DOSSIER TÈCNIC | 13/09/2023  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018”

Aquest monogràfic està dedicat als Grups Operatius de Catalunya, un instrument de suport a la innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya. Concretament, aquest número difon els projectes pilot innovadors que es van executar en el marc de la convocatòria d’ajuts de l’any 2018.

Dossier Tècnic nº 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018”

El Dossier Tècnic núm. 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018” està dedicat als Grups Operatius desenvolupats en el marc del Pla estratègic de la PAC (PEPAC 2023-2027), i tenint en compte els Sistemes de Coneixement i Innovació Agrícoles, també coneguts com a AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

Els Grups Operatius esdevindran fonamentals per a la redacció i execució de projectes en el marc de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri). D’això tracta el primer article d’aquest dossier tècnic “Els grups operatius de L’AEI-Agri a Catalunya: període 2015-2023”.

Tot seguit, s’expliquen cada un dels projectes dels Grups Operatius del 2018, que es divideixen en projectes agrícoles, forestals, relacionats amb la indústria agroalimentària i ramaders. De cada un, s’explica de què es tracta, i els resultats i conclusions obtinguts.

Finalment, el Dossier s’acaba amb dues entrevistes a persones que han desenvolupat projectes i expliquen la seva experiència. La primera, a Rosana Garcia, enginyera tècnica agrícola de l’IRTA. Seguidament, l’entrevista a Eloi Montcada, enginyer agrònom i clúster manager d’INNOVI.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC