ENTREVISTA A ROSA BISA | 17/02/2010  RuralCat

Rosa Bisa  "Gràcies a l'assessorament de les ADV, l'agricultor actua quan cal i evita despeses i riscos innecessaris"

Rosa Bisa Falip, enginyera tècnica agrícola

Rosa Bisa Falip, enginyera tècnica agrícola

La figura del tècnic de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) és, ara per ara, un dels pilars de suport per a l'agricultor en la seva pràctica agrària. La col·laboració amb l'Administració i altres entitats, i la recerca de camp que es realitza des de les ADV, ha comportat la difusió entres els pagesos de les bones pràctiques agràries i l'actuació ràpida en cas de plagues. Parlem d'aquestes tasques amb Rosa Bisa, tècnica de l'ADV de Verdú des de 1991.

Quin tipus de servei ofereix una ADV a l'agricultor o empresari agrari?
Una de les principals funcions de la majoria de les ADV és donar assessorament tècnic en el procés productiu dels conreus del seu àmbit d'actuació. Aquest assessorament és molt ampli i, tot i que des dels orígens de les ADV l'aspecte de la sanitat vegetal ha estat i segueix sent una part molt important de la nostra feina, també s'ha vist la necessitat de recolzar altres aspectes interrelacionats (fertilització, material vegetal, reg, maneig del sòl, maquinària, implantació d'altres sistemes productius, etc...) per aconseguir un equilibri productiu, qualitatiu, econòmic i que es compleixin les exigències mediambientals i de seguretat alimentària actuals i les que van sorgint. La participació en la gestió de les dejeccions ramaderes, gestió nitrogenada, és també un exemple de la contribució de les ADV en la gestió ambiental de l'activitat agrícola.
En el cas de l'ADV de Verdú com ho realitzeu ?
Donem suport tècnic als agricultors de 13 pobles de la zona sud de la Comarca de l'Urgell (Vall del Corb). Els principals cultius que es treballen són la vinya, el cereal, l'olivera i l'ametller; tots ells conreus bàsicament de secà i amb una superfície d'actuació d'unes 15.000 hectàrees. Això vol dir realitzar tota una sèrie de seguiments específics de l'evolució dels paràsits que afecten aquests conreus (detectar nivells de plaga, de fauna auxiliar, determinar moments de tractament per zones i, fins i tot, a nivell de parcel·la) i portar un seguiment de la climatologia i dels diferents estats fenològics dels cultius, per recomanar les estratègies més adients pel seu control. Pel que fa als altres aspectes agronòmics interrelacionats, es fomenta l'ús de les analítiques i es complementa la seva interpretació com a eina bàsica per a una correcta fertilització i per l'elecció del material vegetal de les noves plantacions.

"Els agricultors més joves són els que estan introduint l'ús de les noves tecnologies a la seva explotació"

Quin és el flux d'informació amb l'agricultor?
És important l'intercanvi d'informació que es genera en les dues direccions, tècnic-agricultor i agricultor-tècnic. La proximitat del treball diari facilita enormement la difusió ràpida del que volem transmetre en moments determinats i, indirectament, d'altres qüestions relacionades, com les bones pràctiques agràries i dels nous avenços i coneixements en aspectes concrets de maneig i gestió dels cultius. Per altra banda, l'agricultor ens transmet la seva pròpia experiència i les seves observacions són molt interessants en la complexa agricultura. L'agricultor sap que, en el moment que correspongui, rebrà informació sobre els avisos fitosanitaris dels seus conreus. Gràcies a l'assessorament de les ADV, no cal que tingui incertesa sobre si ha d'actuar o no i, per tant, ho farà quan realment calgui, evitant despeses i riscos innecessaris. Se li dóna informació de les pautes que ha de seguir a la seva finca, de l'ús correcte dels productes i fertilitzants. I en tot moment sap que pot consultar els seus dubtes al seu tècnic i nosaltres ho resoldrem o intentarem dirigir-lo a la persona i lloc adients.
Quines són les plagues o aspectes de la sanitat vegetal que, ara per ara, més us preocupen?
Cada conreu té les seves plagues més conflictives o que encara no s'en coneixen les millors estratègies. Dins dels conreus de la meva zona les malalties de fusta en vinya és un tema preocupant pel fet que els avenços en el coneixement dels causants d'aquestes malalties han estat molt importants durant els darrers anys però, dissortadament, no podem dir el mateix dels avenços en l'obtenció de solucions fermes i concloents. Mentrestant, s'està produïnt un envelliment prematur de moltes vinyes i, per tant, una reducció de la seva capacitat productiva.
La tasca de les ADV ja cobreix cultius d'arròs, fruita, vinya i olivera, però hi ha dèficits en farratges i cereals. És encara una implantació asimètrica i que requereix nous esforços?
Si, hi ha alguns conreus i zones on hi ha poca implantació d'ADV. Per exemple, en el cas del cereal i sobretot en secà, no s'han generalitzat perquè potser ja des dels seus orígens s'ha emmarcat les ADV en el control sanitari i, com són conreus que no sofreixen la pressió de plagues i malalties que poden tenir altres conreus com els fruiters, l'horta, etc.. els mateixos agricultors no han valorat la seva necessitat. Jo estic treballant amb cereals, concretament en secà, i veig que hi ha molta feina per fer en la gestió tècnica d'aquest conreu. Cal transmetre aquesta necessitat al sector i impulsar la creació d'aquestes associacions de la forma i amb el recolzament més convenient a cada zona per la seva realitat social i econòmica.

"El treball conjunt de les ADV i l'Administració genera noves estratègies de control de plagues més respectuoses"

Quina sinergia hi ha amb l'Administració?
D'acord amb l'Ordre de la seva creació, les ADV han de col·laborar amb l'Administració en aspectes de sanitat vegetal. Els resultats obtinguts durant aquests anys a les zones d'implantació manifesten clarament el compliment de les tasques assignades. Aquest assessorament seria més dificultós i menys eficaç sense la coordinació amb els altres tècnics que treballem els mateixos conreus i sense la interrelació amb institucions com el DARP, l'IRTA, la universitat, altres centres de recerca, el Departament de Mediambient, etc. Cal destacar la feina de coordinació i suport tècnic que està realitzant el Servei de Sanitat Vegetal des dels inicis de les ADV. El treball conjunt i el flux d'informació en els dos sentits genera la implantació al territori de noves estratègies de control més respectuoses, un aprofitament conjunt de les dades de seguiment dels paràsits. En el meu cas també considero molt important la col·laboració que hi ha amb els companys tècnics que estem treballant a la mateixa zona i, en moltes ocasions, pels mateixos agricultors i la mateixa realitat social (Oficina Comarcal, Escola de Capacitació Agrària...). Les vessants lleugerament diferents es complementen perfectament.
Avisos fitosanitaris al mòbil i a l'e-mail, sistemes GPS, agendes personals (PDA) amb connexió a Internet.. com s'estan integrant les noves tecnologies a la pràctica agrícola?
S'estan integrant però poc a poc. Molts agricultors disposen avui en dia de mòbil, però encara hi ha molta dificultat de comunicació àgil. Els missatges SMS són útils si es pot treure el màxim benefici de la seva rapidesa i com, més adaptats a la zona i usuari, millor per no crear confusions ni falses alarmes. Són principalment els agricultors més joves els que estan introduint l'ús de noves eines a la seva explotació (bàsicament mòbil i internet) però encara hi ha una massa important d'agricultors, normalment els més grans, que no han entrat o veuen dificultós el seu maneig. Cal millorar les noves tecnologies a les zones rurals, no hi pot haver mancança de línies ADSL o males connexions a Internet que interfereixin en el seu ús.

"Encara hi ha molta feina a fer en la gestió tècnica dels conreus de secà"

La tendència actual és cap a una complexitat en la gestió de les explotacions agràries?
Sí, i aquest és un fet que inquieta als agricultors. Se'ls exigeix que la seva pràctica agrícola compleixi amb tota una sèrie de requisits i de tràmits burocràtics necessaris per tal que la seva explotació sigui competitiva i econòmicament viable. L'Administració està realitzant una important feina d'assessorament en la gestió i tramitació d'aquests aspectes (ajuts, plans de millora, incorporació de joves) i vetlla també pel seu compliment. Però, a més a més, se'ls hi demana que ja no sols han de produir sinó que ho han de fer assegurant una alta qualitat. Conceptes com seguretat alimentària, respecte al medi ambient, seguretat pel productor i pel consumidor, traçabilitat, sostenibilitat, etc... estan sorgint constantment no sols en el context agrícola sinó a la societat en general. Per tant, els hi és necessari i, cada dia més, sentir-se recolzats en tots aquests aspectes. En aquest sentit, els tècnics de les ADV estan portan un pes important de la part tècnica de gestió de les explotacions. Treballen amb una relació més pròxima, individualitzada i amb criteris imparcials amb l'agricultor i, al mateix temps, són coneixedors de tot el seu entorn agrari.
Cap on mira el futur de les ADV?
L'Administració ha contribuït des dels inicis de les ADV al seu impuls i posicionament amb aportacions tant tècniques com econòmiques. Darrerament ha potenciat la seva coordinació i relació amb diferents unitats del DARP i llocs de recerca. En aquest sentit, avui dia s'estan fent grans projectes, treballs d'investigació i d'experimentació que cal que arribin i siguin utilitzables pel sector productor. Pel lloc que ocupem no sols som un bons interlocutors entre els agricultors i tota aquesta investigació, sinó que hem de formar part d'aquesta xarxa per tal de que tot l'esforç de treball que s'està realitzant sigui realment eficaç. Estem indirectament realitzant una dinamització agrària en la nostra zona d'actuació. Per tant, cal un ferm compromís tant per part del sector com de l'Administració per portar-ho a terme, amb el corresponent finançament econòmic, de coordinació i de formació continuada en aquests nous sistemes de producció.