ACCIÓ CLIMÀTICA | 19/04/2024  Ruralcat

L’aposta per l'agrovoltaisme, una nova acció per fer compatible la producció d'energia fotovoltaica en terrenys agrícoles

El DACC i IRTA han posat en marxa el primer pilot d’energia fotovoltaica en fruiters de Catalunya amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector agrícola i la millora del coneixement científic sobre adaptar-se al canvi climàtic.

El projecte, que té un cost de 813.389 €, està finançat amb el Fons Climàtic i tindrà una durada de 5 anys.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) posa a disposició del sector agrari una instrucció tècnica que estableix els criteris per fer compatible la generació d’energia agrovoltaica en terrenys agrícoles. I, en paral·lel, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) ha desenvolupat el primer projecte pilot de fotovoltaica en fruiters de Catalunya amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector agrícola i el coneixement científic sobre adaptar-se al canvi climàtic.

L’agrovoltaisme és un sistema d’explotació mixt que combina l’agrari i l’elèctric en una mateixa extensió. L’aprofitament compartit de la radiació pot permetre que hi hagi dues activitats econòmiques en la mateixa superfície, i d’aquesta manera una millora de la competitivitat del sector agrícola. La instrucció, que ha desenvolupat la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, fixa uns criteris generals i uns criteris específics relacionats amb l’ús del sòl, el rendiment dels conreus i les diferents tipologies de sistemes de suport que han de tenir aquestes instal·lacions.

D’aquesta manera, la normativa estableix que és obligatori mantenir l’activitat agrícola durant tota la durada del projecte agrovoltaic. En concret, s’ha de garantir que el rendiment del cultiu agrícola en la superfície total del projecte després de la construcció de la instal·lació agrovoltaica sigui com a mínim el 60% del rendiment de referència. De la mateixa manera, no es podran dur a terme instal·lacions que puguin alterar l’estructura natural del sòl ni emprar soleres de formigó per evitar la compactació i degradació del sòl agrícola, excepte en els centres de transformació i les tanques.

A més, la instrucció apunta també que segons els model de suport de les plaques fotovoltaiques, que pot ser elevat o baix, la pèrdua de superfície utilitzable per a l’agricultura a causa d’estructures, subestructures, franges de seguretat, edificacions, vials de manteniment i accessos no pot superar el 15% o el 20% de la superfície total ocupada pel projecte agrovoltaic.

En paral·lel, l’IRTA ha desenvolupat el primer pilot fotovoltaic en fruiters de Catalunya a través de dues plantacions que ocupen 2.880 m2 a Mollerussa. En total, i entre totes dues instal·lacions, s’han instal·lat 322 panells fotovoltaics amb una producció energètica màxima de 165 kW.

L’objectiu general del projecte és avaluar l’agrovoltaisme i què suposa que la radiació solar incident sigui captada pels panells solars i pels cultius, cercant l’optimització de tots dos sistemes. A més, permetrà avaluar la integració de tots dos sistemes, incloent els condicionants i el disseny per optimitzar el sistema.

El projecte desplega les plaques solars instal·lades a una alçada més elevada del terreny agrícola que deixen espai entre si perquè la llum solar arribi a les plantes cultivades. Aquesta disposició permet als cultius rebre la quantitat de llum solar necessària per al seu creixement, mentre que les plaques solars capturen l’energia solar per produir electricitat.

El projecte R+D s’ha iniciat l’any 2024, de manera que al llarg d’enguany ja se’n disposarà dels primers resultats, tot i que es tracta d’un projecte a llarg termini (5 anys) per avaluar l’efecte acumulatiu de la reducció de la radiació sobre la producció agrícola.

El projecte ha tingut un cost de 813.389 € finançat amb el Fons Climàtic que gestiona la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. Aquest fons verd es nodreix del 50% dels ingressos obtinguts amb l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’Impost sobre les instal·lacions que incideixen sobre el medi ambient.

 

Font: DACC