PAC | 28/09/2003  Ruralcat

Els Quinze ratifiquen la reforma agrària

El Consell de Ministres d'Agricultura de la UE ha aprovat avui formalment la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) acordada el passat mes de juny. Els ministres han ratificat, amb l¿oposició de Portugal, els set reglaments de la reforma, la qual presenta com a grans novetats la modulació i la introducció d'un sistema d'ajudes per hectàrea o explotació, desvinculades de la producció.

Conreu d'enciam

FOTO: Mediateca de la Comissió Europea

Els responsables agrícoles de la Unió Europea van acordar aquesta reforma el passat 26 de juny, després de llargues negociacions i debats que van durar pràcticament un any. Els reglaments aprovats avui tracten sobre ajudes directes, mesures de desenvolupament rural i les regulacions de mercat de cereals, farratges, llet i arròs. La reforma preveu la introducció de la desvinculació de les ajudes i la substitució de les ajudes a la producció per un sistema de pagament únic per hectàrea o explotació, basat en referències històriques. Aquest sistema es començarà a aplicar l¿any 2005, però si un Estat membre necessita un període de transició ho podrà engegar dos anys més tard, al 2007: la desvinculació podrà fer-se per regions o a nivell estatal. A més, segons sectors la desvinculació de les ajudes podrà ser total o parcial, de forma que una part de les subvencions romanguin lligades a la collita o a la cria ramadera. La desvinculació s'aplica al 2005 però segons la reforma els Estats poden posposar aquesta mesura fins 2007. En conreus herbacis (cereals i proteïnes vegetals), s¿estableixen dues opcions: mantenir el 25 per cent dels ajuts vinculats a la producció o el 40 per cent per a l'ajuda al blat dur. Per a oví i caprí conserva el 50 per cent de les ajudes lligat a la producció; en boví, planteja mantenir el total per a la vaca alletadora i el 40 per cent per a la prima al sacrifici de boví. Una altra opció inclosa en la reforma és que la prima al sacrifici estigui totalment connectada a la producció o en el cas del boví mascle, el 75 per cent. Entre les novetats que inclouen els textos aprovats avui, respecte a juny, està la possibilitat que en els països que es regionalitza la desvinculació els agricultors puguin plantar fruites, hortalisses i patates, en condicions estrictes i si no hi ha un augment de superfície que històricament tenia ajuda. Un altre punt principal de la reforma és la modulació, és a dir la retallada de les ajudes directes del 3 per cent a partir de 2005, del 4 per cent en el 2006, i del 5 per cent el 2007. La reforma introdueix un suport comunitari de 120,75 euros per hectàrea per als productors de fruita seca, que els països poden completar amb 120,75 euros més, fins arribar a com a màxim 241,5 euros. A més, Canàries i altres regions ultraperifèriques de la UE queden excloses de la modulació i de la desvinculació. Portugal ha rebutjat avui la reforma, igual que al juny, per no obtenir l'augment de quota làctia sol·licitat per a les illes Açores.