REG | 27/03/2017  OdR/RuralCat

Valoració de la campanya de reg 2016

Per analitzar la campanya de reg de l'any 2016, l'Oficina del Regant ha fet una comparació de 10 estacions agrometeorològiques. La gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual fa poc recomanable la utilització d'un calendari de reg a partir de mitjanes anuals.

A Catalunya existeix una gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual, fet que complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d’un calendari de reg a partir de mitjanes anuals.  

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2016, des de l’Oficina del Regant s’han comparat 10 estacions de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes estacions són: Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), El Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), La Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès). 

L’objectiu d’aquest tipus anàlisis és observar la variabilitat climàtica que trobem quan comparem un any concret amb la mitjana d’una estació agroclimàtica de referència. Primerament, per mostrar el comportament de la passada campanya de regs, es proporcionen els valors de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo), dividits en dues parts. Una primera part que correspon a la primavera (mesos de març a juny, Figura 1) i la segona que correspon a l’estiu (mesos de juliol a setembre, Figura 2). D’aquesta forma podrem analitzar quina variabilitat ens mostren aquests dos valors que són la bàsics per calcular les necessitats de reg dels cultius. Per fer més fàcil i senzilla l’anàlisi s’utilitzen mitjanes mensuals. Val a dir que, sobretot en el cas de la precipitació, gairebé seria necessari realitzar una anàlisi setmanal per avaluar la influència d’aquesta en les necessitats de reg del cultiu.

Tal i com es pot observar en la Figura 1, l’ETo (mm) va ser superior a la mitjana anual, això podria ser conseqüència de temperatures més elevades, però no només d’aquesta variable ja que en el càlcul de l’ETo es tenen en compte moltes altres variables com per exemple radicació solar, vent, etc. En relació a la precipitació acumulada, en els primers mesos observem que en tres estacions (Aitona, Constantí i Cassà de la Selva) hi ha dades superiors a la mitjana i en la resta inferiors. Aquest fet, conjuntament amb una major ETo, podria suposar un increment de necessitats de reg en alguns cultius respecte la mitjana anual.


 

Si observem (Figura 2) els valors d’ETo dels mesos d’estiu presenten més variabilitat entre zones. Tot i així tant només en dues estacions (Cassà de Selva i la Tallada d’Empordà) tenen una ETo superior a la mitjana. Pel que fa a la precipitació acumulada durant aquest segon període, es clarament inferior a la mitjana en totes les estacions agroclimàtiques.

En aquest segon període, la precipitació disminueix sobretot durant els mesos de juliol i agost. Com es pot veure a la Figura 3, hi ha una reducció del 50% i gairebé del 100% en algunes estacions. Aquesta situació ha comportat que els típics cultius d’estiu de les nostres zones, com per exemple el panís, hagin necessitat més aportació d’aigua de reg que altres any.

 

Si observem la Figura 4, on es mostra en blau la mitjana anual i en vermell l’any 2016 de l’estació agroclimàtica de Cassà de la Selva, des del gener fins a l’octubre, podem observar que l’ETo dels mesos de juny fins al setembre va ser molt més elevada que la mitjana i la precipitació molt menor en els mesos de juny i sobretot juliol i agost.

Aquest patró observat en l’estació agroclimàtica de Cassà de la Selva (Figura 4) es repeteix a la resta estacions representades en aquesta comparativa a excepció de l’estació d’Albesa, on s’ha observat també aquesta manca de precipitació en els mesos d’estiu però l’ETo ha estat menys elevada que la mitjana (Figura 5).

Si observem la comparació de l’any 2016 (de l’1 de gener al 31 d’octubre) en relació a la mitjana anual per estacions agroclimàtiques, podem observar (Figura 6) que l’any passat tenim valors més elevats d’ETo. Pel que fa a la precipitació, és menor en totes les estacions a excepció d’Aitona i de Cabrils. Aquesta major precipitació acumulada a l’estació de Cabrils es deu sobretot a les intenses pluges que es van acumular al mes d’octubre (277 mm) i a una major precipitació a la primavera i als mesos de setembre i octubre.


 

Eina de recomanacions de reg: una ajuda per programar el reg

 

Tal com hem observat en l’apartat anterior, estem en un clima mediterrani on existeix molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu un calendari fix no és la opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg ja que s’observen importants diferències en períodes concrets com la primavera i l’estiu. Així, és aconsellable realitzar una programació setmanal, fàcil de fer gràcies a l’Eina de Recomanacions de reg de RuralCat.

L’eina de Recomanacions de reg es troba disponible per tots els usuaris des de l’any 2005 a RuralCat. Al llarg d’aquests 11 anys, l’increment d’usuaris ha estat espectacular, passant dels 197 inicials als 1339 que hi ha actualment (Figura 7). Després d’estabilitzar-se el nombre d’usuaris l’any 2010 i durant els darrers 6 anys, hi hagut un increment anual d’un 10%. Aquests números animen a seguir actualitzant i gestionant l’Eina ja que és dinàmica i va guanyant acceptació i confiança arreu del territori.
 

 

 

Maite Sisquella

Oficina del Regant

reg@ruralcat.net