POLÍTICA SOCIAL | 27/10/2003  Ruralcat

Conveni entre Unió de Pagesos i la Generalitat per gestionar el flux migratori agrari fins el 2005

Unió de Pagesos (UP) i la Generalitat han signat un conveni marc de col·laboració pels propers tres anys per un import global de 517.703¿ que es destinaran a la gestió del flux migratori agrari fins el 2005. Entre altres coses, es preveu la creació d¿un observatori per planificar millor l¿oferta i la demanda de llocs de treball.

Un moment de la signatura del conveni

Un moment de la signatura del conveni. Foto: Sergi Oliveras.

El conveni fixa els termes de col·laboració entre la Generalitat i UP en l¿àmbit de la immigració i per als exercicis 2003, 2004 i 2005. La finalitat és coordinar les actuacions dels diferents Departaments de la Generalitat implicats i UP, per millorar els processos d¿acollida en el territori, la gestió dels fluxos migratoris i la presència ordenada dels treballadors temporers en el territori . El secretari general de la Presidència, Carles Duarte, ha posat aquest conveni marc amb UP "com l'exemple a seguir per controlar la immigració que arriba al país, d'una manera ordenada i amb una entitat de prestigi que la gestiona". Per la seva banda el coordinador nacional d¿UP, Joan Caball, ha dit que "el Govern de la Generalitat ho fa bé gestionant el flux migratori que necessita la pagesia mitjançant UP, i sobretot la posada en marxa de l'Observatori facilitarà la visió de futur que necessita el futur agrícola de Catalunya". Els termes de la col·laboració s¿estructuren en 5 apartats en funció de l¿àmbit departamental de les actuacions que es duran a terme. En aquest sentit, els Departaments de la Presidència; de Treball, Indústria, Comerç, i Turisme; el de Sanitat i Seguretat Social; de Justícia i Interior, i el de Benestar i Família signaran els convenis específics que s¿han previst. El conveni marc estableix la constitució d¿una comissió de seguiment presidida pel secretari per a la Immigració, que realitzarà el seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni. En el mateix acte també s¿ha signat un conveni de col·laboració per posar en marxa un observatori permanent del mercat de treball del sector agrari que avaluï i projecti la demanda i l¿oferta a mig/llarg termini. L¿observatori haurà de ser una eina útil per adoptar polítiques i accions encaminades a establir un mercat de treball del sector adaptat a les necessitats i la realitat del nostre país. La Generalitat destinarà més de 180.000¿ a la creació d¿aquest observatori. La implicació de la resta de Departaments queda fixada de la següent manera: - El Departament de Treball, Indústria, Comerç, i Turisme, col·laborarà en la formació dels treballadors, la coordinació de les diferents campanyes agrícoles i els processos d¿intermediació laboral. S¿hi destinaran 90.000¿. - El Departament de Sanitat i Seguretat Social s¿implicarà en la formació específica del treballador en l¿ús del sistema sanitari, d¿higiene i salut laboral i en la prevenció de riscos laborals. - El Departament de Justícia i Interior vetllarà per garantir la seguretat i la convivència en les zones del país on més incidència té el treball dels temporers. - El Departament de Benestar i Família executarà dos programes: ¿A Cobert¿: enguany es destinaran 60.000¿ a l¿acolliment dels treballadors, que es portarà a terme amb la Fundació Pagesos Solidaris; i ¿Descobreix Catalunya¿: es programaran diferents viatges i itineraris de caràcter turístic per descobrir el país.