiades a les explotacions:noves estratègies comercials

Les visites guiades a les explotacions agrícoles i de transformació agroalimentària són una activitat turística creixent arreu de Catalunya, que posa en valor tant el sector com el producte i genera confiança en el consumidor. Aquest curs pretén donar les eines per a que l’empresari agrícola acabi definint un producte turístic diferenciat què sorgeixi de la seva activitat diària, aportant experiència i coneixement, alhora que es difonen els valors culturals i patrimonials que l’envolten.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Solsonès (Solsona), del 8 al 16 de juny de 2018

Captura en viu d’espècies depredadores i exòtiques invasores

La captura d’exemplars d’espècies depredadores o exòtiques invasores pot ser una mesura útil de gestió cinegètica o de restauració d’hàbitats i comunitats silvestres. És una solució de caràcter excepcional i d’últim recurs, amb condicions que han de garantir la selectivitat dels mètodes aplicats i també el benestar dels animals capturats d’acord amb la normativa bàsica vigent. L’objectiu del curs és donar a conèixer el marc normatiu i pràctic en matèria de captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per aplicar-lo correctament en la gestió de la fauna salvatge, i acreditar les persones usuàries de mètodes homologats mitjançant la superació d’un examen, d’acord amb el Decret 56/2014, de 22 d’abril.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, del 3 al 15 de maig de 2018

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

El curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com per exemple: agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris. L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. L’assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Gandesa, 27 i 28 d’abril, 25 i 26 de maig, 1 i 2 de juny de 2018

Biodinàmica a l’agricultura

L’agricultura biodinàmica es considera el primer mètode europeu d'agricultura ecològica. Es basa en els principis del filòsof austríac Rudolf Steiner, a qui van acudir en 1920 un grup d'agricultors de Koberwitz (Àustria), alarmats per la pèrdua de fertilitat de la terra i l'escàs valor nutritiu de les seves collites. Aquest tipus d'agricultura ecològica, a més de respectar el medi ambient i la biodiversitat, inclou una dimensió espiritual en la relació entre l'home i la terra i proposa treballar en harmonia amb les forces còsmiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Santa Coloma de Farners, 11, 12 i 13 de maig de 2018

Apicultura ecològica

La producció agrària ecològica, també anomenada orgànica o biològica, és un sistema de producció amb bases tècniques i normatives pròpies que tenen com a objectiu principal obtenir aliments de màxima qualitat sense utilitzar substàncies químiques de síntesi ni organismes modificats genèticament. L’apicultura és una activitat ramadera important pel que fa a la protecció mediambiental i a la producció agroforestal mitjançant l’acció pol·linitzadora de les abelles. La condició de “productes apícoles ecològics’’ està estretament vinculada tant a les característiques del tractament de les arnes com a la qualitat del medi ambient i les condicions d’extracció, elaboració i emmagatzematge dels productes.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Pirineu (Bellestar), 27 i 28 d’abril i 4 i 5 de maig de 2018

Recuperació de camins tradicionals Murs de pedra seca

Els camins tradicionals són part del patrimoni històric dels pobles i les valls dels Pirineus. Tot i que durant molts anys han estat oblidats, en l’actualitat està ressorgint l’interès per la seva utilització i, per tant, es fa patent la necessitat de conservar-los i reconstruir-los. Qualsevol intervenció per recuperar camins tradicionals comporta la reconstrucció de murs de pedra seca, ja que són un element constructiu sense el qual no podrien existir. Aquesta activitat va dirigida a totes aquelles persones relacionades amb el món rural.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de l’Empordà (Monells), 17 i 24 de maig de 2018

Càlcul de capacitats i equilibrat de línies de producció

La gestió de la capacitat productiva d’una empresa és cada vegada més important a l’hora de prendre decisions i, per això, es necessiten eines de càlcul de capacitat. El objectius que pretén assolir aquest curs són:
- Donar a conèixer les eines necessàries per determinar la capacitat de les línies de producció.
- Identificar els factors limitants de la capacitat productiva per decidir reequilibrar el procés o realitzar inversions que incrementin la capacitat.
- Donar a entendre la diferència entre productivitat i capacitat productiva.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega (Lleida), 16, 23 i 29 de maig de 2018

VI Seminari d’especialització en processament de fruites i hortalisses de IV i V gamma

En l’actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses. Així, poder anar un pas endavant i conèixer noves tendències, nous formats i nous ingredients que permetin crear un producte únic en el negoci és un factor clau.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 9, 16 i 23 d’abril de 2018

Benestar animal en explotacions porcines

El respecte pel benestar dels animals, per les repercussions que té sobre la salut del bestiar, la qualitat dels aliments que n'obtenim i la salut humana, és una qüestió de formació, voluntat i desenvolupament social. Per això la Unió Europea i els estats membres prioritzen les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners (Vic), 27 d’abril de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Solsonès (Olius), del 5 d’abril al 17 de maig de 2018

Recursos turístics de la comarca

Al Solsonès hi ha més d’un centenar d’establiments turístics que acullen visitants d’arreu que volen visitar els llocs més emblemàtics de la comarca. En aquest curs es proporcionaran les eines i els recursos necessaris per tal que els gestors d’establiments de turisme rural puguin orientar millor els seus clients. A més de conèixer els punts singulars de cada indret, també és important conèixer com o qui pot accedir-hi, quins serveis es poden trobar o altra informació rellevant. Per tot això, cada setmana, els alumnes visitaran una zona de la comarca, acompanyats de guies locals que aniran explicant tot plegat i resolent els dubtes que puguin tenir.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 9, 16 i 23 d’abril, 7 i 21 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris – Nivell bàsic

D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. Cal disposar del carnet de nivell bàsic sempre que es participi directament en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics).

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, maig-setembre de 2018

Botànica apícola (Semipresencial)

Dins la formació apícola que s’ha anat desenvolupant a l’Escola al llarg dels anys, l’estudi de la flora d’interès apícola ha tingut un paper important però sempre integrat en altres cursos, com per exemple d’iniciació a l’apicultura, el maneig apícola o la qualitat del producte. Pensem que aquest tema esdevé cada cop més important per a l’apicultor i per a la producció. Per aquest motiu iniciem aquest nou curs de Botànica apícola.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 5 i 12 d’abril de 2018

Curs de producció agrícola extensiva

Aquest curs està adreçat a persones en procés d’incorporació a l’empresa agrària. Els objectius que es voldrien assolir en aquest curs són:
- Veure conceptes bàsics dels principals cultius de la comarca de l’Urgell i veïnes.
- Saber fer un pla de fertilització d’acord amb la situació i normativa actuals.
- Valorar les opcions per al control de les males herbes segons la normativa actual.
- Explicar com fer el control fungicida en els cultius indicats segons la problemàtica actual.