AJUTS | 24/11/2016  RuralCat

Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries i d'hivernacles

El DOGC ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/2625/2016, de 17 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016 no coberts per l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2016-2017.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té com a objectiu, entre d'altres, l'impuls i el foment de les assegurances agràries per salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Per aquest motiu, el 24 d'abril d'enguany, es va publicar l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aprovaven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, i es convocaven els corresponents a l'any 2016. En aquesta Ordre, s'aprovaven, d'una banda, les bases reguladores, i, de l'altra, la convocatòria dels ajuts corresponents a les pòlisses del Pla d'assegurances agràries 2016 incloses a l'annex 3 d'aquella Ordre, que, en general, corresponen a les pòlisses que entren en vigor fins al 31 d'octubre d'aquest 2016.

Així mateix, amb aquesta disposició es convoquen els ajuts corresponents a les pòlisses corresponents al Pla d'assegurances agràries 2016 que no s'han pogut acollir a la convocatòria establerta a l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, i els ajuts a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles contractats entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

Amb aquesta Resolució, es manté la partida pressupostària per a aquests ajuts destinats al foment de les assegurances agràries, però es varia la distribució que se'n fa de la dotació, en el sentit de disminuir la part destinada a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles atès que en els darrers anys s'ha produït un descens de la seva contractació que feia que no s'arribés a consumir l'import destinat a aquests ajuts.

Els ajuts establerts en aquesta Resolució tenen naturalesa de crèdit anticipat i van a càrrec de la partida pressupostària del DARP per a l'any 2017, dotada amb un import màxim de 7.900.000,00 euros, dels quals 7.860.000,00 euros es destinaran a la línia d'ajut de les assegurances incloses al Pla d'assegurances agràries combinades i 40.000,00 euros es destinaran a la línia d'ajut a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen.
 

Informació relacionada