FORESTAL | 04/01/2017  RuralCat/CPF

Boscos de roure de fulla petita i de roure martinenc. Tipologies i models de gestió

Aquesta fitxa tècnica, elaborada pel Centre de la Propietat Forestal en el marc del projecte europeu Life+Demorgest, vol facilitar l'adopció de nous models silvícoles que integrin la producció de béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.

Detall de la portada de la fitxa. Font: CPF

Detall de la portada de la fitxa. Font: CPF

Life+Integració cost-eficiència de la prevenció de grans incendis en la planificació i la gestió forestal (Life+Demorgest)(LifeE12_env_es_000730) és un projecte europeu Life+ amb una durada de cinc anys i que té com a objectiu reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans als grans incendis forestals (GIF), facilitant l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals (Models Orgest) i sensibilitzant a la societat en general del paper de la gestió forestal en la lluita contra els incendis i la preservació del paisatge agrari.

Amb aquesta fitxa, dedicada a les masses pures i mixtes de roure de fulla petita i de roure martinenc, es pretén que el gestor pugui disposar d'una eina tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar la tipologia forestal a què correspon la formació i, després, escollir els models i els itineraris de gestió més adients.

Totes les fitxes tècniques i documents de les Orgest estan disponibles en el web del Centre de la Propietat Forestal.