BIOECONOMIA | 15/05/2024  Ruralcat

L’impacte de la bioeconomia representa el 15,2% de la producció total a Catalunya i supera els 66.000 milions d’euros

Els sectors vinculats a la bioeconomia ocupen al voltant de 622.700 persones a casa nostra amb una tendència a l’alça en el període avaluat.

Impacte bioeconomia

Catalunya apareix com una de les principals economies d’Europa pel que fa al pes dels vincles indirectes sobre el VAB de la bioeconomia.

La bioeconomia és el conjunt d’activitats econòmiques basades en l’ús de recursos biològics renovables per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics. Engloba sectors com la producció primària, la indústria agroalimentària, de la fusta, del suro o del paper o la gestió de residus orgànics i també, de forma parcial, altres àmbits que utilitzen parcialment aquests recursos, com són el tèxtil, el químic o el farmacèutic.

Per quantificar l’impacte de la bioeconomia a Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha encarregat al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA) el seu càlcul segons les metodologies output i input-output.

La metodologia output determina si els productes generats per cada activitat econòmica són o no de base biològica. Calcula les quotes d’aquests productes en relació amb la producció total de cada sector econòmic, i amb aquestes quotes pondera les principals macromagnituds de cada activitat econòmica: producció, valor afegit brut i ocupació.

Al seu torn, la metodologia input-output permet dimensionar la bioeconomia segons els vincles que els sectors considerats com a 100% biobasats puguin mantenir amb altres sectors que els aprovisionin (aigües amunt) o als quals serveixin com a clients (aigües avall). Els sectors biobasats són els que estan dintre del sector primari, però també poden incloure indústries de primera transformació, com ara alimentació i begudes i la indústria de la fusta i el paper.

Amb la metodologia d’output, s’han estimat creixements en els valors totals de la producció, valor afegit i ocupació generada per la bioeconomia, en el període 2016-2021, tot i els efectes de la pandèmia derivada de la covid-19. Així mateix, les estimacions de producció i ocupació suggereixen un ascens lleuger del pes de la bioeconomia sobre el conjunt de l’economia catalana al llarg d’aquests anys.

Utilitzant la metodologia d’input-output, el VAB de la bioeconomia per al període 2016-2021 ascendeix a 22.420,6 milions d’euros (10,18% del VAB total de l’economia catalana), nivell comparable a l’observat per a la mitjana de la UE-27. Catalunya apareix com una de les principals economies d’Europa pel que fa al pes dels vincles indirectes sobre el VAB de la bioeconomia, fins al punt de situar-se dins dels 10 primers països de la UE amb un pes més elevat d’aquests vincles.

 

Font: DACC