AJUTS | 21/06/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura impulsa la millora i la modernització de les xarxes de regadius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, corresponents als anys 2019, 2020 i 2021. El termini de presentació de sol·licituds és de 4 mesos.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·liectives de reg de les Comunitats de Regants per a millora i modernització dels regadius, en alguna d’aquestes modalitats: 

-Modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent (70% del pressupost disponible).

-Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua (30% del pressupost disponible).

Els ajuts es destinaran, principalment, a la realització de les obres següents:

•         construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
•         sistemes d’automatització i control del consum.
•         instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
•         implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
•         embassaments i basses de regulació.

Com en la convocatòria anterior, s’ha previst realitzar obres de modernització integral de les xarxes de reg comunitàries amb subvencions que poden arribar fins a 1.000.000 €.

El DARP valora positivament els efectes de la incentivació de l’estalvi d’aigua de reg, i per això resulta convenient, mitjançant aquesta Ordre, convocar una línia d’ajuts a les comunitats i coectivitats de regants legalment constituïdes, per tal que puguin realitzar la implantació de xarxes de canonades a pressió o bé obres de millora de les xarxes de regadiu existents.

La inversió prevista que es pugui beneficiar d’aquest ajut per a la modernització i millora dels regadius a Catalunya és de 34,38 M€, que aporten l’administració i els regants a parts iguals, 17,19 M€ cadascun. Les inversions es distribuiran entre les  anualitats 2019, 2020 i 2021. L’import de l’ajut corresponent a l’administració, equivalent al 50% de les inversions que és de 17.194.164,37 €, està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). I d’acord amb el que estableix el PDR de Catalunya 2014-2020, els imports que corresponen al FEADER són de 7.393.490,68 €, i la resta, 9.800.673,69 €, anirà a càrrec del DARP.

En l’anterior convocatòria de l’Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aprovava les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius per a les anualitats 2016, 2017 i 2018, d’un total de 144 expedients resolts, 133 expedients són per a obres de millora i modernització i 11 expedients són de modernitzacions integrals d’un regadiu existent, canvi d’un reg a manta a pressió d’un total de 6.344,64 Ha, que permetrà un estalvi d’aigua de 5 Hm3, aproximadament.

La novetat d’aquesta Ordre és que la tramitació de la sol·licitud i de la documentació requerida s’ha d’efectuar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la web de Tràmits de la Generalitat. També es pot accedir a tota la informació sobre els ajuts per a actuacions de millora i modernització de les xarxes de regadius.

Jornades tècniques del 10 al 16 de desembre

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de desembre