REG | 30/05/2023  Ruralcat

Escorrentia superficial després d'una pluja: Comprendre el flux d'aigua en superfície

En aquest article, explorarem el concepte d'escorrentia superficial i com es veu afectada per factors com la textura del sòl, el pendent del terreny i el maneig del sòl.

L'escorrentia superficial és el flux d'aigua que es desplaça sobre la superfície del sòl.

Després d'una pluja intensa, és comú observar l'aigua que flueix per la superfície de la terra. Aquest procés es coneix com a escorrentia superficial i és el moviment de l'aigua en la capa superior del sòl. Aquest fenomen té un paper clau en el cicle hidrològic, ja que afecta la disponibilitat d'aigua per a les plantes, l'erosió del sòl i el flux d'aigua als rius i als aqüífers.

Escorrentia superficial i processos involucrats

L'escorrentia superficial és el flux d'aigua que es desplaça sobre la superfície del sòl en lloc de penetrar-hi. Aquesta aigua prové principalment de les precipitacions, tot i que també pot ser per l'aigua de reg. Quan la pluja cau sobre el terreny, part de l'aigua s'infiltren al sòl, mentre que una altra part es converteix en escorrentia superficial.

El procés d'escorrentia superficial depèn de factors com les característiques del sòl. La textura, l’estructura i la permeabilitat del sòl són uns elements clau que determinen la quantitat d’aigua que s’infiltra i la quantitat que s’escorre superficialment i determinen la capacitat d'infiltració de l'aigua. Així, trobem que els sòls amb una alta capacitat de retenció d'aigua, però baixa velocitat d’infiltració, com els sòls argilosos, tendeixen a generar més escorrentia superficial que els sòls amb una bona permeabilitat, com els sòls arenosos.

El pendent del terreny també és un factor determinant en l'escorrentia superficial. Les característiques topogràfiques, com el pendent i el relleu del terreny,  si són més pronunciades, tendeixen a tenir una major generació d'escorrentia superficial, ja que l'aigua té més facilitat per córrer en superfície. A més, la gestió del terreny pot influir en l'escorrentia superficial, així com la presència de cobertes vegetals que ajuden a absorbir i retenir l'aigua, afavoreixen la infiltració al sòl i redueixen la velocitat de l'escorrentia.

Processos d'infiltració i evaporació

L'aigua de pluja que no es converteix en escorrentia superficial té dues destinacions principals: infiltració al sòl i evaporació. La infiltració és el procés pel qual l'aigua penetra al sòl i s'absorbeix per les arrels de les plantes o bé s'acumula en els aqüífers subterranis. La capacitat d'infiltració està influïda per factors com la textura del sòl, la porositat, l'estructura i el contingut d'humitat.

D'altra banda, l'evaporació és el procés pel qual l'aigua es converteix en vapor i s'evapora a l'atmosfera. La taxa d'evaporació està influïda per factors com la temperatura, la humitat relativa, la velocitat del vent i la coberta vegetal.

Importància i gestió de l'escorrentia superficial

L'escorrentia superficial pot tenir impactes significatius en l'ecosistema i en el medi ambient. Una elevada generació d'escorrentia superficial pot provocar l'erosió del sòl, transportant sediments i nutrients cap als rius i els aqüífers, afectant negativament la qualitat de l'aigua i els hàbitats aquàtics. A més, l'escorrentia superficial pot provocar inundacions en zones amb una infraestructura de drenatge inadequada.

Per gestionar adequadament l'escorrentia superficial, es poden implementar diverses tècniques:

Conservació del sòl: Mantenir una cobertura vegetal adequada i saludable és fonamental per reduir l'escorrentia superficial i millorar la infiltració. Les plantes ajuden a protegir la superfície del sòl de l'impacte directe de la pluja, reduint l'erosió i afavorint la infiltració. La implementació de pràctiques de conservació del sòl, com l'ús de cobertes vegetals, l'adopció de tècniques de cultiu seguint el pendent i la prevenció de l'arrencada de vegetació nativa, pot contribuir a aquest objectiu.

Maneig de la coberta vegetal: L'adequada gestió de la vegetació en zones susceptibles a l'escorrentia superficial pot ajudar a millorar la infiltració. A més, la utilització de pràctiques de maneig de la vegetació, com la densitat de plantes i la selecció d'espècies amb un bon sistema radicular, pot afavorir una millor infiltració de l'aigua.

Pràctiques de reg adequades: El maneig adequat del reg també pot contribuir a reduir l'escorrentia superficial i millorar la infiltració. És important programar correctament la freqüència de reg, és a dir, aplicar l'aigua de forma gradual i en quantitats adequades per evitar la saturació del sòl i l'escorrentia superficial.

Control de l'erosió: L'erosió del sòl pot afectar negativament la infiltració de l'aigua. Per tant, és rellevant implementar mesures per controlar l'erosió, com la instal·lació de barreres vegetals i la utilització de cobertes d’encoixinats per protegir el sòl de l'erosió provocada per la pluja.

Minimitzar els problemes d’escorrentia i millorar la infiltració

L'escorrentia superficial després d'una pluja està estretament relacionada amb les necessitats de reg, ja que afecta directament la disponibilitat d'aigua al sòl. Com hem vist anteriorment, factors com la textura i la permeabilitat del sòl influeixen en l'escorrentia superficial i en la capacitat del sòl per retenir l'aigua. Això té repercussions directes en les necessitats de reg de les plantes.

Si el sòl té una baixa capacitat d'infiltració i genera una gran quantitat d'escorrentia superficial, serà necessari realitzar mesures correctores en la gestió del sòl per evitar malversació de l’aigua, ja sigui de pluja o de reg. No seria coherent augmentar la freqüència i la quantitat de reg per compensar la pèrdua d'aigua i així satisfer les necessitats hídriques del conreu. D'altra banda, si el sòl té una bona capacitat d'infiltració i reté una gran quantitat d'aigua, les necessitats de reg poden ser menors.

A més, la cobertura vegetal juga un paper clau en la gestió de les necessitats de reg. Com hem vist, la vegetació pot ajudar a reduir l'escorrentia superficial i afavorir la infiltració d'aigua al sòl. Per tant, mantenir una cobertura vegetal adequada i saludable pot contribuir a reduir les necessitats de reg.

És important entendre els processos d'escorrentia superficial i la relació amb les necessitats de reg per a una gestió eficient de l'aigua en l'agricultura i altres activitats relacionades amb el cultiu de plantes.

En resum, comprenent els factors que influeixen en l'escorrentia superficial i utilitzant pràctiques de maneig adequades, podem ajustar les necessitats de reg per garantir un ús eficient de l'aigua i una millor gestió dels recursos hídrics.

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada