ARTICLE TÈCNIC | 11/03/2021  Maite Sisquella

Valoració de la campanya de reg 2020: dades agroclimàtiques

Cada any, a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de la campanya anterior per observar la variabilitat meteorològica interanual i interanual. Aquesta variabilitat l’observem analitzant les variables climàtiques, ETo i Precipitació, que són la base del càlcul de les necessitats hídriques dels cultius.

Reg en agricultura

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2020, s’han comparat les dades climàtiques mensuals d’aquest any en relació a la mitjana d’una sèrie d’anys de 10 estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Aquestes estacions són representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes són Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), el Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).  

Aquesta variabilitat que observem complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d’un calendari de reg a partir de dades mitjanes. Per aquest motiu és recomanable la utilització d’algun mètode de programació de reg, com per exemple l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, com a eina de decisió per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg.

En la Figura 1 on es compara l’ETo i la precipitació de gener a desembre del 2020 amb les dades de l’any mitjà de les 10 estacions agroclimàtiques seleccionades, observem que en totes les estacions hi ha valors registrats de Precipitació (mm) més elevats que l’any mitjà. En la precipitació és important saber quin patró han tingut aquestes precipitacions, potser més, que la precipitació acumulada en tot l’any, més endavant observarem que les precipitacions s’han concentrat bàsicament al mes de gener, i en menor mesura març, abril i juny. En canvi amb el càlcul de l’ETo hi ha més variabilitat, en sis de les estacions seleccionades s’observa valors més elevats d’ETo que l’any mitjà, aquest fet pot ser conseqüència de temperatures més elevades, tot i així en el càlcul de l’ETo es tenen en compte moltes altres variables com, per exemple, la radicació solar, el vent, etc.

Figura 1. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2020 (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

Per mostrar el comportament de la passada campanya de regs, es proporcionen els valors de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo) dividits en dues parts. Una primera part correspon al primer semestre de l’any (Figura 2); la segona correspon al segon semestre (Figura 3).

En la figura 2 s’observa clarament que les precipitacions d’aquest 2020 durant el primer semestre han estat més elevades que la mitjana, en canvi en la Figura 3, on es mostra les dades del juliol al desembre s’observa que la precipitació té un patró més semblant a les dades de l’any mitjà.  Aquesta precipitació més elevada en el primer semestre de l’any, és més elevat sobretot en el mes de gener com a conseqüència del temporal Glòria amb importants acumulacions d’aigua i neu. En menor importància s’observa una primavera més humida que les dades de l’any mitjà i un mes de juny i novembre també amb precipitacions acumulades una mica més elevades que l’any mitjà. Però en canvi la precipitació al mes de juliol i agost ha estat per davall de la precipitació de l’any mitjà.

Si observem la ETo, en la Figura 2 i la Figura 3 s’observa, en general que l’ETo és una mica superior aquest 2020 en relació a l’any mitjà, amb algunes excepcions, com en el cas d’Aldover i Batea, que en el primer semestre de l’any és lleugerament inferior a l’any mitjà.

 

Figura 2. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 30 de juny d’un any mitjà i de l’any 2020 (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

Figura 3. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de juliol fins al 30 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2020 (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

Aquest any hem tingut una primavera més humida i amb un lleuger increment d’ETo, i un estiu i tardor amb un lleuger descens de la precipitació però un increment d’ETo.

Si observem algunes de les estacions agroclimàtiques individualment podrem observar uns patrons que es repeteixen en casi totes les estacions climàtiques. En la Figura 4 on es representa la comparació de l’any 2020 en relació a l’any mitjà a nivell mensual de l’estació agrometeorològica del Poal, veiem que a nivell de precipitacions el mes de gener va ser molt diferent a l’any mitjà amb una elevada precipitació en relació a la mitjana, tal com hem comentat pel temporal Glòria. Aquest patró de precipitació al mes de gener s’observa amb totes les estacions agroclimàtiques, també s’observa un increment de precipitació en els mesos de primavera, en canvi en els mesos d’estiu és més baix a excepció del mes de Novembre. En relació a l’ETo, majoritàriament, ha estat més elevada a excepció del mes de gener, març i abril que va ser lleugerament més baixa que l’any mig.

Figura 4. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2020 a l’estació del Poal (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

En la Figura 5 on es representa la comparació de l’any 2020 en relació a l’any mitjà a nivell mensual de l’estació agroclimàtica de la Tallada d’Empordà, veiem que a nivell de precipitacions el més de gener va ser molt més elevada, com en el cas del Poal. Si observem els mesos de març, abril i juny també va ser més elevada, en canvi els mesos del segon semestre a excepció del novembre la precipitació va ser molt menys importants que l’any mitjà. En relació a l’ETo, en tots els mesos de l’any, va ser més elevada que l’any mig. Podríem considerar que el segon semestre de l’any ens trobem en una situació més seca que l’any mitjà.

Figura 5. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2020 a l’estació de la Tallada d’Empordà  (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

En la Figura 6 on es representa la comparació de l’any 2020 en relació a l’any mitjà a nivell mensual de l’estació agroclimàtica d’Alcanar, veiem que a nivell de precipitacions durant el més de gener és molt més elevat, com ja hem comentat pel temporal Glòria. Com en els casos anteriors tenim més precipitació al mes de març, abril i juny, en canvi el segon semestre de l’any seria molt menor a excepció del Novembre. En relació a l’ETo, en tots els mesos de l’any, és més elevada que l’any mig.

Per tant com en el cas de les altres dues estacions (Figura 4 i 5) tenim un segon semestre més sec, menys precipitació i més ETo.

Figura 6. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2020 a l’estació d’Alcanar (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

En la comparativa de l’any 2020 en relació a l’any mitjà s’observa en totes les estacions agroclimàtiques un mes de gener molt plujos, una primavera més plujosa i una tardor més seca. En general el patró és semblant en les deu estacions agroclimàtiques. S’observa un global de 28,5 % més de precipitació de mitjana en les 10 estacions agroclimàtiques (de gener a desembre) el 2020 en relació a l’any mitjà, algunes estacions agroclimàtiques tenen fins un 50% més de precipitació com és el cas de Cassà de la Selva, i tan sols en una hi ha una disminució del 3.5% menys de precipitació (Constantí) en relació a l’any mitjà. En relació a l’ETo s’observa un valor superior a la mitjana de les sèries climàtiques de les 10 estacions és un 5,4% més elevat que l’any mitjà però menor que el valor que havíem observat l’any 2019 que va ser un 13% més elevat.  

Eina de Recomanacions de reg: una ajuda per programar el reg

Tal com hem observat en l’apartat anterior, som en un clima mediterrani amb molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu, un calendari fix no és l’opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg, ja que s’observen diferències importants en períodes concrets com ara primavera i estiu.  Per aquest motiu, és aconsellable una programació setmanal del reg, que és fàcilment realitzable gràcies a l’existència de l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

L’Eina de recomanacions de reg es troba disponible per a tots els usuaris des de l’any 2005 a Ruralcat. Després de 14 anys, l’increment d’usuaris ha estat espectacular: dels 197 inicials als 1.564 que hi ha actualment inscrits a l’Eina. Aquests nombres animen a continuar actualitzant i gestionant l’Eina, ja que és una eina dinàmica que es va coneixent en el territori i va guanyant acceptació i confiança.

Algunes de les millores que s’han inclòs últimament a l’Eina de Recomanacions són:

-Posar limitants en valors d’entrada de dades per evitar errors a l’entrar a l’eina com per exemple marcs de plantació nuls.

-Permetre posar número d’emissors en decimals (nº emissors/arbre).

-Càlcul dels històrics de cultius herbacis.

-Avisos a l’elegir plantacions de llenyosos per a recordar a l’usuari que les recomanacions de reg de l’eina són per arbres adults.

-Afegir el reg post-collita en la consulta d’històrics de cultius llenyosos.

-La possibilitat d’enviar per SMS o correu electrònic a la mateixa pantalla d’entrada de dades i no tenir que anar a Gestió de cultius.

-Afegir els Regs deficitaris controlats de l’ametller i l’olivera.

-Afegir, com a mínim, una estació agroclimàtica per totes les comarques de Catalunya.

-Canvi de la formulació del càlcul de l’ombreig en arbres llenyosos per ajustar el coeficient del cultiu.

Autoria:

Maite Sisquella

Oficina del Regant del DARP