ALIMENTACIÓ | 04/07/2023  Ruralcat

S’activa l’obligació de registrar els contractes alimentaris

A partir del 30 de juny de 2023 tots els contractes, modificacions i/o annexos que es formalitzin amb productors primaris i les seves agrupacions s’han de registrar de forma obligatòria al registre.

El 21 de desembre de 2022 es va publicar al BOE núm. 305 el Reial Decret 1028/2022, pel qual es desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris.

La modificació de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, realitzada per la Llei 16/2021, de 14 de desembre, i publicada al BOE núm. 299 de 15 de desembre, va entrar en vigor el 16 de desembre, i va comportar la introducció de l’article 11.bis, que fa referència a la creació per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’un registre digital en el qual s’han d’inscriure els contractes de compra-venda de productes alimentaris, i els seus annexos, que es subscriguin amb productors primaris o agrupacions dels mateixos, abans de l’entrega del producte objecte del contracte.

 El 21 de desembre de 2022 es va publicar al BOE núm. 305 el Reial Decret 1028/2022, pel qual es desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris; es disposa que l’Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) i les autoritats competents (CadeCAT depenent del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Catalunya) tindran potestat per accedir al registre per tal de realitzar les comprovacions corresponents en l’àmbit de les seves competències.

Per la qual cosa, a partir del 30 de juny de 2023 tots els contractes, modificacions i/o annexos que es formalitzin amb productors primaris i les seves agrupacions (inclou els de llet crua i els contractes d’integració) s’hauran de registrar de forma obligatòria al registre.

 

Font: DACC

Informació relacionada