AJUTS | 15/03/2018  RuralCat

Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm

L’objectiu és donar suport als destil·ladors de vi mitjançant un ajut econòmic. Aquests ajuts estan finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de juliol.

S’han publicat al DOGC núm. 7569 (01/03/2018) la RESOLUCIÓ ARP/311/2018, de 27 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/12/2017, de 30 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 7302, de 6.02.2017).

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l'Estat, i que:

  1. Hagin obtingut alcohol brut amb un grau mínim del 92% vol.
  2. L'alcohol pel qual se sol·liciti l'ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb fins industrials o energètics

Les sol·licituds d’ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2018. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

D’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 31.800.000 euros per a l’any 2018, que va a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/6130/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018 amb un import d’1.600.000 Euros. En el cas que l’Administració General de l’Estat aprovi distribuir una quantitat superior, aquesta es podrà distribuir entre les persones beneficiàries en el marc de la present convocatòria.

En el supòsit que es sol·licituds presentades superin aquest import, es reduirà proporcionalment l’import unitari de l’ajut per a ajustar l’import de les sol·licituds a l’import màxim previst.

Aquest ajuts es financen íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es realitzarà de conformitat amb l’article 4 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comunitària.

L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA).

L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.