ENTREVISTA A ROSA Mª MIRÓ | 17/02/2010  RuralCat

Rosa Mª Miró  "Gestionar bé l'aigua no és una feina senzilla"

Rosa Mª Miró, tècnica de la Comunitat de Regants de Carrassumada

Rosa Mª Miró, tècnica de la Comunitat de Regants de Carrassumada

La Rosa Mª Miró és Tècnica de la Comunitat de Regants de Carrassumada, formada per 380 partíceps amb un total de 1.495 hectàrees. La Rosa Mª va estudiar Enginyeria Agrònoma i és Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local a l'Ajuntament de Torres de Segre. A continuació ens parla de la seva feina i altres qüestions del reg. L'objectiu de la Comunitat de Carrassumada és gestionar una concessió de 900 liltres per segon i garantir el subministrament d'aigua i de pressió necessàries, controlant el consum i fent que el cost del metre cúbic sigui el més barat possible.
Per què és important la presència d'un tècnic en les Comunitats de Regants?
Doncs precisament perquè gestionar bé l'aigua no és una feina senzilla, ja que les Comunitats de Regants cada vegada tenen nivells de tecnificació més grans. La pròpia Junta no pot, per si sola, controlar tots els elements anteriors (garantia de cabal, pressió, optimització del cost de l'aigua). Aquesta activitat de gestió que realitza el tècnic requereix una dedicació que els membres de la Junta no poden aportar.
Quin és el sistema de programació de reg a Carrassumada?
És un reg a la demanda, però controlat. És a dir, el regant pot decidir quant i quan vol regar, però sempre supeditat a les condicions de la Comunitat de Regants, que bàsicament tenen com objectiu fomentar l'estalvi energètic (bombeig en hores vall, agrupació de regants per tal de garantir un cabal mínim a les bombes i millorar el seu rendiment,...). La Comunitat de Regants compta amb una xarxa automatitzada de control de reg via cable, amb la que es fan els programes de reg prèviament concertats, i es controla el volum d'aigua consumit i el cabal instantani circulant.

"La tasca d'un tècnic és la de donar suport als regants, minimitzar costos i provocar i fomentar l'ús eficient de l'aigua i energia"

Quina hauria de ser la tasca d'un tècnic d'una comunitat de regants?
Servir de suport als regants quant assessorament i informació, així com vetllar per les garanties que la Comunitat ha donat als seus regants pel que fa al subministrament d'aigua. També, minimitzar costos, provocar i fomentar l'ús eficient de l'aigua i energia.
Utilitzes les estacions agrometeorològiques per desenvolupar les teves tasques? I l'eina d'assessorament en reg de RuralCat?
Sí, de fet abans d'existir RuralCat utilitzava les dades de les estacions del Segrià, observant l'Eto i la pluviometria per tal de fer recomanacions a través d'un full de càlcul, donat que les recomanacions sempre són més acurades amb les dades reals setmanals, que amb dades mitjanes de molts anys. Després amb RuralCat, ho vaig fer creant els perfils més freqüents de cultius, fent sempre un seguiment d'ambdós mètodes.
Què pensen els empresaris agraris de tenir un assessor en regs?
En general crec que pensen que dóna un servei, sobretot en situacions on les fonts d'informació són diverses i funciona molt el boca a boca, ja que llavors tenen algú a qui consultar els dubtes. Tot s'ha de dir, però, que amb la difusió de noves tecnologies i eines de recomanació de reg com la de RuralCat, el pagès guanya molt en autonomia. Però continua sent necessari algú per resoldre dubtes que encara li queden.

"L'empresari ha de conèixer la dotació i condicions de subministrament d'aigua, la seva instal·lació i saber aplicar les dosis de reg"

Quines qüestions creus que ha de conèixer l'empresari agrari per a regar correctament?
En primer lloc, la seva dotació i condicions de subministrament d'aigua, així sabrà si té limitacions en el cultiu que vol fer. En aquest cas és la Comunitat de Regants qui li facilita la informació. En segon lloc, la seva instal·lació, aquesta ha d'obeir a les directrius marcades per la Comunitat de Regants i estar ben dimensionada, cal ser conscient de quins materials han instal·lat i com utilitzar-los correctament. Per això, s'haurien de posar en mans d'instal·ladors professionals. En tercer lloc, a l'hora d'aplicar les dosis de reg, ha de saber discriminar la informació que li arriba per diferents bandes, fet que s'aconsegueix amb el suport tècnic adient.
El pagès està conscienciat de la importància de gestionar correctament l'aigua de reg?
En comunitats on el reg és a pressió i es paga el metre cúbic consumit, sí. En regs tradicionals a tesa, potser no tant, donat que no s'és conscient del volum consumit, i com que aquest no té un cost econòmic directe, és molt difícil valorar l'aigua mentre n'hi ha. Ja veurem aquest any.
Es poden millorar les pràctiques en els regs a pressió existents?
En el cas del reg per degoteig, si l'agricultor fos conscient de l'obra que se li lliura, un cop pot començar a regar els seus cultius, veuria com aquesta és diferent a la del veí, i que no pot comparar les hores de reg, ja que segurament tenen diferents tipus d'emissors, i que aquests emissors potser no apliquen l'aigua que diu el catàleg, donat que s'han obturat. En aquest sentit, s'hauria d'incidir en la formació, fet que s'està duent a terme des de diferents vessants, aprenent a fer avaluacions d'emissors, i fent un bon manteniment abans, durant i després de la campanya de reg. Tot això, partint d'una bona instal·lació, estalviarà molts mals de cap, diners, i el més important, els cultius tindrien l'aigua que necessiten.
L'automatització del reg facilita la gestió de l'aigua?
Sí, donat que permet, tant a nivell de comunitats com a nivell de particulars, tenir control i mesura sobre l'aigua consumida. Concretament en la Comunitat de Regants de Carrassumada, aquests automatismes són imprescindibles, donat que part de la superfície es rega amb bombeig directe, la qual cosa implica treballar amb franges horàries de tarifa elèctrica en les quals cal controlar el consum. A més a més, permeten tenir control del cabal consumit per cada regant i a través de la programació de regs saber quan s'utilitzarà l'aigua. També avisen a través d'alarmes de les incidències que es poden donar durant el reg, així es pot garantir el correcte subministrament d'aigua.

"És necessari dotar a l'agricultor d'eines per poder seguir endavant i el reg és una de les més importants"

Com veus el futur de les instal·lacions de reg en el Canal Segarra-Garrigues?
Una transformació com aquesta és impossible que no tingui problemes i per el que es llegeix avui en té tres d'importants: la definició de les ZEPES, la inversió a càrrec de l'agricultor i el cost per metre quadrat que haurà de pagar durant el seu funcionament. Finalment, dir que és bàsic una tasca de formació i informació des d'aquesta etapa de la transformació a fi i efecte que quan l'agricultor hagi de prendre les decisions sobre què plantar i com fer el reg interior, tingui alguna idea de per on ha d'anar. El futur de la transformació, dependrà bàsicament del convenciment i la voluntat del propis agricultors i evidentment del compromís de l'Administració respecte al finançament. L'agricultura està en un moment difícil i les perspectives futures tampoc pinten gaire bé, és per tant necessari dotar a l'agricultor d'eines per poder seguir endavant i, el reg és una de les més importats. És per això que crec fonamental la transformació del Canal Segarra-Garrigues.

Informació relacionada