ARTICLE TÈCNIC | 23/11/2021  Ana Belén Noriega Bravo

PEFC: Els boscos i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els boscos aporten importants beneficis tant a la societat com al planeta en subministrar aire i aigua nets, hostatjar més de tres quartes parts de la biodiversitat terrestre mundial i contribuir a mitigar el canvi climàtic. Els boscos suposen una font d’aliments, medicines i biocombustible per al voltant de 1.600 milions de persones d’arreu del món que en depenen per a subsistir.

Foto: PEFC Espanya

Malgrat la seva vital importància, els boscos del món continuen minvant. Per aquesta raó, administracions pú­bliques, empreses, marques, altres organitzacions i consumidors estan apostant per mecanismes creïbles i transparents com la certificació PEFC per avalar l’origen sosteni­ble dels productes i evitar-ne la tala il·legal, i una gestió responsable de la cadena de subministrament i la seva traçabilitat a través de la Cade­na de Custòdia, cosa que afavoreix la compra de proximitat i el desen­volupament de les comunitats rurals.

D’aquesta manera, l’etiqueta PEFC garanteix que el producte forestal pro­cedeix d’un bosc gestionat de ma­nera sostenible i de fonts reciclades. Aquesta certificació està avalada per entitats certificadores independents i es basa en les normes ISO.

Així mateix, per al millor compliment dels paràmetres econòmics, socials i mediambientals, el sistema PEFC es­tableix requisits globals de sostenibi­litat adaptats a les condicions locals. Entre els requisits recollits en la seva normativa, hi ha criteris com ara la conservació de la biodiversitat dels ecosistemes, la protecció de zones forestals d’importància ecològica, la prohibició de conversió dels boscos primaris en plantacions o el compli­ment de tots els convenis fonamentals de l’OIT (Organització mundial del Tre­ball) i de salut i seguretat en el treball. La normativa global de sostenibilitat de PEFC també recull requisits concrets per assolir els Objectius de Desenvolu­pament Sostenible (ODS) 2030.

Foto: PEFC Espanya

L’etiqueta PEFC garanteix que el producte forestal procedeix d’un bosc gestionat de manera sostenible i de fonts reciclades

Hi ha vincles evidents entre els Ob­jectius de Desenvolupament Sosteni­ble (ODS) i el treball de PEFC sobre la base de la visió d’un món en el qual les persones gestionin els boscos de manera sostenible. Entre els objectius de l’Agenda 2030, el que fa referència directa a la gestió forestal sostenible és l’ODS 15, Vida d’Ecosistemes Ter­restres: "Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes ter­restres, gestionar els boscos de ma­nera sostenible, lluitar contra la deser­tificació, detenir i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica". Els boscos in­teractuen amb altres organismes vius, amb el sòl, l’aigua i l’atmosfera i pro­porcionen una àmplia gamma de béns i serveis per a la societat. Els boscos es troben entre els dipòsits més im­portants de biodiversitat i la seva ges­tió sostenible és essencial no solament per a la conservació, sinó també per mantenir el funcionament de l’ecosis­tema i, per consegüent, la prestació contínua i saludable de serveis ecosis­tèmics. Els boscos també compleixen funcions de protecció, ja que reduei­xen l’erosió i el risc d’esllavissament de terra, inundacions i sequeres, i preve­nen la desertificació i la salinització. Tot i això, hi ha uns altres dels objectius vinculats al nostre treball i als boscos.

La majoria de la població en situa­ció de pobresa viu en i al voltant dels boscos, per la qual cosa promoure que els petits productors gestionin els seus boscos de manera sostenible, un pilar fonamental del nostre treball, aju­da a eliminar la pobresa (ODS 1); els productes silvestres dels boscos com ara les tòfones, les castanyes, el pernil ibèric, els pinyons o la caça contribu­eixen a la seguretat alimentària gràci­es al subministrament d’aliment i a la qualitat nutricional de les dietes per erradicar la fam en el món (ODS 2); la biomassa d’origen forestal i l’energia procedent de la fusta proporcionen el 40% del subministrament mundial d’energia renovable i ofereixen una im­portant prestació d’energia assequible i no contaminant (ODS 7); i l’etiqueta PEFC permet la producció i el con­sum responsable (ODS 12) gràcies a la Cadena de Custòdia i a la renova­ció, l’eficiència en l’ús dels recursos i el proveïment responsable de productes forestals. La contribució dels boscos i la seva acció sobre el clima (ODS 13) és àmpliament coneguda, com el paper com a embornals de carboni, guardians de desastres naturals i res­ponsables del manteniment del cicle de l’aigua (ODS 6), perquè el 75% de l’aigua potable del món prové de les conques forestals. La fusta és el ma­ terial de construcció renovable més important per aconseguir ciutats i co­munitats sostenibles (ODS 11) a causa de les seves bondats mediambientals i la capacitat d’emmagatzematge de carboni durant tot el seu cicle de vida.

Objectius de desenvolupament sostenible per al segle XXI. Font: Organització de les Nacions Unides

No obstant això, alguns vincles potser són menys evidents. Els boscos gene­ren ocupació en les zones rurals més remotes i són la base de moltes micro­empreses, cosa que afavoreix el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8) i impulsa la inclusió de la dona en el sector per promoure la igualtat de gè­nere (ODS 5) i la visibilització dels seus treballs forestals mitjançant els seus requisits i normatives. També, aquests treballs generen ingressos que des­prés s’inverteixen en la millora del mitjà de vida, incloent-hi l’educació de qua­litat (ODS 4). Els boscos contribueixen a la salut i el benestar (ODS 3), ja que moltes persones gaudeixen de l’entorn forestal per caminar i fer senderisme i ciclisme, ens proporcionen medica­ments, aire i aigua nets i ens aporten salut física i mental mitjançant aquests banys de bosc. Moltes persones se sorprendrien de les contribucions dels boscos a la vida submarina (ODS 14), però, quan s’altera o elimina totalment la coberta forestal, la sedimentació augmenta i les funcions de regulació de l’aigua es veuen pertorbades. Per tant, la reducció de la desforestació ajuda a reduir la sedimentació que mi­llora l’estat de les aigües costaneres, cosa que beneficia els ecosistemes aquàtics. La certificació de grup, un concepte desenvolupat i impulsat per PEFC, fomenta institucions eficaces i inclusives que promulguen la pau, la justícia i la creació d’institucions sòli­ des (ODS 16), i PEFC, en si mateixa, és una associació global de múltiples parts interessades que facilita l’inter­canvi de coneixements, experiència i recursos financers a tots els nivells, des del local al global, per aconse­guir així aliances que assoleixin els objectius (ODS 17).

Compromisos PEFC. Font: Elaboració pròpia

PEFC és el sistema de certificació forestal líder a Espanya i en el món i, per tant, la font més gran i global de productes forestals sostenibles, la qual cosa afavoreix la compra de proximi­tat. Al nostre país, són ja 2.334.518 hectàrees gestionades per 40.517 propietaris i gestors forestals que sub­ministren fusta i altres recursos fores­tals a 1.566 empreses certificades en Cadena de Custòdia. Gràcies a la la­bor de tots aquests gestors i propieta­ris forestals, el sistema PEFC ha anat creixent. De fet, el seu compromís és la base perquè la gestió forestal sos­tenible es dugui a terme i s’implementi la certificació en els diferents territoris.

Foto: PEFC Espanya

Des dels inicis de PEFC Espanya, les xifres d’adherits s’incrementen anu­alment a l’entorn del 10-15%, per la qual cosa fer polítiques que fomentin l’impuls d’aquesta gestió té beneficis a escala global. Així, en l’àmbit interna­cional, 319 milions d’hectàrees en els cinc continents, 1 milió de propietaris i gestors forestals i més de 23.000 em­preses estan certificats PEFC. Com­prant productes amb el segell PEF:

-Ajudes a frenar el canvi climàtic i a combatre la tala il·legal.

-Ajudes a millorar l’economia local i l’ocupació en el medi rural.

-Promous el consum de proximitat i redueixes la petjada de carboni.

-Ajudes a conservar els boscos per a les generacions presents i futures.

Article tècnic extret del Dossier Tècnic nº 109: “La certificació forestal PEFC de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia a Catalunya”

Autoria:

Ana Belén Noriega Bravo

Secretària general de PEFC Espanya

AnaNoriega@pefc.es