AJUTS | 12/07/2023  Ruralcat

Disponibles els ajuts per renovar maquinària agrícola

El portal de l’IRTA recull en el darrer butlletí d’Extensius.cat l’article “Vols renovar maquinària agrícola? Pla renove 2023”.

Fins al 15 de setembre de 2023, es poden sol·licitar els ajuts per la renovació de la maquinària agrària.

Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar la protecció ambiental i l'eficàcia i seguretat en la producció primària, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha convocat els ajuts per la renovació de maquinària agrària (Ordre, de 22 de juny). Des del 7 de juliol, i fins al 15 de setembre de 2023, es poden sol·licitar els ajuts per la renovació de la maquinària agrària.

 

Tant si ets una persona física, una empresa privada o una agrupació d’agricultors inclosos a l’article 3 del Reial Decret 1055/2021, de 30 de novembre , et pots acollir a aquests ajuts, sempre que es compleixi amb els requeriments i obligacions que s’hi estableixen.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica del MAPA, i adjuntar-hi la documentació relacionada en l’article 7. Les sol·licituds d’ajut seran ateses per rigorós ordre de presentació al sistema electrònic de gestió del MAPA, i fins que s’esgotin els més de 9 milions d’euros disponibles.

 

Els tractors i màquines noves s’han d’haver comprat a partir del dia 25 de juny de 2023 i han d’estar prèviament inscrites al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) en el moment de la sol·licitud de l’ajut. Atès que les sol·licituds d’inscripció al ROMA no es tramiten al moment, es recomana presentar les sol·licituds d’inscripció al Registre, amb tota la documentació pertinent, des del dia 26 de juny i abans que s’iniciï el termini de sol·licituds.

La subvenció es concedeix per un únic tractor o màquina nova per beneficiari i convocatòria. Així mateix, la màquina nova ha de substituir una màquina ja existent que s’acredita que es retira.

 

Els tipus de màquines objecte d’ajut són:

- Tractors agrícoles.

- Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, cisternes automotrius per l’aplicació localitzada de purins, equips de manipulació i càrrega.

- Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, adobadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purins amb sistemes de localització de producte en el sòl (ratlles i discs), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per l’aplicació damunt del sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna. També les trituradores de residus de collita i esporga.

 

Els requisits que ha de complir la maquinària nova, entre d’altres, estableixen que els tractors i les màquines agrícoles a adquirir, caldrà seleccionar-les de les que es troben relacionades en la pàgina web del MAPA, en la que es farà la sol·licitud de l’ajut. Tant els tractors com les màquines agrícoles estaran identificades mitjançant la seva marca, model i, si s’escau, pel tipus variant, versió, i sistema de localització de purí.

 

Quins són els requisits de la maquinària a desballestar?

Per acollir-se a la subvenció, s’haurà de desballestar una màquina antiga, la qual ha d’estar en condicions d'ús i no d'abandonament, d'acord amb la ITV, en aquells casos que sigui aplicable.  Es permet que la ITV estigui caducada durant un període inferior o igual a 2 anys des de la data de sol·licitud. En el cas dels tractors s'accepta que no tinguin una estructura de protecció homologada. Compromís d'entregar la maquinària a desballestar en un centre autoritzat (RD 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil).

 

Complir amb l'antiguitat d'acord amb la data d'inscripció al ROMA:

- Tractors, antiguitat mínima de 15 anys a 1 de gener del 2023, i mantenir la inscripció a nom del sol·licitant des de l’1 de gener de 2022.

- Màquines automotrius, antiguitat mínima de 10 anys a 1 de gener del 2023, i mantenir la inscripció a nom del sol·licitant des de l’1 de gener de 2022.

- Sembradores, cisternes d'aplicació de purins, equips d'aplicació de fitosanitaris i adobadores, mantenir la inscripció a nom del sol·licitant des de l’1 de gener de 2022.

- En el cas dels accessoris d’aplicació localitzada de purí en cisternes en ús, la cisterna ha d’estar inscrita al ROMA a nom del sol·licitant des de l’1 de gener de 2023.

 

S’ha de realitzar la baixa al ROMA i al Registre de Vehicles, i el corresponent desballestament abans del 15 de novembre del 2023.

 

Quin és l’import de la subvenció?

 

L’import és variable en funció de la màquina agrícola o el tipus de tractor:

- En tractors, l’import bàsic és de 120 €/Kw de potència fiscal del tractor que es retira, multiplicada per 5. Aquesta quantitat es pot incrementar segons tractor nou,  l'eficiència energètica i el nivell d'emissions. En el cas del tractor o tractors que es retiren també es bonifica el fet que no disposin d'estructura de protecció homologada. El límit serà 20.000 € o màxim el 30% del valor de la inversió.

- En màquines automotrius, un import de 120 €/Kw de la potència d'inscripció al ROMA. Si no consta es tindrà en compte la potència fiscal. L’import màxim de la subvenció 27.000 €, sense superar el 30% del valor de la inversió.

- En Adobadores i equips d’aplicació de fitosanitaris, un import 30% de la inversió amb un import base de 4.500 € per a les adobadores i 6.000 € per als equips d'aplicació de fitosanitaris. Es podrà incrementar l’ajut en 1.000 € si es desballesta un altre equip inscrit al ROMA a nom del sol·licitant. La quantia màxima d’ajut serà de 5.500 € i 7.000 €, respectivament.

- En sembradores de sembra directa, cisternes de purí amb sistema de localització i accessoris de localització per a la distribució de purí (relles, discs i tubs penjants), trituradores: un 30% de la inversió fins a un màxim de 20.000 € per sembradores i cisternes, 6.000 € per accessoris d’aplicació de purí, i 3.000 € per trituradores de residus de collita i esporga.

 

Si tens clar que vols renovar pròximament maquinària subvencionable, no esperis a l'últim moment, doncs els fons estatals es distribuiran per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a esgotar-los. L'import de l'ajut és de 9.545.350 euros, diferenciant-se dues línies d’ajuts:

 

- 3.545.350 euros per a màquines de sembra directa.

6.000.000 euros per a la resta de tipus de màquines agrícoles subvencionables.

 

L’any 2022, no es van esgotar els fons disponibles per la línia d’altres màquines agrícoles subvencionables.

 

Font: Extensius.Cat