ARTICLE TÈCNIC | 21/12/2021  Sergi Tort Martínez i Dèlia Colomer Bosch

La venda de proximitat a Catalunya

Fins a arribar a l’actual Decret sobre l’acreditació de la Venda de Proximitat, hi ha hagut un llarg camí. En aquest article, intentarem donar una visió general de com ha evolucionat fins al moment actual.

Peres de Venda de Proximitat. Foto: DACC

01. Introducció

El Decret 24/2013, de 8 de gener, pu­blicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de gener, sobre l’acreditació de la Venda de Pro­ximitat de productes agroalimentaris, es va publicar l’any 2013 i es va mo­dificar l’any 2019 pel Decret 254/2019, de 3 de desembre. Aquest Decret re­gula la comercialització dels productes agraris i agroalimentaris basada en un model europeu de cadena curta, amb el qual l’Administració vol emparar aquestes produccions i identificar-les clarament amb un logotip.

Sucs de fruita de Venda de Proximitat. Foto: DACC

La Venda de Proximitat és l’única re­gulació que hi ha en aquest àmbit, ja que la resta de distintius són iniciati­ves privades, com pot ser el "Km.0",

"Fet a casa" o "Pagesia a casa".

02. Origen

Fins a arribar a l’actual Decret sobre l’acreditació de la Venda de Proximitat, hi ha hagut un llarg camí. En aquest article, intentarem donar una visió ge­neral de com ha evolucionat fins al mo­ment actual.

El punt de partida, el trobem, d’una ban­da, en l’àmbit de la nostra Administra­ció, ja que la Llei 18/2001, de 31 de de­sembre, d’orientació agrària, assenyala com a línies d’actuació de les polítiques agràries la priorització d’iniciatives de foment de la transformació agroindus­trial que comportin més participació de les persones productores en els valors afegits dels productes i el foment de la millora de les condicions en què es fan la transformació i la comercialització agroalimentàries. Paral·lelament, la Llei estatal 19/1995, de 4 de juliol, de mo­ dernització de les explotacions agràries, defineix com a activitat agrària la venda directa de la producció pròpia a l’explo­tació mateixa, en mercats municipals i en llocs que no siguin establiments co­mercials permanents. Aquesta venda té un caràcter civil i no mercantil.

Distintius de la Venda de Proximitat directa i circuit curt. Font: DACC

I, d’altra banda, en l’àmbit del propi sector, i a conseqüència del Congrés del Món Rural de l’any 2006, es crea la Fundació del Món Rural que, en­tre altres coses, coordina el grup de treball de Petits Establiments Agroali­mentaris, que és d’on sorgeix el con­cepte de “venda en circuit curt”, i a començaments de l’any 2010 eleva les seves propostes als grups parla­mentaris per regular-la.

És així com el Parlament de Catalu­nya, en la sessió plenària del 14 d’abril de 2010, insta el Govern, entre altres coses, a persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroali­mentaris catalans amb distintius d’ori­gen i qualitat; a intensificar les cam­panyes d’informació als consumidors per afavorir el comerç de proximitat i el de productes amb distintiu de qua­litat, creant estructures i associacions de comercialització que concentrin i donin més força a l’oferta; a fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància en­tre productors i consumidors, priorit­zant la venda directa als consumidors;

i a promoure el consum d’aliments frescos i la identificació de producci­ons alimentàries artesanals, potenci­ant i evidenciant els conceptes de pro­ximitat i sostenibilitat.

03. Decret 24/2013

Així, finalment, es publica en el DOGC el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la Venda de Proximitat de productes agroalimentaris. S’hi re­gula per primer cop en tot l’àmbit euro­peu la Venda de Proximitat de manera acreditada, amb l’objectiu de donar la possibilitat al productor d’aconseguir un increment del valor afegit del seu producte, alhora que es potencia un coneixement i reconeixement del ter­ritori, dels productes i de la feina feta per pagesos i ramaders catalans.

D’acord amb el Decret, la Venda de Proximitat és la venda de produc­tes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia i/o resultants d’un procés d’elaboració o de trans­formació, que es realitza en favor dels consumidors finals, directament o mit­jançant la intervenció d’un establiment intermediari, per part dels productors o les agrupacions de productors.

"El Parlament insta el Govern a fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància entre productors i consumidors"

És una regulació basada en el nom­bre d’intermediaris entre el productor i consumidor i no en els kilòmetres que els separen.

Dins la Venda de Proximitat, diferenci­em dos tipus: la venda directa (sense que hi intervingui cap intermediari) i la venda en circuit curt (hi pot haver com a màxim un intermediari).

La Venda de Proximitat, la fan el pro­ductor o l’agrupació de productors agroalimentaris en favor del consu­midor final, amb la intervenció d’un establiment intermediari o sense.

Els productes agroalimentaris comer­cialitzats han de ser de producció i/o elaboració pròpies.

Els productes agroalimentaris d’elabora­ció pròpia s’han d’elaborar o transformar en instal·lacions de la mateixa titularitat.

Els pagesos o ramaders que volen ven­dre els seus productes segons aquest Decret ho poden fer des del moment que ho comuniquen a l’Administració marcant la casella corresponent de la Declaració Única Agrària (DUN).

Un cop feta la comunicació, el produc­tor pot utilitzar el logotip de Venda de Proximitat en les diverses situacions en què s’efectua la venda, com ara eti­quetes, rètols, cartells...

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural duu a ter­me anualment controls per avaluar el grau de compliment de la normativa.

Venda de formatge i bròquil de Proximitat. Foto: DACC

04. Modificació: Decret 254/2019

Transcorreguts uns anys, i després de detectar certes necessitats tant per part del sector com de l’Administració, es decideix tirar endavant una modifi­cació del Decret, i es publica el Decret 254/2019, de 3 de desembre.

Els principals punts a destacar són els següents:

-Incorporació dels productes agraris: primerament, es decideix incorporar-hi els productes agraris, ja que fins al moment únicament podien ser-ho els productes agroalimentaris. D’aquesta manera, es dona resposta a les de­mandes de sectors com ara el suro, la flor tallada i planta ornamental, la fusta tallada, etc.

-Ampliació d’acreditats: en la mateixa línia de voler donar una major cabuda als possibles adherits, les persones ju­rídiques on la persona titular participi d’una manera predominant no seran considerades intermediàries. Per tant, des d’aquest moment, la Venda de Proximitat, la fa el productor o l’agru­pació de productors agroalimentaris o agraris o una persona jurídica que es­tigui participada en més del 50% pel productor mateix en favor del consu­midor final, amb la intervenció d’un es­tabliment intermediari o sense. Igual­ment, els productes agroalimentaris d’elaboració pròpia s’han d’elaborar o transformar en instal·lacions de la mateixa titularitat o d’una persona ju­rídica participada en més del 50% pel productor mateix o de l’agrupació de productors, ja estiguin dins o fora de l’explotació.

Planta ornamental de Venda de Proximitat. Foto: DACC / Oví de Venda de Proximitat. Foto: DACC

-Excepcions de primera transforma­ció fora de l’explotació: també s’es­tableixen una sèrie d’excepcions en què es pot fer una primera transfor­mació fora de l’explotació sense sortir de l’àmbit de la Venda de Proximitat. Aquestes excepcions són: l’obtenció d’oli d’oliva, farines de cereals i lle­guminoses, sucs vegetals i vegetals cuits, i també l’esclofollat i torrada de fruita seca, el tractament tèrmic i l’es­tandardització del contingut en greix de la llet, i els especejats de carn. Per decidir entre totes les possibles excep­cions, es van prioritzar aquells proces­sos que suposaven un menor nombre de punts crítics de control en el seu diagrama de flux.

-Animals nascuts i engreixats en ex­plotacions catalanes: a petició del sec­tor de l’oví, es va establir un requisit re­latiu al període d’engreix dels animals perquè la seva carn pugui estar empa­rada pel distintiu. En general, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. Els animals que no hagin nascut en aquestes explotacions han d’haver es­tat engreixats a explotacions catalanes com a mínim 4 mesos per al boví, 40 dies en el cas d’aviram i 4 mesos en el cas de l’espècie porcina. Pel que fa a la resta d’animals nascuts en explota­cions ubicades fora de Catalunya, han de ser engreixats en les explotacions agràries de Catalunya. En tots els ca­sos, els animals han de ser sacrificats en escorxadors ubicats com a màxim a 3 hores de transport des de l’explo­tació d’on procedeixen.

-Acreditació: Ara, a la informació que consta a l’acreditació també s’incor­pora si la persona titular de l’explota­ció agrària participa en alguna societat que ven/elabora els seus productes.

"El Decret 24/2013, de 8 de gener, va ser pioner dins de la UE en regular la Venda de Proximitat"

I, finalment, com a canvi molt impor­tant, l’adhesió deixa de ser indefinida i té una validesa fins a la presentació de la DUN següent, i, per tant, cal reno­var-la cada any.

-La venda dels productes recol·lectats en el medi natural (bolets, cargols, ba­ies, aranyons...), la caça i els productes per a l’autoconsum no s’inclouen en la Venda de Proximitat.

05. Dades actuals de la Venda de Proximitat

D’acord amb el darrer any 2020, les dades del nombre d’adherits son les següents:

Pel que fa al nombre total de produc­tors acreditats, hi ha 3.180 productors, cosa que suposa al voltant d’un 6,5% de les DUN presentades a Catalunya.

Pel que fa a les agrupacions de pro­ductors, hi ha adherides 183 coopera­tives, cosa que suposa un 21% de les cooperatives agràries de Catalunya.

Productes primaris i nombre de productors (any 2020). Font: elaboració pròpia

Productors adscrits per comarca (any 2020). Font: elaboració pròpia

Segons l’estudi fet l’any 2018 "Anàlisi individual del segell de Venda de Pro­ximitat", fet en el marc del POCTEFA Tr3s local, els principals sectors aco­llits a la Venda de Proximitat són la pro­ducció d’hortícoles (15%), la producció de cereals (14%) i la producció de fruita dolça (9%).

En relació amb els productes elaborats, els principals són el sector de la carn, el sector de l’oli d’oliva i el sector dels vins.

La distribució geogràfica mostra un nombre més alt d’adherits a la demar­cació de Barcelona, seguida de l’Alt Pirineu i la Catalunya Central.

Article extret del Dossier Tècnic nº112: “Venda de proximitat”.

Per saber-ne més:

Autoria:

Sergi Tort Martínez

Enginyer Tècnic Agrícola

Servei de Promoció de la Qua­litat Agroalimentària. DACC.

sergi.tort@gencat.cat

Dèlia Colomer Bosch

Cap del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària. DACC.

delia.colomer@gencat.cat