Vés enrere

Saprova el Projecte de Llei per a la millora del funcionament de la cadena alimentària

SECTOR AGROALIMENTARI | 05/07/2011  RuralCat/MARM

S'aprova el Projecte de Llei per a la millora del funcionament de la cadena alimentària

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de mesures per a la millora del funcionament de la cadena alimentària, que té com a objectiu augmentar l'eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari i alhora aconseguir un major equilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor. És per això que el Projecte de Llei regula un Codi de bones pràctiques comercials, modifica la normativa sobre organitzacions interprofessionals i estableix mesures aplicables al règim de contractació agroalimentari.

aliments_cont_05_07_11

Font: MARM.

 

Després de la seva aprovació en el Consell de Ministres, el Projecte de Llei es remetrà al Congrés per al seu debat abans de finalitzar la present legislatura.
 

Codi de bones pràctiques comercials

El Projecte de Llei per a la millora del funcionament de la cadena alimentària està orientat a enfortir el sector productor agroalimentari a través de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries i els contractes tipus agroalimentaris. Per una banda, vol potenciar la indústria alimentària millorant la seva competitivitat i promocionant el seu paper en la cadena de valor i, per una altra, es proposa aconseguir un major equilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor. El propòsit final és proporcionar als operadors agraris i alimentaris condicions per enfortir la competència i la competitivitat.
 
Per aquest motiu, regula un Codi de bones pràctiques comercials que tindrà naturalesa d'acord voluntari i establirà els principis sobre els que s'han de fonamentar les relacions comercials entre els agents de la cadena de valor, i mitjançant el qual s'identificaran bones pràctiques per a cadascuna de les etapes del cicle comercial.
 
En aquest sentit, la finalitat del Codi és aconseguir que les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena es fonamentin en principis com ara la transparència, la claredat, la concreció i la senzillesa en l'intercanvi d'informació, l'interès mutu, l'equitat, la responsabilitat, el compromís, la confiança i la bona fe contractual.
 
De fet, serà en el mateix Codi en el qual es determinarà el sistema de certificació aplicable a les empreses que s'adhereixin i en el qual es reguli un òrgan independent per dur a terme la vigilància i control del compliment eficaç dels compromisos assumits per les empreses adherides.

 

Organitzacions interprofessionals agroalimentàries

El Projecte de Llei també regula les organitzacions interprofessionals agroalimentàries (senties), contemplant algunes modificacions a fi d'ampliar les seves finalitats i concretar la seva delimitació per dotar de major seguretat jurídica en les seves actuacions, augmentar el percentatge de representativitat a acreditar tant a l'hora del reconeixement com per realitzar extensió de norma, possibilitar la creació de senties de segon grau així com actualitzar els seus infraccions i sancions i flexibilitzar i simplificar la seva aplicació.
 
També es regulen els contractes tipus de productes agroalimentaris, amb els objectius d'ordenar les transaccions mitjançant la corresponent fixació de les condicions de subministrament, establir les garanties necessàries per al mutu compliment de les obligacions contretes, fomentar una situació estable dels mercats i millorar la transparència de les transaccions i la competència del mercat.
 
En relació amb el règim de contractació, el Projecte de Llei preveu la possibilitat que les organitzacions de productors, en representació dels seus membres, puguin negociar els preus i condicions de pagament dels seus contractes, quan així ho estableixi explícitament la legislació sectorial comunitària i la normativa de defensa de la competència.
 
Tanmateix, s'inclou com a novetat que en determinades circumstàncies, l'existència de contractes escrits entre les parts, pugui ser obligatòria, garantint una constància escrita de les transaccions entre els diferents operadors d'un determinat sector, regulant les infraccions i sancions relatives a l'incompliment d'aquest precepte .
 
El Projecte de Llei estableix un règim sancionador per als contractes obligatoris que serà
aplicable als contractes regulats en el Reial decret, d'1 d'abril, pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals al sector lacti i s'expliciten les decisions d'Espanya sobre la contractació en el sector lacti en relació amb la normativa europea que modificarà per al sector lacti el Reglament (CE) número 1234/2007 del Consell.