ENTREVISTA | 24/04/2022  Ruralcat

MERITXELL BENEDÍ  “Els sectors pesquers, nàutics i subaquàtics pateixen la segregació horitzontal i els atributs que el gènere assigna a homes i dones”

L’Institut Català de les Dones, del Departament d’Igualtat i Feminismes, treballa per oferir serveis d’informació i atenció a les dones; confeccionar informes d’impacte a través de l’Observatori de la Igualtat de Gènere per a l’elaboració de polítiques públiques i per a l’anàlisi de les desigualtats de gènere; oferir formació per consolidar la transversalitat de les polítiques d’equitat a tots els departaments de la Generalitat; donar suport als ens locals i al moviment associatiu de dones i feminista; acollir el Centre de Documentació Joaquima Alemany, especialitzat en feminismes, estudis de gènere i polítiques d’igualtat, i promoure la sensibilització en matèria de gènere a través de campanyes i exposicions itinerants.

Meritxell Benedí és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Pública per ESADE-Universitat Ramon Llull i màster-DEA en Estudis del Món Contemporani per la Universitat de Barcelona. Recentment ha estat nomenada presidenta de l’Institut Català de les Dones.

- Quan es va crear l’Institut Català de les Dones  i amb quines finalitats?

L’Institut Català de les Dones lidera les polítiques de dones de Catalunya des de 1989. És la institució de referència del Govern de la Generalitat de Catalunya per a les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes, i també pel que fa a les polítiques i actuacions per erradicar les violències masclistes.

- Quines són les tasques i àmbits d’actuació més rellevants de l’ICD?

L’ICD crea i coordina els plans estratègics de Polítiques de Dones i el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, que marquen les polítiques actives de tot el Govern en aquest àmbit. Impulsa i desenvolupa lleis, com la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. I impulsa, coordina i avalua les polítiques de transversalitat de gènere del Govern.

Col·laborem i donem suport a les iniciatives del moviment feminista i de dones i de la societat civil a través de subvencions a les entitats que treballen per a la igualtat efectiva de dones i homes, i també amb els ens locals que realitzen actuacions i polítiques en favor de les dones. També donem suport i impuls a eines, comissions i organismes que ens ajuden a avançar en aquests camps com pot ser l’Observatori d’Igualtat de Gènere o la Comissió Nacional contra la Violència Masclista.

A més, ens encarreguem de l’atenció directa. Oferim informació i atenció a les dones a través de cinc oficines d’informació a tot Catalunya i, en col·laboració amb els ens locals, de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones dels municipis i comarques amb més de 20.000 habitants de tot el territori de Catalunya. A través d’aquestes oficines, les dones poden accedir a atenció psicològica i jurídica gratuïta.

“Realitzem campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat i l’equitat de gènere i la prevenció de la violència masclista”

Disposem de la línia 900900120 d’atenció a les dones en situació de violència masclista. És una línia gratuïta, que funciona 365 dies l’any les 24 hores i facilita la comunicació en 124 llengües.

Una tasca molt important que també duem a terme són les campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat i l’equitat de gènere i la prevenció de la violència masclista. Generem coneixement sobre les desigualtats de gènere i el feminisme, impulsem formació especialitzada a professionals i posem a disposició de la ciutadania un centre de documentació especialitzat en feminismes, entre d’altres.

Realitzem campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat i l’equitat de gènere i la prevenció de la violència masclista

- L’ICD s’adscriu al Departament d’Igualtat i Feminismes. Quina valoració feu del nou Departament i quines perspectives es plantegen en el sector primari i en el de la pesca i l’aqüicultura en particular?

Fa 40 anys que vam recuperar la Generalitat i, tot i que s’han impulsat polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista, sovint no han tingut la visibilitat i l’impacte que calia per avançar cap a una societat on les desigualtats estructurals de gènere es redueixin i desapareguin.

“Amb la creació de la Conselleria, s’eleven aquestes polítiques perquè l’agenda feminista tingui major impacte en el conjunt de l’acció del Govern”

Amb la creació de la Conselleria, s’eleven aquestes polítiques perquè l’agenda feminista tingui major impacte en el conjunt de l’acció del Govern. L’existència de la Conselleria és un èxit del moviment feminista: si no hi hagués hagut la pressió al carrer de la quarta onada del feminisme, no hauríem avançat tant ni tan ràpid.

“Hem d’aconseguir que la perspectiva de gènere s’incorpori sistemàticament als diferents sectors econòmics”

Conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Institut Català de les Dones treballa per posar en valor el paper de les dones com a agents principals per al desenvolupament del món rural i marítim. És imprescindible reconèixer la presència de les dones, tant en l’àmbit dels treballs de cures com de l’activitat formal, i molt especialment en les explotacions familiars. Hem d’aconseguir que la perspectiva de gènere s’incorpori sistemàticament al sector primari, estratègic no només perquè ens garanteix una alimentació adequada i de proximitat, sinó perquè és essencial per a la conservació de l’entorn i l’equilibri territorial.

“Conjuntament amb el DACC, l’Institut Català de les Dones treballa per posar en valor el paper de les dones com a agents principals per al desenvolupament del món rural i marítim”

- Quines han estat les prioritats i les actuacions de l’ICD en l’àmbit del treball del sector primari, del món rural i del sector de les diverses activitats marítimes? Quines accions hi ha previstes per als pròxims anys?

La nova denominació del departament competent en el desenvolupament del món rural i marítim ens indica la importància que es dona a tot el procés de l’Agenda Rural, a la qual és imprescindible incorporar la perspectiva de gènere en la presa de decisions i en la lluita contra el despoblament. Com sabeu, l’Agenda és un element clau per a l’equilibri i la cohesió territorial del país. Garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat de les dones a tot el territori pel que fa als serveis, el desenvolupament professional, la digitalització, la coresponsabilitat de les cures o l’emprenedoria redueix les desigualtats de gènere i facilita l’arrelament de la població.

L’ICD col·labora en el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim en l’anàlisi d’iniciatives relacionades amb la incorporació de la dimensió de gènere en totes les actuacions i la defensa i promoció de la plena igualtat efectiva en el món rural i marítim, i també en la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que també ha estat la impulsora de l’Agenda Rural.

D’altra banda, mitjançant la seva convocatòria anual de subvencions, es dona suport a diferents projectes d’entitats i cooperatives del medi rural, com ara tallers de formació i empoderament de les dones, la commemoració del Dia Internacional de les Dones Rurals, les associacions de dones grans del món rural i la revalorització de les dones dins el sector primari, entre d’altres.

En el marc del Pla director de formació en equitat de gènere, s’ofereix suport a programes de mentoria professional adreçats a dones del medi rural i marítim organitzats per la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquesta mentoria és possible gràcies a l’acompanyament de les mentores, dones amb projectes empresarials consolidats que donen suport i assessorament al talent femení emergent. Un dels objectius del programa és afavorir la creació d’una xarxa de dones del sector primari, un espai entre iguals que esdevé imprescindible per identificar vivències, pautes de desigualtats i estratègies comunes i compartides.

“Un dels objectius del programa de mentoria professional és afavorir la creació d’una xarxa de dones del sector primari, un espai entre iguals que esdevé imprescindible per identificar vivències, pautes de desigualtats i estratègies comunes i compartides”

Anualment, col·laborem amb la conselleria competent en l’organització del Dia Internacional de les Dones Rurals i, mitjançant el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere, impulsem i coordinem les actuacions incloses en el desenvolupament del món rural.

- Pel que fa als sectors econòmics que conformen l’Economia Blava com ara la pesca i les activitats nàutiques i subaquàtiques, tot i que la participació de les dones ha estat històricament cabdal, només un 10,9% dels treballadors a Catalunya són dones. Quines mesures caldria emprendre per visibilitzar el paper de les dones en l’àmbit marítim?

Efectivament, els sectors pesquers, nàutics i subaquàtics estan molt masculinitzats com a conseqüència de la segregació horitzontal, que fa que dones i homes no accedeixin a determinats sectors com a conseqüència dels atributs que el gènere assigna a homes i dones.

En aquest sentit, un dels objectius del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 és justament enfortir la presència de les dones en àmbits especialment masculinitzats mitjançant programes formatius, realització d’estudis d’anàlisi causal, constitució de grups de treball, foment de l’emprenedoria i realització de campanyes de sensibilització i desconstrucció d’estereotips, entre d’altres.

“Cal fomentar els projectes empresarials encapçalats per dones i també incrementar la formació en perspectiva de gènere en tot l’àmbit”

D’altra banda, la creació l’any 2019 del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim va incloure la recentment creada Associació Catalana de Dones de la Mar, la qual caldria enfortir perquè pogués tenir més protagonisme i representativitat en tots els sectors de l’àmbit marítim. Així, cal fomentar els projectes empresarials encapçalats per dones i també incrementar la formació en perspectiva de gènere en tot l’àmbit.