AJUTS | 18/08/2022  Ruralcat

Es publiquen les bases reguladores per a les convocatòries dels programes d’incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable

L’objectiu dels ajuts és la instal·lació de, com a mínim, 3.800MW de generació renovable fins al primer semestre de 2026.

El pressupost és de 100M€ i el termini acaba el 28 d’octubre de 2022.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) ha aprovat l’Ordre TED/707/2022, de 21 de juliol, que estableix les bases reguladores per a les convocatòries dels programes d’incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable, finançat amb fons Next Generation, alhora que aprova la convocatòria corresponent de cada Programa

 

Els ajuts regulats tindran com a finalitat contribuir al compliment de l’objectiu de la inversió 1 del component 7 que consisteix en la instal·lació de, com a mínim, 3.800MW de generació renovable fins al primer semestre de 2026. Es promou, doncs, la realització de projectes que contribueixin a la descarbonització de diferents sectors de l’economia, així com a la consecució dels objectius fixats al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l’Estratègia Energètica a Llarg Termini 2050.

 

Els ajuts regulats en aquesta ordre s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, com a subvenció a fons perdut, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. També seran compatibles amb altres ajuts, sempre que no cobreixin les mateixes despeses ni superin les despeses subvencionables.  

Quan se sol·licitin o s’obtinguin ajuts d’altres institucions pel mateix projecte, s’haurà de comunicar a l’IDAE. 

Podran ser beneficiaris en les corresponents convocatòries, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin domicili fiscal a l’Estat Espanyol i sempre que realitzin les activitats indicades a les bases reguladores. També s’inclouen els consorcis, les Unions Temporals d’Empreses i les agrupacions d’empreses, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.  

 

Els beneficiaris de cada Programa d’Incentius són:

 

Programa d’Incentius 1: dirigit als beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i /o serveis al mercat. Inclosos els consorcis empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. 

- Programa d’Incentius 2: dirigit a beneficiaris que no realitzin activitats econòmiques per les quals s’ofereixin bens i/o serveis al mercat. 

 

Seran subvencionables projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d’energia renovable de les següents tipologies: 

- Nova central de generació i nova xarxa de distribució 

- Ampliació o substitució de central de generació existent 

- Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents 

 

Per als sol·licitants del programa d'incentius 2, només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la publicació d’aquesta ordre de bases (publicada el 26 de juliol de 2022) i per als sol·licitants del programa d’incentius 1, només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.  Un sol sol·licitant podrà presentar més d’un projecte subvencionable.

Per regla general, el programa d’incentius 1 tindrà una subvenció del 35% del cost total del projecte i el programa d’incentius 2 un 70% del cost del projecte. 

Segons la mida de l’empresa, si es tracta d’una mitjana empresa s’atorgarà un 5% addicional, i si és una petita empresa, un 10%.  Si és un projecte ubicat en una zona de repte demogràfic, hi haurà un 5% addicional.

En cap cas, els ajuts concedits a una mateixa empresa i projecte podran ser iguals o superiors a 15.000.000 euros, i les sol·licituds per a la seva obtenció es dirigiran a l’òrgan instructor i estaran disponibles a la seu electrònica de l’IDAE.  La tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases. Les sol·licituds podran presentar-se des de les 9:00h del dia 26 de setembre de 2022 fins a les 14:00h del dia 28 d’octubre de 2022, i el pressupost és de 100M € (Programa 1: 70M d’euros; Programa 2: 30M d’euros).

 

 Font: DACC