Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/08/2011

  • Número del document AAM/2109/2011

  • Número de control 11228033

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dades del DOGC
  • Número 5960

  • Data 09/09/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 47639

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/2109/2011, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada, així com els paràmetres dels quaderns d'explotació i quaderns de conservació o postcollita de producció integrada.


L'article 4.2 del Decret 241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), estableix que les normes tècniques seran aprovades per resolució del/de la director/a general d'Agricultura i Ramaderia, i la seva publicitat es materialitzarà per mitjà d'exposició al tauler d'anuncis dels serveis territorials, de les oficines comarcals i de la seu a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Medi Natural, i per la resta de mitjans de difusió de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el precitat article disposa que les normes tècniques podran ser modificades anualment per mitjà de resolució d'autoritat competent i la seva publicitat serà la que s'estableix al paràgraf anterior.

D'acord amb el que disposa l'article 4.3 del Decret esmentat, la resolució de l'autoritat competent que aprovi o modifiqui la norma tècnica corresponent ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda la necessitat cada cop més gran de limitar al màxim l'impacte ambiental de les tècniques de conreu amb l'objectiu d'aconseguir el necessari desenvolupament sostenible, obliga constantment a actualitzar les pràctiques i mètodes de conreu que, en el cas de la producció integrada, suposa unes obligacions i compromisos addicionals per als agricultors que s'acullin a les mateixes.

Un dels aspectes essencials en l'aplicació de les tècniques de producció integrada és la limitació de les substàncies actives que es poden aplicar en els tractaments fitosanitaris, i la reducció al mínim possible del nivell de residus admissibles.

Degut als canvis periòdics que es produeixen en la relació de substàncies i components autoritzats per a la seva aplicació en les produccions vegetals, recollits en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris, per la necessària adaptació a la normativa de la Unió Europea aplicable en la matèria, resulta necessari articular un instrument que permeti conèixer de manera immediata el llistat actualitzat de matèries actives que es poden aplicar en els diferents tractaments. En aquest sentit i amb l'objectiu d'aconseguir aquesta immediatesa, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució la relació de matèries actives autoritzades per a la producció integrada es farà pública a través de la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que s'actualitzarà periòdicament conforme als canvis que s'haguessin produït en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris. Així, els agricultors disposaran en tot moment d'una informació fiable, actual i segura que els ajudarà a la presa de decisions per aplicar les tècniques de cultiu més adequades amb la producció integrada.

D'acord amb l'article 3.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les polítiques d'agricultura i d'acord amb l'article 12 del Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, correspon a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia planificar i coordinar les polítiques, estratègies, programes i plans en matèria d'agricultura.

En conseqüència, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Article 1

1.1 Aprovar les normes tècniques específiques de producció integrada de fruita de llavor, fruita de pinyol, hortalisses, cítrics, fruita seca, olives, raïm per a vinificació, cereals d'hivern, cereals d'estiu, fruita seca elaborada, oli i elaboració de vi, així com als paràmetres dels quaderns d'explotació i quaderns de conservació o postcollita de producció integrada.

1.2 Fer pública la relació de matèries actives autoritzades per a la producció integrada dels cultius que figuren a l'article 1.1, a través de la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que s'actualitzarà periòdicament conforme als canvis que s'haguessin produït en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris.

1.3 D'acord amb l'article 4.2 del Decret 241/2002, de 8 d'octubre, aquesta publicitat es durà a terme per mitjà d'exposició al tauler d'anuncis dels serveis centrals, dels serveis territorials i de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i per la resta de mitjans de difusió de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Aquestes normes seran vigents a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, i romandran vigents fins que no se'n faci una nova modificació.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Resolució AAR/1418/2010, de 3 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de les normes tècniques específiques de producció integrada de fruita de llavor, fruita de pinyol, hortalisses, cítrics, fruita seca, olives, raïm per a vinificació, cereals d'hivern, cereals d'estiu, fruita seca elaborada i oli, així com els corresponents quaderns d'explotació i quaderns de conservació o postcollita de producció integrada (DOGC núm. 5623, de 6.5.2010).

Resolució AAR/2804/2010, de 19 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de les normes tècniques específiques de producció integrada d'elaboració de vi (DOGC núm. 5708, de 6.9.2010).

Resolució AAR/2966/2010, de 19 d'agost, per la qual es dóna publicitat a la modificació de les normes tècniques de producció integrada de fruita de pinyol, fruita de llavor, hortalisses, cítrics i raïm per a vinificació, aprovades per la Resolució AAR/1418/2010, de 3 de maig (DOGC núm. 5718, de 20.9.2010).

Barcelona, 25 d'agost de 2011

Miquel Molins Elizalde

Director general d'Agricultura i Ramaderia

(11.228.033)

 

Amunt