AJUTS | 02/01/2024  Ruralcat

Convocats els ajuts a allotjaments temporals per a treballadors temporers de les campanyes agrícoles de 2024

La línia de subvencions està destinada a la construcció, habilitació, reforma, ampliació, i condicionament d'allotjaments per a treballadors temporers.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de gener.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat les subvencions per a inversions destinades a allotjament temporal de persones treballadores temporeres corresponents a 2024, amb un import màxim d'1.500.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de gener.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural creu necessari donar suport al sector empresarial agroalimentari mitjançant aquesta línia de subvencions destinades a la construcció, habilitació, reforma, ampliació, i condicionament d'allotjaments per a treballadors temporers contractats per a realitzar treballs en les diferents campanyes de recollida de fruita a Catalunya.

La reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions laborals són prioritats del Govern de Catalunya. Per això, cal vetllar per l'adequat condicionament d'immobles destinats a allotjar les persones treballadores que prestin serveis de temporada en explotacions agropecuàries, amb la finalitat que l'empresa contractant faci un millor compliment de la normativa laboral i asseguri unes condicions òptimes d'habitabilitat per a aquestes persones treballadores estacionals, i una millora en la seva qualitat de vida.

Així, i atès que en els darrers anys el sector agrícola té dificultats per a disposar de la mà d'obra necessària per a fer front a les tasques agrícoles i ramaderes a causa de la manca de població de les zones rurals, cal donar suport a qualsevol iniciativa d'ocupació que serveixi per a dinamitzar el territori i augmentar la diversificació de l'economia rural.

Aquests ajuts s'estableixen en el marc del Reglament comunitari corresponent, i en poden ser beneficiaris les persones físiques, jurídiques, i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars d'explotacions agràries a Catalunya.

També se’n poden beneficiar les organitzacions de productors, les associacions d'organitzacions de productors, les cooperatives, les SAT o les empreses mercantils participades majoritàriament per qualsevol de les anteriors inscrites en el Registre d'Indústries Agràries i Agroalimentàries de Catalunya (RIAAC) per a l'activitat Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles.

Es preveu una subvenció del 50% de la inversió realitzada fins a un màxim de 300.000 euros d’inversió. L’import màxim de l’ajut és de 150.000 euros per beneficiari. Per a poder-hi optar, les actuacions realitzades hauran de garantir el compliment de les condicions d’allotjament del personal intern, eventual, i de temporada, establertes en el Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya.

Entre els conceptes subvencionables hi ha la construcció i la compra de béns immobles; la millora de l'obra civil; la compra o el lloguer de mòduls prefabricats, inclosa la cimentació per al recolzament i anivellament del mòdul, arquetes i fosos corresponents, i les escomeses d’aigua i llum; les despeses d’adquisició i instal·lació d’equipament i mobiliari bàsic, com electrodomèstics, armaris, lliteres, taquilles, taules, cadires, i els costos generals vinculats a les inversions, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers, i assessors.

I per tal de garantir un aprofitament òptim dels fons que s’hi destinen, es prioritzarà aquells projectes que ja compten amb la llicència municipal corresponent en el moment de la sol·licitud.

 

Font: DACC

Informació relacionada