ARTICLE TÈCNIC | 15/06/2021  F. Garriga, E. Blanco, Mª J. Bejarano, Mª J. de Ribot

Els Grups Operatius i la Cooperació per a la Innovació: balanç del període 2015-2019

Durant el període 2015-2019, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) (ara Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha posat a l’abast del sector, els ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups.

Introducció

La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals i l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector. Per aquest motiu, la innovació en l’àmbit agroalimentari i forestal és una de les prioritats tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de la Unió Europea. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l'impuls i la coordinació de la R+D i la innovació del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l'aprovació del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 per mitjà de l'Acord de Govern GOV/85/2013, de 18 de juny.

Així mateix, un dels objectius o reptes del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal. Per donar resposta a aquests objectius, el PDR de Catalunya 2014-2020 va preveure diferents mesures i operacions. Entre elles es troba l’operació 16.01.01 Cooperació per a la innovació, dotada amb 18,9 milions d’euros per a tot el període de programació. En el marc d’aquesta operació, durant el període 2015-2019, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) (ara Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha posat a l’abast del sector, els ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups.

Els Grups Operatius (GO) són agrupacions de diverses persones o entitats amb interessos comuns a l’entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic o per aprofitar una oportunitat concreta.

Els ajuts a la cooperació per a la innovació inclouen dues modalitats d’ajut: d’una banda, l’ajut a la creació de grups operatius, que dona suport al plantejament i redacció de projectes innovadors. D’altra banda, l’ajut al funcionament de grups operatius, que permet finançar els costos de realització d’un projecte pilot innovador (desenvolupament de prototipus i contractació tecnològica, entre d’altres).

02. Un programa en constant millora: evolució 2015-2019

La primera convocatòria dels ajuts a la cooperació per a la innovació va ser l’any 2015, amb un total de 38 projectes aprovats (16 projectes de redacció (plantejament) i 22 d’execució (pilots)). La segona convocatòria, l’any 2016, va aprovar un total de 34 projectes. Posteriorment, les convocatòries 2017 i 2018, amb una dotació pressupostària més gran que les anteriors, van permetre augmentar el nombre de projectes aprovats. En el cas de la convocatòria 2017 es van aprovar un total de 42 projectes (10 projectes de redacció i 32 projectes pilot). En el cas de la convocatòria 2018 es van aprovar 49 projectes (11 projectes de redacció i 38 projectes pilot). A la darrera convocatòria, l’any 2019, han estat 44 els projectes aprovats. Això suposa un total de 207 projectes concedits fins al moment (taula 1), que s’acumulen al llarg dels cinc anys successius de convocatòries anuals que el DACC ha publicat.

Durant el període 2015-2019, un total de 533 beneficiaris han pogut gaudir d’aquest tipus d’ajuts

Els projectes innovadors, tant de creació de Grups Operatius (redacció) com d’execució (projectes pilot) tenen la premissa que han de ser innovadors i implicar l'execució d'una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre si. Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, d’una banda i la investigació i la innovació, de l’altra, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. Així mateix, han de contenir noves activitats i estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal. Per últim, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la innovació.

Taula 1: Resum dels projectes aprovats i de la distribució pressupostària per tipus de projecte i sector (2015-2019). Font: https://grupsoperatius.cat.

Pel que fa al tipus de persona beneficiària, en els projectes de creació de grups operatius, les cooperatives (26%), les empreses agràries (21%) i les agrupacions/associacions de productors agraris o forestals (16%) han estat les més actives en participar. Pel que fa als projectes pilot, la indústria agroalimentària (32%) ha encapçalat aquesta participació, a través de projectes innovadors en diferents subsectors seguida de les empreses agràries (19%) i les cooperatives (17%).

03. Anàlisi territorial

Quant a la distribució territorial dels 533 beneficiaris que han participat en el conjunt dels 207 projectes innovadors, Barcelona, Girona i Lleida encapçalen aquestes iniciatives, tant en els projectes de redacció com en els d’execució (fig. 1 i 2).

Figura 1. Distribució territorial dels projectes de redacció - plantejament (nombre de beneficiaris). Font: https://grupsoperatius.cat.

 Figura 2. Distribució territorial dels projectes d’execució – pilots (nombre de beneficiaris). Font: https://grupsoperatius.cat.

Les zones més actives han estat les de Girona, Barcelona i l’eix transversal, connectant amb Lleida i passant per la Plana de Vic (fig. 3 i 4). El camp de Tarragona, Catalunya Central i les Terres de l’Ebre també han estat territoris que han promogut projectes innovadors. L’Alt Pirineu i Aran han tingut una representació minoritària.

Figura 3. Distribució geogràfica dels projectes de redacció - plantejament (nombre de persones beneficiàries). Font: https://grupsoperatius.cat

Figura 4. Distribució geogràfica dels projectes d’execució – pilots (nombre de persones beneficiàries). Font: https://grupsoperatius.cat.

04. Distribució per sectors, sub-sectors i temàtiques

Del conjunt dels 207 projectes innovadors desenvolupats durant el període 2015-2019, la indústria agroalimentària i la producció agrària han estat els sectors més actius tant pel que fa als projectes de redacció com als projectes pilot innovadors (fig. 5 i 6). No obstant, l’anàlisi és sensiblement diferent pel que fa als projectes de ramaderia, que han estat més presents en projectes d’execució (26%) que en projectes de redacció (18%).

Figura 5. Distribució per sectors dels 62 projectes de redacció (esquerra) i dels 471 projectes pilot (dreta). Font: https://grupsoperatius.cat.

Pel que fa al sector forestal, contràriament al cas del sector ramader, aquest ha estat més present en projectes de redacció (19%) que en projectes d’execució (6%). Tal i com mostra la figura 7, els projectes forestals es troben principalment ubicats en terres gironines i del nord de Barcelona.

Figura 6. Distribució geogràfica dels projectes pilot en agricultura (esquerra), en indústria agroalimentària (centre) i en el sector ramader (dreta). Període (2015-2019). Font: https://grupsoperatius.cat.

Figura 7. Distribució geogràfica dels projectes pilot en el sector forestal. Font: https://grupsoperatius.cat. 

Cal destacar la clara ubicació dels projectes ramaders (fig. 6), que es localitzen al llarg del corredor Eix Transversal (Lleida-Catalunya Central-Girona) i amb un segon nucli d’activitat, a Barcelona. Distribució per sub-sectors:

· Projectes de redacció: d’un total de 62 projectes aprovats durant el període 2015-2019, el sub-sector forestal (amb un 19% de representativitat) i la indústria vitivinícola (amb un 11%), han estat els més proactius. Seguidament, els sub-sectors porcí, horticultura i altres indústries agroalimentàries han representat, en conjunt, un 29% dels projectes de redacció aprovats durant aquests cinc anys de convocatòries.

· Projectes pilot innovadors: d’un total de 145 projectes aprovats durant el mateix període, el sub-sector porcí (16%), seguit del sub-sector de la indústria càrnia (16%) i el de la fruita dolça (14%) han estat els més presents en aquest tipus de projectes. Tots plegats quasi representen la meitat del percentatge de projectes aprovats durant el període 2015-2019. En una segona franja de participació, se situen els sub-sectors de boví de carn, indústria vinícola i altres indústries agroalimentàries, viticultura, indústria làctia, forestal, indústria oleícola, horticultura, boví de llet i arrossaire. Els sub-sectors que han mostrat una participació més discreta a l’hora de participar en projectes pilot innovadors han estat l’ornamental/jardineria i paisatgisme, micologia i tubericultura, indústria fructícola, cereals d’hivern, avicultura, pesca i aqüicultura, olivicultura, fruita seca, farratges i cereals d’estiu, entre d’altres.

Figura 8. Distribució de projectes per sub-sector (2015-2019). Font: https://grupsoperatius.cat.

Distribució per temàtica: Pel que fa a la temàtica, destaquen els projectes relacionats amb el desenvolupament de nous productes, processos o serveis, en primer lloc, seguits dels projectes de qualitat i comercialització de productes. En tercer lloc, hi ha els projectes relacionats amb l’alimentació, la sanitat i el benestar animal (fig. 9).

Figura 9. Distribució de projectes per temàtica (2015-2019) Font: https://grupsoperatius.cat.

Cal destacar que al voltant del 20% dels projectes aprovats recull la digitalització o big data com a part dels seus objectius. Així mateix, una part important dels projectes té en compte l’economia circular a l’hora de definir els objectius del projecte.

05. El paper de les entitats de recerca, centres tecnològics i altres socis de l’ecosistema RDI al servei de la innovació i la competitivitat empresarials

El rol que han jugat els centres d’innovació, transferència tecnològica i recerca del nostre país en els 207 projectes innovadors aprovats durant el període 2015-2019 ha estat fonamental per posar al servei de les empreses el coneixement i la tecnologia amb l’objectiu de millorar les capacitats, la competitivitat en productes i l’eficiència dels processos productius de les empreses del sector. Tant és així, que 25 entitats de l’ecosistema d’RDI han participat en l’execució dels 145 projectes pilot innovadors aprovats durant el període 2015-2019 (fig. 10).

Figura 10. Rànquing de participació de les entitats del sistema RDI en els projectes innovadors. Font: https://grupsoperatius.cat.

En cada projecte ha participat, com a mínim, una entitat. En alguns casos, però, hi ha hagut participació de més d’una entitat en un mateix projecte. Totes aquestes participacions posen de manifest que, fruit d’una primera col·laboració amb l’empresariat català agroalimentari i forestal, han sorgit sinergies i complicitats, i s’han establert lligams de col·laboració perdurables en el temps que han fet possible noves experiències, continuant aquest camí d’innovació i de millora continuada. 06. Com es presenten aquests resultats? Aquests resultats es poden consultar a través de l’Observatori de Grups Operatius, vinculat a la Xarxa-i.cat del DACC (fig. 11).

Figura 11. Pàgina principal l’Observatori de Grups Operatius www.grupsoperatius.cat.

L’Observatori de Grups Operatius permet fer diversos tipus de cerques. D’una banda, mitjançant l’opció “Consulta de Grups Operatius” es poden cercar projectes segons diferents variables, com ara l’any de convocatòria, el tipus de projecte (projecte pilot o projecte de redacció/plantejament), el sector i sub-sector de producció i la temàtica dels projectes. La cerca mostra una relació de tots els projectes que compleixen les variables sol· licitades i permet descarregar la fitxa informativa del projecte. El tractament gràfic de les dades ha permès incorporar en aquest espai diversos gràfics que sintetitzen la informació (distribució de les persones beneficiàries per àmbit territorial, distribució dels projectes segons sector i sub-sector de producció i distribució dels projectes segons temàtica). D’altra banda, l’opció “Consulta de centres de recerca” permet cercar quins centres han participat en la realització dels projectes pilot innovadors. La cerca mostra en quins projectes ha participat cadascun.

Article extret del Dossier Tècnic nº 108: "Grups Operatius a Catalunya. Resultats i conclusions de la convocatòria 2016"

Per saber-ne més

Observatori de Grups Operatius: www.grupsoperatius.cat  

Autoria:

Fermí Garriga Serra

Responsable de l'Observatori Forestal Català CTFC

fermi.garriga@ctfc.es

Ester Blanco Casellas

Responsable de transferència CTFC - Forest Bioengineering Solutions (FBS) ester.blanco@fbs.cat

 

Mª Jesús Bejarano Gómez

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària. DACC

mbejarano@gencat.cat

Maria Josep de Ribot Porta

Cap del Servei d'Innovació Agroalimentària. DACC

sribot@gencat.cat