FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 05/03/2024  Ruralcat

El pròxim dilluns 11 de març s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El pròxim dilluns dia 11 de març s’obriran les inscripcions a 14 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 20 de març.

El període d’inscripció finalitzarà el 20 de març.

Els cursos que s’ofereixen des del Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat i que tots els interessats poden inscriure’s a partir del pròxim 11 de març són els següents:

 

Produccions ramaderes

Contingut: Aquest és un curs adreçat a persones del sector que té l’objectiu de facilitar formació perquè els estudiants puguin realitzar un bon maneig del pasturatge del bestiar, fer una bona selecció i preparació dels animals per a la reproducció, detectar possibles alteracions de la salut dels animals mitjançant l’observació de signes i símptomes de malaltia i aplica els tractaments curatius i/o preventius prescrits pel veterinari, entre altres continguts.

Dates: Del 09/04/2024 al 24/05/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Contingut: Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 09/04/2024 al 17/05/2024

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader-Complet

Contingut: Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la mateixa explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 09/04/2024 al 17/05/2024

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs bàsic de producció integrada

Contingut: Amb aquest curs dona resposta a les necessitats de formació específica dels productors i elaboradors que es volen incorporar al sistema de producció integrada. Alguns dels objectius del curs són fer prendre consciència de la incidència que tenen, sobre l'equilibri natural de l'ecosistema, les intervencions de l'agricultor en el procés productiu; comprendre que, per aconseguir una agricultura viable i sostenible, és fonamental l'aplicació de les normes tècniques de la producció Integrada als diferents cultius, entre altres continguts.

Dates: Del 09/04/2024 al 31/05/2024

Durada: 50 h

Cost de la inscripció: 65€

 

Maneig del sòl i del planter en horticultura ecològica

Continguts: Aquest és un curs obert a tothom, però especialment adreçat a persones del sector hortícola i a persones que es volen iniciar en aquest tipus de producció ecològica utilitzant tècniques que millorin la biodiversitat, la fertilitat del sòl i la qualitat dels productes.

Dates: Del 09/04/2024 al 14/06/2024

Durada: 50 h

Cost de la inscripció: 65€

 

Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits II

Continguts: Aquest curs constitueix la continuació del curs sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I, el qual s’aconsella haver cursat prèviament. La finalitat d’aquests cursos adreçats a petits elaboradors és conèixer el sistema d’autocontrols i treballar de forma pràctica l’elaboració i gestió de diferents plans de control.

Dates: Del 09/04/2024 al 10/05/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32€

 

Qualitat agroalimentària

Continguts: Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin haver adquirit coneixements sobre els factors que determinen la qualitat del producte, la normativa aplicable al producte, la informació obligatòria mínima i tota aquella que sigui rellevant per elaborar la fitxa tècnica i l’etiqueta d’acord amb les característiques pròpies del producte, entre altres continguts.

Dates: Del 09/04/2024 al 10/05/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32€

 

Curs de benestar animal durant el transport

Continguts: Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 09/04/2024 al 17/05/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52€

 

Curs bàsic de reg

Continguts: El reg és un element molt important per a la competitivitat de les explotacions agrícoles, però cal evitar el malbaratament d'aigua. Aquest curs pretén conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.

Dates: Del 09/04/2024 al 14/06/2024

Durada: 50 h

Cost de la inscripció: 65€

 

Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes

Continguts: Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin haver adquirit coneixements sobre els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta, l’aplicació de mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic relacionades amb la reducció dels recursos hídrics, els temps de reg del cultiu i l'aportació d'aigua necessària, entre altres continguts.

Dates: Del 09/04/2024 al 28/06/2024

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65€

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Continguts: Alguns dels objectius del curs són identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, manejar el tractor amb eficiència i seguretat i realitzar les operacions bàsiques de manteniment, entre altres continguts.

Dates: Del 09/04/2024 al 28/06/2024

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 65€

 

Tasques per a la gestió de l'empresa

Continguts: El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dona els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: Del 09/04/2024 al 31/05/2024

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54€

 

Habilitats directives en la gestió de l'empresa

Continguts: El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.

Dates: Del 09/04/2024 al 31/05/2024

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54€

 

Tècniques de venda

Continguts: El curs de Tècniques de venda conforma un paquet de formació que dona eines i recursos que permeten millorar els resultats comercials com a productor agrari a través de la planificació.

Dates: Del 09/04/2024 al 24/05/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32€

 

Els estudiants faran els cursos a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats dels cursos. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

 

Font: DACC 

Informació relacionada