ENTREVISTA | 26/01/2023  Ruralcat

SERGIO PONSÀ I MARIONA PRATDESABA  "Els Grups Operatius han promogut que les entitats del sector s’apropin als centres de recerca per compartir reptes i necessitats i treballar plegats"

Parlem amb Mariona Pratdesaba, enginyera tècnica agrícola, i Sergio Ponsà, enginyer químic i doctor en ciències i tecnologia ambiental, tots dos membres dels Grups Operatius.

Mariona Pratdesaba Rovira és enginyera tècnica agrícola i màster en Medi Ambient a la UdG. Des de fa 6 anys i mig treballa a INNOVACC fent tasques de coordinació de projectes col·laboratius d’innovació. Actualment, hi ocupa el càrrec de directora de projectes. Sergio Ponsà Salas és enginyer químic i doctor en ciències i tecnologia ambiental. És el director del Centre Tecnològic BETA i coordinador del grup de recerca del centre. És expert en els processos biològics per al tractament dels residus sòlids i la seva valorització, incloent-hi el compostatge, la digestió anaeròbia o el bioassecatge, entre d’altres.

SERGIO PONSÀ

Esteu satisfet amb l’assoliment d’objectius del projecte? Els resultats del projecte s’han ajustat a les vostres expectatives inicials?

Per a nosaltres, un Grup Operatiu sempre és una oportunitat per anar de bracet amb empreses i entitats del sector agroalimentari i posar el nostre coneixement al servei de la solució d’un repte. Des d’aquest punt de vista, només podem fer-ne una valoració positiva, fins i tot en aquells projectes en què els resultats no han acabat sent els més òptims amb vistes a resoldre una necessitat a curt termini. En aquests casos, els Grups Operatius ens han obert la porta a seguir-hi treballant per altres vies, o sigui que d’una manera o una altra hem pogut complir les expectatives que hi havíem posat d’entrada.

Com ha contribuït el projecte a la cultura d’innovació de la vostra empresa/entitat?

Els Grups Operatius han estat i són una eina fonamental per transferir coneixement i tecnologies al sector agroalimentari i per promoure i facilitar una col·laboració entre empreses, agricultors, ramaders, etc. amb centres d'R+D+I i universitats, que és molt necessària.

Per tant, tenir aquesta eina al nostre abast ajuda a orientar millor els nostres projectes de recerca i innovació competitius, sabent d’entrada que podrem comptar amb convocatòries de Grups Operatius per poder transferir el coneixement i resultats obtinguts al sector productiu.

A la vegada, els Grups Operatius també han promogut que les entitats del sector s’apropin a nosaltres i a altres centres de recerca per compartir reptes i necessitats i que puguem treballar plegats per trobar solucions per millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector productiu agroalimentari català. A mesura que tens l’oportunitat de conèixer altres punts de vista d’un mateix problema, l’enfocament que en fas des de la recerca pròpia també canvia. Això ens ha ajudat moltíssim a ser reconeguts al nostre territori com a soci de confiança.

 

“Els Grups Operatius han estat i són una eina fonamental per transferir coneixement i tecnologies al sector agroalimentari”

 

Allò que heu aconseguit amb aquest projecte obre o pot obrir les portes a futures iniciatives?

Segur que sí. Com que són projectes d’innovació i d’una escala propera a l’aplicació real (prototips, camps experimentals, etc.), els resultats que s’obtenen solen tenir menys risc de no ser extrapolables o aplicables en sistemes productius reals. Per tant, això facilita que es pugui continuar treballant amb les diferents entitats beneficiàries dels Grups Operatius en iniciatives posteriors que permetin la capitalització i aplicació dels seus resultats. Per exemple, a partir dels resultats de Grups Operatius en els quals hem participat hi ha hagut entitats del sector agroalimentari que han pogut arribar a demanar patents.

A banda d’això, els resultats dels Grups Operatius també poden donar lloc a continuar treballant en altres projectes d’innovació de més abast per continuar millorant i apropant-nos a aplicacions reals. Els instruments amb més potencial poden ser les convocatòries d’Horitzó Europa (anteriorment Horitzó 2020) i Life.

A més, en aquests programes es pot continuar treballant de manera conjunta entre els centres de recerca i les entitats beneficiàries dels Grups Operatius. Al Centre Tecnològic BETA (CT BETA) tenim experiències molt positives en aquest sentit: alguns Grups Operatius ens han permès crear vincles sòlids amb actors del territori que després han facilitat que ens puguin acompanyar en altres projectes molt més grans o, fins i tot, que apostin per la innovació i la transferència amb recursos propis.

Quin balanç global en feu de l’experiència?

Des del primer dia, ens hem proposat ser útils al territori i al sector i treballar per a ser un actor rellevant en el camp del desenvolupament rural sostenible. Els Grups Operatius han acabat sent una eina molt important perquè puguem portar a la pràctica aquesta filosofia.

O sigui que, en general, la nostra experiència com a participants en aquest programa de finançament és sempre molt satisfactòria. Només cal veure com, des dels seus inicis, el CT BETA ha apostat d’una manera molt ferma per aquest tipus de projectes i ho continuarem fent perquè creiem que són una eina fonamental per promoure la innovació en el sector agroalimentari i per promoure la col·laboració entre entitats privades i entitats de recerca i innovació.

Com descriuríeu el vostre nivell de satisfacció personal després del projecte?

Els Grups Operatius han estat una peça molt important perquè puguem complir la missió i la visió que ens vam marcar al CT BETA. Nosaltres sempre hem tingut molt clar que el nostre objectiu professional és transferir coneixement i tecnologies al sector productiu agroalimentari per fer-lo més sostenible i competitiu, i els Grups Operatius són una eina molt rellevant per aconseguir-ho. 

Per tant, personalment, però penso que parlo també en nom dels meus companys i companyes, el grau de satisfacció que sentim sobre aquests projectes és sempre molt gran.

Confio que el grau de satisfacció dels socis amb els quals hem col·laborat també sigui elevat, tenint en compte que amb gairebé tots mantenim el contacte per continuar cercant noves oportunitats de col·laboració, i en molts casos ja estem treballant plegats en altres projectes i activitats.

Quines dificultats heu trobat durant la realització del projecte a l’hora de traduir la recerca a la pràctica?

És important comentar que estem parlant de projectes d’innovació a una escala significativa, per la qual cosa el risc que els resultats no siguin els esperats és inferior als projectes de recerca habituals. Tot i això, malauradament de vegades les coses no surten com s’esperava, o els resultats no són prou òptims o no tenen tot el recorregut esperat.

Per als qui també participem en projectes de recerca més bàsica, aquesta és sempre una de les opcions i moltes vegades més freqüent del que voldríem. Però el món de les entitats privades acostuma a tenir uns ritmes molt diferents dels nostres i sempre es busca reduir el risc de no assolir les expectatives. Això no és una dificultat pròpia d’aquesta convocatòria, sinó que és un tema que sempre és present i que acaba condicionant moltes dinàmiques d'R+D+I.

De tota manera, poder donar suport a aquest tipus d’activitats a través del finançament d’un Grup Operatiu ajuda a superar, en part, alguna d’aquestes barreres. D’una banda, l’empresa no assumeix tot el risc d’una aposta molt innovadora, ja que el finançament d’aquests projectes és molt important, i, d’altra banda, qualsevol experiència acaba sent part d’una solució a curt, mitjà o llarg termini.

Com valoreu la dinàmica general de treball del Grup Operatiu?

La dinàmica de treball sempre és un dels reptes que cal resoldre tan bé com es pugui des de bon començament. Com deia abans, intentem crear una relació de confiança amb les empreses i entitats que formen part de cada Grup Operatiu, que moltes vegades ja hi és prèviament però d’altres vegades no. Aquí, m’agradaria posar en valor el paper que pot arribar a jugar l’entitat que actuï com a coordinadora del Grup Operatiu. Al CT BETA, tenim experiències molt positives de treballar al costat de clústers o entitats similars, per exemple.

A més, crec que els Grups Operatius són una eina activadora i dinamitzadora de la innovació en el sector agroalimentari català. Una eina que permet innovar al sector i posar-se en contacte i treballar plegats amb centres de recerca, centres tecnològics i universitats. Tot això s’acaba traduint en dinàmiques molt positives, tant per al sector mateix com per a l’ecosistema de recerca català.

 

“Els Grups Operatius són una eina activadora i dinamitzadora de la innovació en el sector agroalimentari català”

 

MARIONA PRATDESABA

Esteu satisfeta amb l’assoliment d’objectius del projecte? Els resultats del projecte s’han ajustat a les vostres expectatives inicials?

A la convocatòria de l'any 2017 INNOVACC va coordinar 6 projectes de Grups Operatius. L’assoliment d’objectius amb el desenvolupament dels projectes va ser positiu. En alguns projectes els resultats van ser més immediats i aplicables i, per tant, van ajustar-se a les expectatives. En altres casos la implementació va ser més tardana.

Com ha contribuït el projecte a la cultura d’innovació de la vostra empresa/entitat?

Els projectes de Grups Operatius sempre impacten de manera positiva sobre l’entitat i sobre la seva innovació. S’adquireix coneixement molt valuós de primera mà.

Allò que s’ha aconseguit amb aquest projecte obre o pot obrir les portes a futures iniciatives?

Molts dels projectes desenvolupats han tingut continuïtat i s'ha seguit treballant a partir dels resultats obtinguts. Per tant, primerament s’han pogut implementar els resultats en l’àmbit de l’empresa i, al mateix temps, s’ha pogut continuar aprofundint en temàtiques d’interès per a les empreses.

Quin balanç global en feu de l’experiència?

Per INNOVACC, participar en aquest tipus de projectes i poder-ne fer la coordinació fa que sigui una experiència positiva. S’adquireix coneixement innovador, i també es pot veure la manera de treballar de les empreses i la seva evolució gràcies al projecte, estàs al dia d’allò que es treballa en els centres de recerca i universitats implicats. També és una manera de conèixer noves empreses, entrar-hi en contacte i poder-hi col·laborar de manera activa.

Com descriuríeu el vostre nivell de satisfacció personal després del projecte?

Personalment, coordinar o estar implicat en un projecte de les característiques dels Grups Operatius és molt enriquidor. Et permet aprendre en diferents aspectes: noves tecnologies aplicades al sector agroalimentari, innovacions i formes de treball per aconseguir millores en granges i també en la qualitat del producte final, nous materials més sostenibles en embalatge (packaging), etc. Per tant, et fa estar al dia del sector agroalimentari a casa nostra i, al mateix temps, et permet conèixer les línies de treball dels centres de recerca i universitats.

 

"Estar implicat en un projecte de les característiques dels Grups Operatius és molt enriquidor. Et permet aprendre en diferents aspectes: noves tecnologies, noves formes de treball, millorar la qualitat del producte final, etc.”

 

Quines dificultats heu trobat durant la realització del projecte a l’hora de traduir la recerca a la pràctica?

En alguns casos, passar a la pràctica no ha tingut complicació, ja que des de l’inici del projecte se n’ha tingut en compte l’aplicabilitat. En altres projectes, l’obstacle ha estat l’escalat industrial de les metodologies desenvolupades a les plantes pilots dels centres de recerca. En alguns casos, cal continuar treballant en altres línies per arribar a aconseguir un escalat industrial viable, tant tècnica com econòmicament.

Com valoreu la dinàmica general de treball del Grup Operatiu?

En la majoria dels casos, la dinàmica de treball sol ser força àgil. De vegades, però, la dinàmica és més complicada. En el cas dels Grups Operatius de la convocatòria 2017, la pandèmia de la COVID-19 ens va enganxar en ple desenvolupament, va ser un fre en l’execució de tasques i es van haver d’adaptar els cronogrames de treball a les restriccions de treball dels diferents participants. Tot i això, es van acabar tots els projectes dins dels terminis establerts per la convocatòria.