L'ús de sensors per a la gestió del reg ja és una realitat

REG | 15/05/2018  Ruralcat

L'ús de sensors per a la gestió del reg ja és una realitat

En els darrers anys, l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència de tècnics i regants, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar l’eficiència de reg i optimitzar els costos de producció.

Sensor de reg

Sensor de reg

Els cultius en que el maneig del reg suposa un cost elevat en relació als costos totals de producció poden ser candidats a utilitzar la monitorització de l’aigua al sòl com a mètode d’auditoria, diagnosi i optimització de l’aigua. La viabilitat tècnica i econòmica de la utilització de sensors està molt lligada al tipus de reg.
 
En els nous regadius, la limitació en el volum total de l’aigua de reg i el seu cost, obliga a treure’n el màxim rendiment. L’estratègia de doble cultiu i/o cultius alternatius, en molts anys, es mostren rendibles econòmicament. En aquests casos la gestió de l’aigua de reg ha de ser acurada per a anar-la aplicant de forma raonada i eficientment. Així, els sistemes de mesura i control utilitzant sondes i coneixement permeten optimitzar l’aigua de reg i prendre decisions en base a informació fiable.
 
A l’hora d’escollir els equips necessaris, cal tenir en compte diversos factors. Les condicions del camp demanden que la tecnologia estigui pensada i preparada  per a fer front a les temperatures extremes, condicions d’humitat permanent, laboreig/maneig, etc. És recomanable, doncs, assessorar-se en la tecnologia i ventall de sensors disponibles. Això i la robustesa dels equips i comunicacions és un factor important per escollir la tecnologia.
 
-Pluviòmetre/cabalímetre: Auditen el volum de reg realment aportat.
-Registrador de dades: Registra dades dels sensors connectats  i emet les dades als servidors
-Combinació de sensors d’humitat del sòl i potencial hídric instal·lats a diferents profunditats:
 
-Superficial: Per a detectar els regs.
-Intermig: Monitoritza el consum d’aigua i el potencial hídric del sòl per a conèixer, en la zona de màxima exploració radicular, la disponibilitat d’aigua i detectar possibles situacions d’estrès.
-Profund: Control del drenatge.
 
En funció de les necessitats concretes de cada explotació, cultiu o maneig, també existeixen sensors que en poden ajudar a gestionar problemes de salinitat, condicions d’estrès hídric i paràmetres climàtics. La compatibilitat d’un ventall ampli de sensors amb el registrador de dades ens pot ajudar a obtenir informació adaptada a les necessitats concretes del cultiu i l’explotació.
 
Les dades generades per els sensors cal que es validin i que reflecteixin la realitat de la parcel·la. Per a obtenir informació de qualitat cal tenir en compte la selecció representativa de la ubicació dels equips tenint en compte les irregularitats de la parcel·la (textura del sòl), les unitats de producció i els sectors de reg. També la instal·lació dels sensors és un procés clau, ja que condiciona que dades que generen siguin interpretables, fiables i robustes. D’altra banda cal valorar les profunditats en funció del cultiu i sistema de reg així com la validació permanent de dades per poder prendre bones decisions. Un cop disposem de dades fiables i validades és possible interpretar la resposta dels sensors per tal d’analitzar les pràctiques de reg i definir estratègies que ajudin a millorar-ne l’eficiència.
 
 
-Gestió adequada: 
Els regs recarreguen la reserva d’aigua del sòl.
S’observa el consum hídric per part del cultiu.
Durant tot el període els valors d’aigua disponible es situen dins la zona de confort.
 
-Aportació deficitària:
No es detecten regs.
L’aigua disponible disminueix per sota la zona de confort.
Baixada sobtada de la resposta del sensor de potencial hídric.
Possibles condicions d’estrès hídric pel cultiu.
 
-Aportació d’aigua en excès:
Els regs superiors a les necessitats hídriques del cultiu.
La reserva d’aigua al sòl incrementa en totes les profunditats, arribant a saturar el sòl en profunditat.
 
La informació facilitada pels sensors ens permet decidir si és necessari el reg, i el moment òptim per a iniciar-lo. Cal tenir en compte la tecnologia del cultiu per avaluar les necessitats teòriques de reg. Per a decidir el volum teòric de reg setmana a aportar es recomana utilitzar l’eina de Recomanacions de reg en agricultura
 
Albert Roselló (Safsampling)
 

 

We would like to extend you a very warm welcome to RuralCat, the rural and agrifood world's virtual community, an innovative project launched by the Government of Catalonia and a pioneering initiative in Spain that heralds a new concept in Internet-based communication and which particularly targets the development of the farming, agrifood and rural sector.

The RuralCat portal is the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food's basic Internet-based knowledge transfer tool for conveying information on the availability of technological services, training, technology transfer and advisory services for farmers, livestock breeders, the agrifood industry and their associations and organisations.

RuralCat seeks to take the new technologies to the rural world and facilitate the rural population's access to information, training and useful services for the sector in particular, and for the rural world in general.

This is a collaborative experiment, open to all professionals and individuals associated with the Ministry's sphere of jurisdiction, that is intended to help people living in the rural world gain maximum benefit from access to a wealth of information, experience and tools related to their different areas of activity.

In this respect, RuralCat seeks to consolidate its role as a virtual community for the agrifood and rural world, providing a place where different groups of people associated with the sector can generate relationships and exchanges; benefit from services, news and technical information; gain access to innovation, technology transfer and new technologies, and use distance training and advisory services. RuralCat also aspires to be a window, within Internet, through which the general public can discover more about the rural world and the agrifood sector.

We aim to increase the visibility of this virtual meeting and information-sharing point so that, together with the Ministry's institutional website, it can become a reference point for the sector and a tool for progress, helping it to become stronger and better equipped to face the challenges of the future.

 

 

RuralCat is a new concept of Internet-based communication. It combines a number of different features: an information portal, a website with services conceived for Catalonia's rural and agrifood sector and a system for channelling through Internet both the formal training provided by the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food and lifelong learning programmes.


In addition, RuralCat users also have access to powerful communication tools: e-mail, forums, etc.

However, above all, RuralCat seeks to be a virtual community. This term is understood as groups of people with common interests (farmers, livestock breeders, people working in the agrifood industry, students, consultancy professionals, etc.) who can share information and documentation and foster relationships, using the communication tools with complete independence within the work group.


Thus, a person who connects to RuralCat, instead of being a passive recipient of information, is now an active participant, because the communities also contribute to creating information. After all, those who know most about farming, livestock breeding and food production in Catalonia are precisely those who earn a living from it.


In this context, RuralCat can also be customized to suit users' interests. Thus, the weather data obtained when they log on are not the general forecasts for Catalonia, but specific forecasts for their region, with useful insights for farming activities.

 

In this section you can consult the basic data on agriculture, livestock, fishing and the agri-food industry in Catalonia.