AJUTS | 30/11/2022  Ruralcat

Oberta la tramitació FEAGA Vi 2023

Aquests ajuts són per a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles.

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 1 d’abril de 2023.

S’ha obert la tramitació d’ajuts a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles per la convocatòria 2023.

Poden ser beneficiàries de l’ajut les empreses productores dels productes vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produeixin o comercialitzin els productes contemplats en l’annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 o que iniciïn l’activitat amb aquesta sol·licitud, les organitzacions de productors vitivinícoles, associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, dels productes mencionats en l’annex VII part II d’aquest Reglament, organitzacions interprofessionals i organitzacions professionals. Si són empreses només comercialitzadores, com a mínim un 80% de la seva facturació de l’últim exercici tancat haurà de procedir de la comercialització dls productes de l’annex VII part II del Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

Seran subvencionables la construcció, adquisició o millora de béns immobles, la compra de nova maquinària i béns d’equip fins al valor de mercat del producte, les despeses generals vinculades a les despeses contemplades en les lletres a) i b) com els honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de viabilitat, amb el límit del 8% del pressupost aprovat per l’operació d’inversió i l’adquisició o desenvolupament de suports lògics d’ordinador i l’adquisició de patens, llicències, drets d’autor i el registre de marques col·lectives.

El termini de sol·licitud de l’ajut és fins al dia 1 d’abril de 2023.