PAC | 12/01/2024  Ruralcat

Es modifiquen diversos reials decrets per clarificar l’aplicació de la política agrària comuna

L’objectiu és facilitar una millor comprensió de les normes i aportar seguretat jurídica als agricultors i ramaders.

Les modificacions es realitzen segons l’experiència adquirida en el primer any de vigència de la nova PAC i tenen a veure amb aspectes d’índole tècnica.

Des del Govern d’Espanya s’ha aprovat un reial decret pel qual es modifiquen diversos reials decrets per clarificar l’aplicació a Espanya de la nova Política Agrícola Comuna (PAC), a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Les modificacions es realitzen segons l’experiència adquirida en el primer any de vigència de la nova PAC, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023, i tenen a veure amb aspectes d’índole tècnica.

És per aquest motiu, que s’ha adaptat la normativa als canvis introduïts en la modificació del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) d’Espanya 2023-2027, aprovada el 30 d’agost del 2023, amb precisions i aclariments que no alteren els principis de l’estratègia d’intervenció. L’objectiu és facilitar una millor comprensió de les normes i aportar seguretat jurídica als agricultors i ramaders.

En un sol text es modifiquen els reials decrets sobre drets d’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (1045/2022), sobre gestió i control de la PAC (1047/2022), de les intervencions de pagaments directes i requisits comuns del Pla Estratègic de la PAC i la sol·licitud única (1048/2022), de condicionalitat (1049/2022) i el relatiu al Sistema d’Informació d’Explotacions (SIEX) i el quadern digital d’explotació (1054/2022); tots ells de 27 de desembre de 2022.

 

Ampliació dels terminis d’ entrada en vigor del quadern digital d’ explotació

Les modificacions relatives al quadern digital donen resposta a les demandes del sector de disposar d’un major període d’adaptació per familiaritzar-se amb les noves eines i preparar-se per a la seva formalització. Així, l’entrada en vigor del quadern digital d’explotació s’amplia a l’1 de setembre de 2024 per a les explotacions de major grandària i un any més tard -setembre de 2025- per a les explotacions petites.

Les explotacions més petites queden exemptes del seu ús, la qual cosa engloba les que compten amb una superfície igual o menor a 5 hectàrees, sempre que la superfície de regadiu no superi una hectàrea, així com aquelles explotacions que únicament disposin de pastures en les quals no es realitzin aplicacions de fertilitzants.

Aquest canvi queda recollit en el Reial decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableix i regula el Sistema d’informació d’explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d’explotacions agrícoles i el Quadern digital d’explotació agrícola. A més d’ampliar els terminis d’entrada en vigor del quadern digital d’explotació i d’eximir les explotacions més petites del seu ús, les modificacions busquen fomentar la utilització voluntària del mateix per part d’aquells agricultors que ja es troben preparats per a la seva utilització. Tot això amb l’objectiu de garantir l’adequada implementació d’aquesta nova eina.

 

Drets d’ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat

El Reial decret 1045/2022, de 27 de desembre, sobre drets d’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat de la Política Agrícola Comuna, es modifica per recollir un tractament especial per a l’accés a la reserva nacional de les cooperatives d’explotació comunitària de la terra. A més, es limiten els arrendaments sense terres i es concreten procediments en establir, amb caràcter general, la tramitació electrònica dels recursos en relació amb les decisions sobre reserva nacional.

L’impacte d’aquestes modificacions afecta fonamentalment les autoritats competents per a la realització dels controls. Entre els aspectes que afecten els agricultors, destaquen l’exigència de realitzar una activitat de producció quan es declara un recinte inactiu per primera vegada, o la necessitat d’acreditar la disponibilitat dels recintes improductius transformats que es declaren per primera vegada. Així mateix, s’amplia l’abast del qüestionari de responsable d’explotació a tots els sol·licitants de drets de la reserva nacional i el preavís de control d’ajuts associats a la ramaderia a 72 hores, o la realització de controls in situ de comptatge d’animals en ecorregímens i intervencions de desenvolupament rural relacionades amb l’activitat de pasturatge.

També inclou modificacions que milloraran l’aplicabilitat de la realització de determinats controls relacionats amb les intervencions sectorials vitivinícola i dels programes operatius de fruites i hortalisses, així com en les relatives al Fons Europeu d’Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) que no estan sota el Sistema Integrat de Gestió i Control.

Pel que fa a la modificació del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l’aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control, es clarifiquen les redaccions dels articles relatius a la condició d’agricultor actiu. Pel que fa al pagament redistributiu, es revisa el càlcul per a aquells titulars que tenen més d’una regió, i es corregeixen els imports del segon tram d’algunes regions, per haver-se detectat un error. Igualment, es recull la particularitat de les cooperatives d’explotació comunitària de terres també per al pagament complementari a joves.

 

Ecorregímens
Pel que fa als ecorregímens, es preveuen nous mètodes de control en les pràctiques lligades a pastures, per a aquells titulars que no mantinguin un quadern digital d’explotació. S’estableixen noves possibilitats perquè els productors d’espàrrecs i espècies aromàtiques puguin accedir als ajuts a aquests ecorregímens i s’ajusta la redacció de la pràctica de rotació de conreus amb espècies millorants per a explotacions de menys de 10 hectàrees. Igualment, s’amplia el termini per a l’establiment d’una coberta inert en conreus llenyosos, que passa de l’1 de març al 15 d’abril, i que al seu torn pot ser modificat per les comunitats autònomes de forma justificada.

Per als ajuts associats, s’estableix la possibilitat de l’autotransformació en la relativa a la producció tradicional de raïm passa i s’introdueix una excepció per a l’establerta per al vaquí extensiu de carn per a explotacions que comptin amb diverses unitats de producció en diferents sistemes productius.

 

Condicionalitat reforçada

Dins del Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes per a l’aplicació de la condicionalitat reforçada i de la condicionalitat social que han de complir les persones beneficiàries dels ajuts en el marc de la Política Agrícola Comuna que rebin pagaments directes, determinats pagaments anuals de desenvolupament rural i del Programa d’Opcions Específiques per la Llunyania i la Insularitat (POSEI), les modificacions afecten alguns aspectes relatius a les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM) amb l’objectiu d’adaptar-les a les darreres modificacions del Pla Estratègic. Les principals novetats guarden relació amb el marc d’aplicació de les excepcions a les BCAM 5 i 6 per als cultius llenyosos, i el fet que la recol·lecció mecànica nocturna en cultius que presentin dens fullatge on puguin anellar aus per tal de protegir-les en períodes de reproducció i cria, passarà a englobar-se dins del Logotip Legal de Gestió 3 relacionat amb les obligacions de la Directiva 2009/147/CE sobre la conservació d’aus silvestres, en lloc de dins de la BCAM 8.

S’ha clarificat el terme “desbrossament” de la BCAM 2 sobre aiguamolls i torberes que es començarà a aplicar, per primera vegada, el 2024. Així mateix, s’ha establert un procediment per fer un seguiment de les autoritzacions col·lectives a la BCAM 5, en les quals es permetria el treball en la direcció de màxim pendent a les superfícies de vinya, sempre que les plantacions s’haguessin realitzat abans de l’1 de gener de 2023. D’altra banda, s’inclouen modificacions en la BCAM 8 sobre superfícies no productives per tal d’alinear les superfícies amb les establertes en l’ecorègim d’espais de biodiversitat.

En relació amb la condicionalitat social, que es començarà a aplicar l’1 de gener de 2024, es clarifica que són els organismes pagadors els responsables de determinar el percentatge de penalització per incompliment de les normes laborals en qüestió. També s’introdueix una nova disposició transitòria per regular el règim transitori per als beneficiaris del sector vitivinícola.

 

Font: DACC