ENTREVISTA | 06/03/2013  RuralCat/DAAM

Ramon Cuadros Claria  "L'aigua és un recurs escàs que cal gestionar amb responsabilitat i coneixements agronòmics"

Avui dia el reg és un factor clau per a la competitivitat de les explotacions agrícoles, per això el Departament va posar en marxa fa un any l'Oficina del Regant. Per a conèixer més a fons aquesta entitat hem entrevistat en Ramon Cuadros, director de l'ECA de Tàrrega, seu de l'Oficina del Regant

Ramon Cuadros Claria, director de l'ECA de Tàrrega i un dels responsables de l'Oficina del Regant

Ramon Cuadros Claria, director de l'ECA de Tàrrega i un dels responsables de l'Oficina del Regant

Ramon Cuadros Claria és enginyer tècnic agrícola. Després de treballar a l’Agrupació de Defensa Vegetal de la Segarra, l’any 1991, va entrar a formar part del cos docent de l’Escola de Capacitació Agrària (ECA) de Tàrrega, de la qual és el director des de fa més de deu anys, i des de l’any 2012 també és un dels responsables de l’Oficina del Regant amb seu a l’ECA.  

 
 

L’Oficina del Regant (OdR) està ubicada a l’ECA de Tàrrega. Com es compatibilitzen les funcions de l’Escola agrària amb les de l’Oficina?

 
L’OdR té entre les seves finalitats la promoció, coordinació i organització d’actuacions en matèria de formació i transferència tecnològica en reg i quin millor lloc per ubicar-la que en una ECA a les terres de Lleida i més concretament a Tàrrega, on des de l’any 2005 s’ofereix  formació al voltant del tema del reg i es donen recomanacions als regants mitjançant les eines de recomanacions de reg disponibles al Portal RuralCat. Poc a poc s’han sumat altres tasques i funcions de manera que sempre treballem amb aquesta temàtica, però mantenint la resta que formen part de l’ECA. 
 
Hem de ser conscients que l’aigua és un recurs escàs que cal gestionar amb responsabilitat i coneixements agronòmics, és a dir, els que es poden transmetre des d’una escola agrària amb un bagatge i una qualitat contrastada.
 
 

Què ha significat per a l’Escola ser la seu de l’OdR? Quines són les funcions de l’OdR? 

 
D’entrada el visualitzar una escola de formació agrària especialitzada en reg, és a dir que amb el temps tot el que faci referència al reg, en sentit ampli, i tots els actors i agents d’aquest àmbit estiguin vinculats d’alguna manera amb aquesta oficina que té vocació de ser un referent no només a Catalunya sinó també a nivell mediterrani. Aquest fet ha implicat començar a treballar de manera conjunta amb diferents responsables i tècnics del DAAM i amb d’altres agents del territori i també amb l’IRTA i REGSA/REGSEGA, actualment Infraetructures.cat, ja que persones d’aquestes empreses públiques col·laboren en el dia a dia de l’OdR.
 
Una de les funcions de l’OdR és participar en l’organització de programes anuals i plurianuals que facin referència al reg i la coordinació d’estratègies de formació i transferència tecnològica per fer realitat aquests programes. Una altra de les seves funcions és col·laborar amb les diferents entitats i canalitzar la informació que es genera. A més, oferim un espai de trobada per a tots aquells agents i empreses que intervenen en el reg.
 
També desenvolupem una funció de suport a l’assessorament; no fem un assessorament directe però sí canalitzem les demandes cap a les persones que poden donar una resposta des del Departament o des de l’IRTA i d’Infraetructures.cat. Una altra funció a destacar és que intentem respondre a les demandes tecnològiques de les comunitats de regants i també dels regants; per exemple, tenim l’eina de recomanacions de reg i les llistes de distribució de les recomanacions a través de RuralCat, tot i que també responem a consultes més específiques de persones o plans de treball que necessiten saber la dosi setmanal per determinats cultius.
 
Per tant, podem dir que algunes de les funcions ja les teníem com a Escola i amb l’OdR s’han afegit altres complementàries, que ens han obert cap a l’exterior i a un àmbit que abasta tota Catalunya. 
 
Cal dir que el Departament ens ha donat aquestes funcions no perquè les capitalitzem sinó perquè col·laborem amb tothom que vulgui promoure o dinamitzar programes i participar amb altres entitats. Nosaltres aportem formació, informació i el nostre coneixement en d’altres experiències semblants. 
 
 

“l’oficina del regant ha de treballar en xarxa amb altres dependències del Departament perquè quan es fa una acció al territori ha de ser des de la proximitat, amb els agents locals, l’escola agrària més propera, l’oficina comarcal corresponent, etc.”

 
 

L’OdR del DAAM treballa per a tots els regadius?

 
Sí, la vocació de l’OdR és fer servei arreu de Catalunya. Per això l’oficina sola no pot fer res, ha de treballar amb xarxa amb altres dependències del Departament perquè quan es fa una acció al territori ha de ser des de la proximitat, amb els agents locals, l’escola agrària més propera, l’oficina comarcal corresponent, etc. Per exemple, en un pla d’acció al territori del Segarra-Garrigues s’ha creat un grup de treball per poder promoure actuacions amb els agents locals del sector en el que hi col·laborem l’OdR, les oficines comarcals de la Noguera, de la Segarra i de l’Urgell, Infraestructures i l’IRTA; a partir d’aquí s’estudien les possibles actuacions, les experiències que es podrien fer en algunes parcel·les i com es transmet tota aquesta informació als regants d’aquesta zona. Un altre acte transversal destacat ha estat que des del DAAM s’ha impulsat que les comunitats de regants puguin fer una contractació elèctrica conjunta a través d’una plataforma. 
 
 

De quins recursos disposeu per a treballar com a OdR del DAAM?

 
S’han optimitzat recursos ja existents: hi ha tres professors de l’Escola que estan treballant de manera més específica amb el tema del reg i també hi col·laboren un tècnic de l’IRTA i un d’Infraestructures.
 
També disposem d’una parcel·la amb equipament tecnològic i d’alguns recursos pedagògics com unes maletes per poder fer activitats de formació o un capçal per poder demostrar com s’organitza un capçal de reg i un altre pel tema de la fertirrigació. També gestionem l’eina de recomanacions de reg de RuralCat, que anem mantenint i millorant cada any perquè sigui viva i pugui satisfer les necessitats dels usuaris, que al mateix temps ens envien els seus suggeriments de millora.
 
 

Quines demandes arriben habitualment a l’OdR?

 
Les més habituals són les de programació de reg, que redrecem cap a l’eina, i les relacionades amb els sistemes de reg o sobre quin és el sistema més adient per una explotació o parcel·la. També rebem consultes sobre els tipus de cultiu a implantar. Tot això ho intentem respondre en jornades específiques sobre cultius o elements de les instal·lacions, sobretot en zones noves de regadius o en zones en transformació. 
 
Moltes demandes i respostes no són directes sinó mitjançant activitats. Ara, per exemple, hi ha certa demanda sobre fertirrigació i organitzarem més activitats al voltant d’aquest tema.
 
 

Quins són els productes i serveis que s’ofereixen des de l’OdR? 

 
Nosaltres fem transferència de coneixements en matèria de reg, per això, oferim formació en diferents formats, per tal de poder arribar de la millor manera als diferents destinataris.  
 
Pel que fa als serveis que oferim, des de RuralCat es donen de manera gratuïta unes recomanacions de reg que serveixen per poder regar millor. A més, des de l’IRTA i concretament des de l’Equip d’Ús eficient de l’aigua de reg, s’està treballant en un programa que permetrà ajustar la dosi de reg d’acord amb la disponibilitat d’aigua.
 
També tenim alguns recursos de suport, com són les maletes per si algú vol conèixer amb més precisió algunes dades relacionades amb la uniformitat del reg i aspectes referents als elements d’un capçal de reg. També posem a disposició dels regants des de l’OdR una bústia d’assessorament i estem elaborant fitxes tècniques, entre d’altres serveis.
 
 

“Nosaltres fem transferència de coneixements en matèria de reg, per això, oferim formació en diferents formats, per tal de poder arribar de la millor manera als diferents destinataris”

 
 

Estar vinculat al reg i treballar-hi de manera específica suposa participar en d’altres projectes? 

 

Com ja he comentat abans, creiem que consolidar el concepte de regar bé sense malbaratar el recurs de l’aigua és fonamental, ja no només pel DAAM sinó com a país. Per això hem de treballar i col·laborar de forma propera amb tots els agents que participen en el sector del reg. 
 
Per això ens impliquem quan surt alguna oportunitat, com per exemple el projecte del simulador de reg “IES” (Irrigation Expert Simulator) que està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa LIFE+2011. Aquesta eina informàtica es desenvolupa des del Departament d’Agricultura, l’IRTA i el centre tecnològic Barcelona Digital i serà accessible des del portal RuralCat.
 
També participem en projectes vinculats amb les comunitats de regants que volen promoure un millor reg i fer un de pla de treball a mig termini amb activitats de transferència tecnològica incloses. Alguns exemples són els treballs realitzats en la comunitat de regants de Guiamets i algunes actuacions en la zona de Vilanova de l’Aguda o les comunitats de regants de Girona. 
 
 

Quina valoració feu de l’activitat desenvolupada fins ara? I quins objectius teniu a mig termini?

 
La valoració és positiva, cada cop som més coneguts com a canalitzadors de les demandes en reg i el nivell d’activitat va creixent. 
 
Durant el 2012 hem participat de manera directa o indirecta en més de 40 activitats de transferència tecnològica, en 16 cursos de formació, hem incrementat en un 10% els usuaris a l’eina de reg de Ruralcat, que ja són gairebé un miler, i s’han atès més de 40 peticions d’assessorament. Però el més important és que hem treballat amb molta gent que sap de reg i que facilita la seva col·laboració per avançar en la formació i la transferència tecnològica en reg. A més dels que formem part de l’OdR han estat amb nosaltres en la promoció d’actuacions la Universitat de Lleida, els Col·legis professionals, l’ICAEN, diferents professionals de l’IRTA, tècnics del territori, Comunitats de regants, Ajuntaments, companys del DAAM, regants i empreses de reg... aquest és el valor més positiu.
 
Els objectius de l’OdR a mig termini són participar en la formació i promoure les accions vinculades al reg. Volem posar a l’abast de tothom el coneixement dels elements que són necessaris per tenir una bona instal·lació de reg i donar informació sobre la programació de reg setmanal que han de tenir en compte els regants pels seus cultius. En definitiva, l’OdR ha de continuar oferint dades fiables de reg perquè tots els regadius de Catalunya les puguin aplicar i ser cada vegada més eficients amb el recurs de l’aigua.
 

 

“l’OdR ha de continuar oferint dades fiables de reg perquè tots els regadius de Catalunya les puguin aplicar i ser cada vegada més eficients amb el recurs de l’aigua”

 
 

Des de l’OdR quin missatge donaríeu als regants?

 
El missatge que els hi transmetria és que des de l’OdR, mitjançant el programa anual d’innovació al sector agroalimentari del DAAM, es desenvolupen activitats a tot el territori, orientades a fomentar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat del reg, i a promoure l’ús de les noves tecnologies en gestió i programació de reg. Per tant, existeixen molts recursos per poder rebre informació i formació sobre reg i els posem a la seva disposició. 
 
Un altre missatge és que la millor defensa del regadiu és ser el més eficient possible amb l’ús de l’aigua. 
 
 
 

 

Informació relacionada