ENTREVISTA AMB ANTONI MICHELENA BÁRCENA | 17/02/2010  RuralCat

Antoni Michelena Bárcena  'Volem formar enginyers que contribueixin al desenvolupament del sector agrari'

Antoni Michelena, director de l¿Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Agrària de Lleida

Antoni Michelena, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (l'ETSEA-UdL), ens ha parlat dels principals objectius de l'Escola quant a la formació i la investigació. Com a reptes de futur, en destaca les noves titulacions, l'aprenentatge més actiu, basat en les habilitats i competències professionals i empresarials dels futurs enginyers, i l'apropament de la investigació a les empreses del sector.
Quines són les tasques fonamentals de l'Escola en la preparació dels futurs enginyers?
L'ETSEA pretén formar enginyers agroalimentaris i forestals que, a més de tenir un alt nivell de coneixements científics i tècnics, tinguin unes habilitats i competències pràctiques que els permetin exercir professionalment contribuint al desenvolupament del sector agrari. Per aconseguir-ho programa activitats formatives per a l'aprenentatge teòric i pràctic, la mobilitat internacional, l'adquisició d'experiència en el món de l'empresa i per a l'adquisició de tot tipus de competències professionals.
Quines són les sortides professionals que ofereixen als seus estudiants? I d'aquestes, quines creu que tenen més èxit?
Actualment l'ETSEA imparteix 10 titulacions diferents en tots els àmbits de l'Enginyeria agroalimentària i forestal. Les disciplines tradicionals com Producció vegetal i animal, Indústries alimentàries, Enginyeria Rural, Silvicultura es complementen amb d'altres de noves, de les quals hi ha molta demanda: Gestió del Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Biotecnologia, Gestió d'espais i recursos naturals. Aquesta gran diversitat permet formar professionals polivalents amb una gran capacitat d'adaptació a noves activitats i amb una visió multidisciplinar. D'altra banda, s'ha de ressaltar que la inserció laboral dels titulats és molt satisfactòria i l'atur existent és mínim.
Respecte d'altres centres similars de l'Estat, ens podria definir quins creu que són els valors diferencials de la seva Escola?
L'ETSEA va ser la primera a Espanya a adoptar uns plans d'estudi més directament adaptats a la formació pràctica eliminant un excés de teoria. Això es reforça amb la necessitat de realitzar un Projecte Final de Carrera en dos cicles (Tècnic i Superior) i la conseqüent adquisició de competències professionals metodològiques com la resolució de situacions concretes, anàlisi de dades, comunicació oral i escrita, etc. Aquests plantejaments són els que actualment es proposen quant a l'adaptació de les titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i que des de l'ETSEA, ja s'estan realitzant des de fa 30 anys.

'El campus de l'ETSEA integra uns 200 investigadors i constitueix un dels més importants d'Espanya en l'àmbit agroalimentari i forestal.'

Quant a la investigació, voldria destacar-nos aquells projectes més rellevants que s'estan portant a terme des de l'Escola?
El campus de l'ETSEA integra 7 departaments de la UdL, el centre mixt UdL-IRTA (el conveni amb el qual s'està actualitzant) i diverses unitats del DARP. Això representa uns 200 investigadors i el constitueix com un dels més importants d'Espanya en l'àmbit agroalimentari i forestal. Probablement el projecte més important actualment és la consolidació de la investigació en Biotecnologia, llicenciatura que es començarà a impartir el proper curs. En aquesta línia, s'ha de ressaltar la incorporació recent d'un grup de tres investigadors a un gran projecte europeu de producció de medicaments antiSIDA en panís.
De quina manera considera que la investigació universitària ajuda al sector agrari?
La investigació universitària té com a objectiu crear nous coneixement científics i aplicacions tecnològiques. En aquest sentit, hi ha línies d'investigació que directament incideixen en problemes d'actualitat del sector agrari. També hi ha altres línies d'investigació que serveixen per posar a punt metodologies i infrastructures i que, en molts casos, també acaben essent utilitzades per resoldre problemes pràctics. En qualsevol cas, l'existència de professors investigadors és un pilar sobre el qual cal fonamentar la formació en el mètode científic de bons tècnics agraris.
Com valora la col·laboració entre universitat i empresa? Hi ha projectes concrets actualment?
La investigació espanyola ha avançat molt en els darrers anys però una de les seves assignatures pendents és el seu apropament al món productiu mitjançant la transferència de la tecnologia que ha de generar. Existeix una voluntat política en els governs estatal i autonòmic de potenciar la formació i la innovació com a motors del desenvolupament econòmic, per la qual cosa la creació del Parc Agroalimentari de Lleida pot ser una gran oportunitat per estrènyer les relacions entre l'ETSEA i les empreses del seu entorn.

'La creació del Parc Agroalimentari de Lleida pot ser una gran oportunitat per estrènyer les relacions entre l'ETSEA i les empreses del seu entorn.'

Respecte a les TIC, està l'Escola integrant-ne el seu ús? I de quina manera?
Des de fa anys l'ETSEA ve dotant-se de bons recursos informàtics per a la docència: aules d'informàtica, recursos audiovisuals, material docent electrònic de les assignatures, etc. De fet, el Servei de Biblioteques de la UdL és un dels 7 centres que ha rebut la Certificació Nacional de Qualitat d'un total de 65 universitats espanyoles i, en bona part, és gràcies a la gran quantitat de recursos bibliogràfics electrònics de què disposa. Cal afegir també, que cada cop és major el nombre d'assignatures amb mòduls no presencials i que actualment estem participant en la creació d'una Facultat Virtual Forestal Europea.
Quins reptes pel futur es planteja actualment l'Escola?
Des del punt de vista docent, el repte més important és l'adaptació al nou Espai Europeu d'Educació Superior ja que s'ha de fer front a un nou mapa de titulacions i a una nova metodologia docent basada en un aprenentatge més actiu i en la millor formació d'habilitats i competències professionals. En l'àmbit de la investigació, ja he esmentat el repte de l'adaptació al nou marc científic i econòmic mitjançant la identificació de noves línies estratègiques, l'estrenyiment de les relacions amb l'IRTA i altres institucions públiques i la participació en el Nou Parc Agroalimentari.