AJUTS | 26/04/2024  Ruralcat

Aprovada una bateria d'accions per enfortir la pagesia davant la sequera persistent

Entre les mesures hi ha tres noves convocatòries d’ajuts als sectors primaris afectats per la sequera, per un total d’11,4 milions d’euros.

També inclou mesures urgents per fer més àgil i efectiu el control de les sobrepoblacions de conills, senglars i cabirols.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha aprovat un Decret llei que inclou un conjunt d’accions per enfortir el sector agrari. Entre les mesures aprovades hi ha tres nous ajuts adreçats a les explotacions agràries de Catalunya que s’han vist afectades per la situació de sequera, i amb els quals es vol contribuir a la recuperació de la rendibilitat d’aquestes explotacions. També hi ha mesures urgents per fer més àgil i efectiu el control de les sobrepoblacions de conills, senglars i cabirols.

 

Noves línies d’ajuts per als cereals d’hivern, conreus farratgers i hortícoles

En concret, el Decret inclou un nou ajut d’un total de 3,4 milions d’euros per a les explotacions de conreus herbacis anuals d’hivern, conreus farratgers pluriennals i conreus hortícoles de determinats municipis de la zona de reg del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga i als municipis de l’àmbit de reg dels pantans de Riudecanyes, Guiamets, Margalef i la Palma d’Ebre. El Govern donarà, en el cas dels herbacis anuals d’hivern, un ajut màxim de 338,23 euros/ha, per a les superfícies de conreus farratgers un ajut màxim de 846,78 euros/ha i, finalment, per a les superfícies de conreus hortícoles es preveu un ajut màxim de 5.843,05 euros/ha.

Per explotacions, l’import màxim de l’ajut en conreus herbacis anuals i conreus farratgers pluriennals és de 45.000 euros per als professionals, i de 20.250 euros per a la resta de persones beneficiàries. En conreus hortícoles serà de 70.000 euros per a agricultors professionals i de 31.500 euros per a la resta de persones beneficiàries. En explotacions mixtes, l’import màxim s’aplicarà de forma independent per grups de cultius.

 

Ajuts per als conreus de blat de moro i les superfícies d’arròs no sembrades

En relació amb els conreus de blat de moro i les superfícies d’arròs no sembrades, la proposta és compensar les explotacions agràries de determinats municipis de la zona de reg del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga per les pèrdues de la no sembra de l’any 2024. Per a aquesta línia d’ajuts estan previstos 6 milions d’euros.

Pel que fa als conreus de blat de moro, els agricultors rebran un ajut màxim de 1.015,40 euros/ha i per les superfícies de conreu d’arròs, un ajut màxim de 759,54 €/ha.

Per aquests conreus, l’import màxim de l’ajut és de 45.000 euros per explotació de professionals i de 20.250 euros per explotació de la resta de persones beneficiàries.

 

Compensacions per l’aclarida de fruita

Un altre dels ajuts té per objecte compensar les pèrdues de producció esperada en aquells recintes en què s'opti per fer una aclarida total (treure de l'arbre tots els fruits encara immadurs) de fruita dolça en determinats municipis de la zona de reg del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga, així com dels municipis de l’àmbit de reg dels pantans de Riudecanyes, de Guiaments, de Margalef i de la Palma d’Ebre. El total destinat aquest ajut és de 2 milions d’euros.

Per a les superfícies de poma, el Govern donarà un ajut màxim de 7.812,22 euros/ha, per a les superfícies de pera de 4.776,58 euros/ha i, finalment, per les superfícies de fruita de pinyol, un ajut màxim de 5.524,13euros/ha.

Per aquests conreus, l’import màxim de l'ajut serà de 100.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, i de 50.000 euros per explotació de les que no siguin professionals.

 

Mesures urgents per fer més àgil el control de les sobrepoblacions i subvencions per protegir els conreus dels danys que originen els conills

El Decret també busca consolidar un sistema d’anticipació a l’aparició de danys sobre les activitats humanes i el medi natural causats per les espècies de fauna cinegètiques.

Així, el DACC preveu implementar noves mesures de control poblacional d’espècies cinegètiques a partir d’un nou sistema de vigilància i seguiment per minimitzar el risc de danys sobre les activitats humanes i el medi natural. En síntesi, aquest sistema de vigilància permetrà anticipar mesures de control i reservar, de manera quirúrgica, la declaració d’emergència cinegètica als casos estrictament necessaris, on la persona titular de l’aprofitament cinegètic haurà de consentir les actuacions de control poblacional que autoritzi l’Administració.

En l’àmbit de les explotacions agrícoles, ramaderes i silvícoles, introdueix el concepte de l’autoprotecció, on la persona propietària o titular d’una explotació agrària, silvícola o ramadera (o qui ella designi) podrà fer actuacions de control dins la seva propietat o explotació, prèvia autorització i dins de les condicions que s’estableixin. En aquest sentit, també preveu que aquestes actuacions només les puguin fer persones qualificades amb una formació específica.

Finalment, també s’habilita un sistema telemàtic de recollida d’informació relativa a danys agrícoles, ramaders i forestals causats per les espècies cinegètiques, amb l’objectiu de tenir un seguiment actualitzat i exhaustiu de l’evolució de les poblacions principalment de conills, senglars i cabirols.

El Decret també preveu uns ajuts per subvencionar l’adquisició i instal·lació de mecanismes de protecció dels conreus llenyosos de fruita dolça, fruits de closca, olivera i vinya pels danys de conills de bosc, per prevenir els danys en els cultius en zones declarades en emergència cinegètica (Resolució ACC/1016/2023, de 23 de març).

Aquests ajuts seran en zones d’afectació molt greu (amb un import del 80% del total de la inversió de protecció que es faci, fins a 960 euros/ha) i també en les franges de 200 metres limítrofs a les àrees d’afectació molt greu (on l’import de l’ajut serà del 30% de l’import total justificat, amb un màxim de 360 euros/ha). L’import total d’aquest ajut és de 6.360.000 euros.

 

Font: DACC