ENTREVISTA | 18/03/2018  OdR

Jaume Casadesús  "La recerca, la innovació i la transferència del coneixement, claus per a millorar l’ús de l’aigua en l’agricultura"

L’aigua és un element cabdal per a l’agricultura actual i del futur. Som conscients que el coneixement agronòmic dels cultius, la tecnificació de les explotacions i l’ús d’eines digitals permetran avançar en l’ús eficient de l’aigua de reg.

En Jaume Casadesús Brugués és Dr. en Biologia i Enginyer Informàtic. Després de treballar a la Universitat de Barcelona, l’any 2001 va entrar a formar part de l’IRTA. Actualment és el Cap del Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. Està especialitzat en l’adaptació de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TICs) per a atendre reptes de l’agricultura i el medi ambient. La  seva línia de recerca actual consisteix en la supervisió i control automatitzats del reg integrant sensors d’aigua al sòl i simulació de la demanda hídrica dels cultius.

En Jaume Casadesús Brugués és Dr. en Biologia i Enginyer Informàtic. Després de treballar a la Universitat de Barcelona, l’any 2001 va entrar a formar part de l’IRTA. Actualment és el Cap del Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. Està especialitzat en l’adaptació de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TICs) per a atendre reptes de l’agricultura i el medi ambient. La seva línia de recerca actual consisteix en la supervisió i control automatitzats del reg integrant sensors d’aigua al sòl i simulació de la demanda hídrica dels cultius.

El Programa Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura està ubicat a l’edifici Fruitcentre, al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Què s’investiga en aquest programa de l’IRTA?

Mirem de generar coneixement sobre quines són les necessitats hídriques dels cultius i com gestionar-les per poder fer un ús sostenible de l’aigua disponible per a l’agricultura. Tot això des del punt de vista d’entendre com funciona la fisiologia dels cultius, l’agronomia del reg i de com utilitzar en aquest context, les diverses tecnologies que es posen a l’abast. Els reptes que afrontem tenen a veure en com satisfer una demanda creixent de productes agroalimentaris al mateix temps que ens trobem amb episodis d’escassetat d’aigua i incerteses en el context climàtic que tindrem en un futur proper.

 

Què vol dir per a vosaltres fer un Ús Eficient de l’Aigua en l’Agricultura?

Vol dir utilitzar el coneixement científic existent i les tecnologies disponibles per a obtenir el màxim profit de l’aigua, tant la de reg com la de pluja. A nivell d’explotació agrícola, seria obtenir la millor producció sense aplicar més aigua de la necessària. A nivell de territori, vol dir facilitar la sostenibilitat econòmica del sector agrícola, amb uns recursos hídrics escassos i variables, i fer-ho compatible amb la sostenibilitat ambiental del territori.

 

“Els reptes que afrontem tenen a veure en com satisfer una demanda creixent de productes agroalimentaris al mateix temps que ens trobem amb episodis d’escassetat d’aigua”

 

La transferència del coneixement, és un element imprescindible?

És vital. El programa la realitza mitjançant la participació en jornades de transferència organitzades per l’IRTA, pel DARP a través del PATT i per altres institucions. També col·labora a l’Oficina del Regant del DARP, publica articles de divulgació i participa en iniciatives europees com poden ser els Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI), els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i/o projectes per a l’estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Estem oberts a qualsevol iniciativa o inquietud que ens arribi del sector i el territori. Per tenir una idea de l’oferta de serveis que oferim es pot consultar el web www.agriprecdss.com .

 

A qui van dirigides les vostres activitats de transferència?

D’una banda al regant, però no només, també van dirigides a tot l’ecosistema de professionals que envolta al regant. Això inclou els tècnics de comunitats de regants i cooperatives, instal·ladors de reg, assessors i proveïdors en temes relacionats. Part del coneixement es pot transferir directament als regants i una altra part es pot empaquetar dins de les tecnologies i serveis que se li posen a l’abast.

 

“La possibilitat de preveure i anticipar-se a la demanda d’aigua de reg pot permetre millorar l’eficiència i la qualitat del subministrament i reduir-ne costos”

 

Què demana el sector actualment?

D’una banda, eines de suport a la gestió del reg. A la pràctica, fer un reg eficient requereix coneixements però també molta dedicació i perseverança al llarg de la campanya observant i prenent petites decisions del dia a dia. El desenvolupament d’eines informàtiques ens permet posar-hi a dins molt del coneixement existent, així com la possibilitat de realitzar automàticament algunes tasques tedioses, com la presa de dades a camp, el seu processament, la visualització de manera entenedora de com va la campanya de reg a cada parcel·la, etc.

També desperta expectatives l’agricultura de precisió. Les tecnologies per monitorar els cultius i ajudar a prendre decisions agronòmiques estan en plena acceleració. En l’àmbit del reg això implica poder fer programacions més acurades i personalitzades, en el sentit d’aportar la dosi justa, en el moment i lloc adequats. Els avenços en teledetecció i en simulació de cultius obren grans oportunitats. No només a nivell de parcel·la si no també a nivell de comunitats de regants i gestors d’aigua. La possibilitat de preveure i anticipar-se a la demanda d’aigua de reg pot permetre millorar l’eficiència i la qualitat del subministrament i reduir-ne costos.

 

Cal més conscienciació de la importància d’un ús eficient de l’aigua en l’agricultura?

Sí, tot i que els regants ja acostumen a ser-ne ben conscients perquè és la seva feina. Potser caldria conscienciar-ne més a la societat en general i concretament als consumidors. Un reg eficient és un element necessari per la sostenibilitat econòmica i mediambiental, i és un factor que convindria posar en valor de cara a la comercialització dels productes agroalimentaris. Hi ha indicadors com la petjada hídrica, que a grans trets ve a dir quina quantitat d’aigua ha estat utilitzada per a produir un producte com una poma o un bistec. Possiblement una bona informació sobre aquesta mena d’indicadors ajudaria a impulsar la competitivitat dels productors més eficients.