ENTREVISTA AMB FRANCESC XAVIER ALBAREDA | 17/02/2010  RuralCat

Francesc Xavier Albareda  "L'agricultura de conservació és alguna cosa més que sembra directa"

Familia Albareda

A la dreta de l'imatge Francesc Xavier Albareda acompanyat del seu pare i del seu germà

L'agricultura de conservació es basa en una sèrie de pràctiques agronòmiques que permeten un maneig del sòl que n'altera menys la composició, l'estructura i la biodiversitat. La família Albareda-Salvadó, propietària agrícola, ramadera i rural, fa molts anys que conrea les seves terres amb aquesta tècnica, on cultiven panís, blat i alfals. Parlem amb Francesc Xavier Albareda sobre el present i el futur de l'agricultura de conservació a les comarques catalanes.
Quants anys fa que utilitza la sembra directa com a sistema de l'agricultura de conservació? Què els va fer decidir a aplicar-la?
El pas a la sembra directa com a sistema de conreu, l'anomenada agricultura de conservació (AC), no ha estat una decisió sobtada. Vam començar fa 24 anys passant del conreu tradicional amb arreu al subsolador. El següent pas va ser aplicar la tècnica del conreu mínim i posteriorment a la sembra directa, amb la què cultivem actualment tota la superfície de la nostra explotació. El sistema de la sembra directa permet reduir el consum de carburant, sembrar la màxima superfície al moment oportú i menys escorrentia de l'aigua en les tronades. A més, ofereix la possibilitat d'augmentar la producció i disposar de més temps.
Aquest tipus d'agricultura està molt present a la seva zona?
Actualment, gairebé la totalitat del conreu de la subcomarca de la Ribera del Sió es realitza amb agricultura de conservació. Més del 60 per cent de la superfície de secà es conrea amb sembra directa degut a la bona resposta dels cultius a aquest sistema, així com la bona harmonia establerta entre la investigació (Universitat de Lleida), i la divulgació i assessorament de l'Oficina Comarcal de l'Urgell. L'èxit d'aquest tipus de sembra també ve motivat per l'entusiasme i il·lusió d'un grup d'empresaris que van formar part dels grups de treball del desaparegut Servei d'Extensió Agrària.
"Hem comprovat que amb l'AC s'aprofita millor l'aigua de pluja i el nitrogen utilitzat com adob."
Quins avantatges considera que aporta l'agricultura de conservació?
A la nostra explotació hem comprovat que amb l'AC s'aprofita millor l'aigua de pluja i el nitrogen utilitzat com adob, es redueix l'erosió del sòl i suposa un estalvi de carburant en les tasques del sòl. Tanmateix, permet augmentar el nivell de matèria orgànica al temps que s'afavoreix la retenció de CO2 i augmenta la producció.
Per contra, quins aspectes negatius planteja respecte l'agricultura convencional?
Un dels pocs aspectes negatius és l'elevat preu de la maquinària. A més, hauríem de mostrar més atenció en el tema de les males herbes i la gestió de les restes de la collita.
Pel que fa a l'acumulació de l'aigua i la protecció contra l'erosió, quines diferències presenta aquesta tècnica en comparació amb la convencional?
Des d'un punt de vista pràctic, amb l'acumulació de l'aigua observem que la collita té una naixença i un desenvolupament més uniforme. D'aquesta manera es manté verda més temps al final del cicle. Respecte a l'erosió, pràcticament han desaparegut els aragalls deguts a les escorrenties, atès que la sembra directa millora la infiltració d'aigua al sòl i les restes de la collita anterior frenen l'aigua evitant l'escorrentia.
"La sembra directa és una opció molt interessant pels cultius de regadiu."
Quins problemes planteja el manteniment de la tecnologia de conservació??
En general no tenim gaires problemes, tret de dificultats puntuals en el control del bromus (escaldaboques). Aquesta problemàtica s'ha superat amb l'alternativa de cultiu i l'ús d'un herbicida específic si s'escau.
A la seva explotació, han provat l'agricultura de conservació en cultius de regadiu?
En aquests casos estem aplicant agricultura de conservació, però, de moment, no fem sembra directa de forma generalitzada. Tanmateix, el nostre grup de treball està investigant en el tema, ja que sembla una opció molt interessant.
El futur de l'AC és molt esperançador si es disposa d'un assessorament eficaç."
Segons el seu parer, creu que aquesta agricultura és sostenible pels agricultors?
És el camí a seguir. No obstant, no vol dir que tothom i a tot arreu es pugui fer sembra directa. L'agricultura de conservació és alguna cosa més que la sembra directa.
Quin paper juga l'Administració en el desenvolupament i promoció d'aquesta tècnica? Què creu que es podria millorar?
Hom creu que l'Administració no ha donat suport a aquest sistema de conreu amb prou fermesa. En altres indrets de l'estat espanyol he observat una aposta més decidida, ja sigui en l'aspecte tècnic o l'econòmic. Per poder millorar, cal una inversió tècnica (recerca, divulgació i assessorament) i econòmica (una línia d'ajut agroambiental). La sostenibilitat de les produccions i la millora del medi ambient no ofereix cap dubte.
Com veu el futur de l'AC a les comarques catalanes?
El futur és molt esperançador sempre que es disposi d'un assessorament eficaç per a l'adequació del sistema de sembra directa a les diferents comarques de Catalunya.