AJUTS | 09/11/2022  Ruralcat

S'obre una línia d'ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm

Les sol·licituds d’ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2023, i d’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat Espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 30.562.514 euros per a l’any 2023.

Aquests ajuts es financen íntegrament amb càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

S’obre una línia d’ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2022-2023, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/15/2019, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm (DOGC núm. 7808, de 12.2.2019).

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l'Estat que:

- Hagin obtingut alcohol brut amb un grau mínim del 92% vol.

- L'alcohol pel qual se sol·liciti l'ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb finalitats industrials o energètiques.

- Estiguin autoritzats per a la destil·lació de subproductes en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

- Estiguin inscrits en el registre territorial a què es refereix l'article 40 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, que disposa el codi d'activitat i de l'establiment (CAE) previst en l'article 41 de l'esmentat Reglament.

 

Les sol·licituds d’ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2023, i d’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat Espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 30.562.514 euros per a l’any 2023. S'ha previst que la convocatòria sigui a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/6130/0000 FFEAGA dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022, amb un import d'1.650.000 euros. Aquests ajuts es financen íntegrament amb càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea

Informació relacionada