Ester Pisa Monteverde | 10/05/2022  Ruralcat

La Guia per a la Venda de Proximitat

Aquest article tècnic ens introdueix en la "Guia per a la Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris i agraris", un document que reuneix les directrius sobre com fer correctament la Venda de Proximitat.

01. Introducció

La "Guia per a la Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris i agraris" és un document elaborat per iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb l’objectiu de donar unes directrius clares sobre com fer correctament la Venda de Proximitat. Aquesta Guia fa referència als requisits de Bones Pràctiques que cal seguir per dur a terme la venda d’aquests productes amb garanties per al consumidor final i sota l’empara del logotip identificador descrit al Decret 24/2013.

Aquesta Guia és un document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la Venda de Proximitat de productes agroalimentaris, va regular la Venda de Proximitat de manera acreditada amb l’objectiu de donar la possibilitat al productor d’aconseguir un increment del valor afegit del seu producte, i un coneixement i reconeixement del territori, dels productes i de la feina feta per pagesos i ramaders catalans per part dels consumidors; a més, el consum de productes de proximitat produeix un efecte positiu sobre la salut, ja que potencia la ingesta de productes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic, i, per tant, amb més qualitat, i sobre el medi ambient, amb la conseqüent disminució de costos energètics.

Podeu trobar la Guia al web del DACC, apartat de Venda de Proximitat, i al web del Departament de Salut

 

02. Estructura de la Guia

Aquesta Guia està estructurada en 3 blocs temàtics:

- Requisits comuns relacionats amb l’acreditació de productes agroalimentaris i agraris.

- Requisits específics per a la Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris.

- Requisits específics per a la Venda de Proximitat dels productes agraris.

El primer bloc explica què és la Venda de Proximitat regulada, com es poden usar els distintius i com es pot comunicar l’adhesió a la Venda de Proximitat.

El segon bloc presenta resumits els requisits principals establerts en la normativa alimentària aplicables als productes agroalimentaris, tant d’higiene i de registres com de venda, aplicables a la venda de productes en Venda de Proximitat. Cal tenir en compte que l’adhesió a la Venda de Proximitat no eximeix de complir la normativa aplicable, encara que, en alguns casos, es podran aplicar criteris diferents.

Els nous productes que, de moment, s’inclouen en la Guia són el suro i la planta ornamental i flor tallada.

El tercer bloc està dedicat al sector agrari no agroalimentari, com, per exemple, el suro, les plantes ornamentals i la flor tallada. Aquest tipus de productes s’han incorporat com a novetat mitjançant la publicació del Decret 254/2019, de 3 de desembre, ja que en el primer Decret no hi eren inclosos.

 

03. Requisits comuns relacionats amb l’acreditació de productes agroalimentaris i agraris: la Venda de Proximitat

Procediment d’acreditació

L’acreditació de la Venda de Proximitat de productes agroalimentaris i agraris es fa mitjançant la DUN (declaració única agrària). Aquesta adhesió té una validesa fins a la presentació de la DUN següent, i, per tant, cal renovar-la cada any.

En l’acreditació, consta la informació següent extreta de la DUN:

- Nom, NIF i adreça de la persona titular, i si aquesta persona participa en alguna societat que ven/elabora els seus productes,

- Relació de productes agroalimentaris de producció/producció-elaboració pròpies (per a venda directa i en circuit curt); el mateix en el cas de productes agraris,

- Número de l’acreditació i data de l’acreditació, i

- Modalitat de venda.

Un cop feta la comunicació, el productor pot utilitzar el logo i descarregar les diferents aplicacions de l’ús del logo del web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

En 15 dies, el productor rep per correu electrònic el document que acredita la seva adhesió al sistema de Venda de Proximitat.

 

04. Requisits específics per a la Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris i flexibilitat

Higiene de la producció primària agrícola i de l’elaboració de productes agroalimentaris

Els reglaments europeus que regulen les condicions d’higiene en la producció d’aliments són, per a la producció primària, l’annex I del RCE 852/2004, i, per a la resta, l’annex II del mateix Reglament. Per a productes d’origen animal, s’aplica el RCE 853/2004.

Els productes primaris són els productes procedents de la collita, munyida i cria d'animals d'abastament, prèviament al seu sacrifici; es poden transportar, emmagatzemar i manipular sempre que no se n’alteri la naturalesa de manera substancial.

Les operacions d’elaboració (manipulació i/o transformació) dels productes primaris propis no entren dins de les activitats descrites com a producció primària pròpia i, per tant, els productes resultants (manipulats i/o transformats) es consideren producció elaborada.

Els responsables d’explotacions agràries i ramaderes han de conèixer els perills relacionats amb la higiene de les seves explotacions i saber com gestionar els riscos derivats per poder aplicar els requisits del RCE 852/04 i fer una Venda de Proximitat dels seus productes primaris amb prou garanties higièniques de seguretat alimentària.

Infografia sobre la Venda de Proximitat regulada pel Decret 24/2013, DARP. No inclou la modificació posterior. Font: DACC.

La classificació de les activitats agroalimentàries i els registres administratius necessaris

En relació amb els registres administratius de què cal disposar per a fer la Venda de Proximitat, distingim 2 casos diferents: la venda directa o en circuit curt de productes primaris i la venda directa o en circuit curt de productes transformats. Segons si es tracta d’un producte primari o d’un d’elaborat, i segons el lloc de venda, els registres són diferents. La Guia explica cadascun dels casos.

Cada registre té el seu tipus de tràmit de sol·licitud (comunicació prèvia o autorització). En el cas concret del registre per comunicació, es farà mitjançant la declaració responsable (taula de registres).

La flexibilitat en l’aplicació de l’autocontrol

Aquest apartat de la Guia explica com es pot aplicar la flexibilitat prevista en el reglaments d’higiene.

La flexibilitat es pot aplicar en els àmbits següents:

1. Flexibilitat per a aliments amb característiques tradicionals: es refereix a aliments que disposen d’un distintiu de qualitat DOP, IGP o ETG, o bé que estan reconeguts com a tradicionals per algun document de l’autoritat competent.

2. Flexibilitat en l’aplicació dels criteris microbiològics en establiments de baix risc, relatius a la freqüència de la seva presa de mostres, al nombre de mostres, etc. d’acord amb uns requisits establerts.

3. Flexibilitat en la implantació de l’APPCC; per exemple, l’aplicació de guies de pràctiques correctes d’higiene específiques de cada sector, implementació dels pre-requisits necessaris dins els 10 bàsics establerts, simplificació dels límits crítics, simplificació dels procediments de vigilància o simplificació dels procediments de comprovació.

Els pre-requisits i les Bones Pràctiques d’higiene

Els pre-requisits i les Bones Pràctiques d'higiene (BPH) i de manipulació (BPM) tenen la finalitat de dotar d’un entorn de treball higiènic i d’una manipulació prou acurada per evitar la contaminació dels aliments durant les activitats d’elaboració i manipulació dels aliments.

La Guia descriu els 10 pre-requisits bàsics i les Bones Pràctiques d’higiene i manipulació dels aliments.

El sistema d’APPCC

També es fa un resum del sistema d’APPCC i es descriuen els 3 principals tipus de perills: els microbiològics, els químics i els físics, com identificar els punts crítics i com documentar-ho.

 

05. Requisits específics per a la Venda de Proximitat dels productes agraris

Una de les novetats de la modificació del Decret de Venda de Proximitat és l’ampliació a productes agraris no alimentaris. Els productes que, de moment, s’inclouen en la Guia són el suro i la planta ornamental i flor tallada, ja que són els sectors que han mostrat interès a disposar de l’acreditació de la Venda de Proximitat.

Aquest apartat de la Guia descriu la normativa que regula aquests productes.

Com en el cas dels productes alimentaris, cal que els productors interessats presentin la DUN i hi marquin la "Venda de Proximitat" per a aquests productes.

 

06. Etiquetatge

La Guia inclou un resum dels requisits d’etiquetatge segons on s’efectua la Venda de Proximitat (en l’explotació mateixa, en un mercat, en un establiment minorista), i també segons el tipus de producte. Inclou una sèrie de quadres-resum per a diferents productes com ara la carn, els ous, les fruites i verdures, i d’altres.

 

Autoria:

Ester Pisa Monteverde

Responsable de Seguiment i Prospecció de la Qualitat Agroalimentària. DACC.

episa@gencat.cat