DESENVOLUPAMENT RURAL | 14/09/2023  Ruralcat

Es posa en marxa el Registre de Terres de Catalunya per recuperar conreus i pastures abandonades

L’objectiu és frenar el despoblament al territori facilitant terres a aquelles persones que no tenen explotacions agràries i així fomentar el relleu generacional.

L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la falta de relleu generacional ha portat a Catalunya a deixar de cultivar, ens els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha creat el Registre de Terres de Catalunya que permetrà reduir espais agraris en abandonament a fi d’evitar el despoblament al territori i millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya. El Govern aprovarà la posada en marxa d’aquesta eina amb la finalitat d’identificar les parcel·les que estan abandonades o en perill d’estar-ho amb l’objectiu de disposar d’una superfície agrària més àmplia a Catalunya.

El focus de la nova eina també recau a garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional i el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat per al territori i per al sector agrícola per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària. Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra mitjançant les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra, afavorint prioritàriament l’accés a joves i dones.

 

Obligació temporal del propietari a cedir les terres abandonades

Un col·lectiu de professionals relacionats amb l’agricultura identificarà les parcel·les en desús que s’inclouran a l’inventari i a partir d’aquí s’obrirà un període de gestions per identificar-ne el propietari. Un cop feta la consulta i constatat que la parcel·la està en desús, o sigui, que no compleix la seva finalitat agrària, s’inclourà al Registre.

Una vegada identificades i inscrites les terres, s’establirà una renda assequible de lloguer anual per a cadascuna de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades. A continuació, s’obrirà una convocatòria perquè qui estigui interessat a llogar-la pugui fer una sol·licitud en què es donarà prioritat a la gent jove i a les empreses que estiguin prop de la parcel·la. Un cop recollides les sol·licituds de lloguer de la parcel·la agrícola i ramadera en desús, s’adjudicaran les parcel·les als sol·licitants, i es posaran en contacte el propietari de la parcel·la i el sol·licitant perquè signin un contracte de lloguer.

Si la propietat mostra la seva negativa a llogar la parcel·la que ha estat adjudicada a un candidat, el Departament li adreçarà un requeriment perquè formalitzi el contracte d’arrendament amb la persona adjudicatària. En cas que no es formalitzi el contracte, es procedirà a l’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, de conformitat amb la normativa d’expropiació forçosa, salvaguardant el dret de propietat i permetent l’obtenció de rendes. Es fa perquè es considera incomplerta la funció social de la propietat de l’ús de la terra per la seva infrautilització quan s’ha declarat la parcel·la en desús i la persona titular no ha adoptat les mesures correctores per revertir aquesta condició i s’oposa a l’arrendament de la parcel·la proposat per l’òrgan competent.

Un cop finalitzat l’expedient d’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, l’Administració formalitzarà el contracte pel qual la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent, n’assumeix les funcions. Aquest contracte tindrà una durada mínima de 7 anys.

L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la falta de relleu generacional ha portat a Catalunya a deixar de cultivar, ens els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees.

Aquesta iniciativa pionera és d’abast solament català i potser més endavant serà seguida per altres territoris. És innovadora per la convocatòria pública de les parcel·les en desús i per l’expropiació si la propietat de la terra no en vol signar l’arrendament, cosa que és un plantejament diferent del procediment de gestió seguit fins ara.

 

Font: DACC