REG | 15/05/2018  Ruralcat

L'ús de sensors per a la gestió del reg ja és una realitat

En els darrers anys, l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència de tècnics i regants, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar l’eficiència de reg i optimitzar els costos de producció.

Sensor de reg

Sensor de reg

Els cultius en que el maneig del reg suposa un cost elevat en relació als costos totals de producció poden ser candidats a utilitzar la monitorització de l’aigua al sòl com a mètode d’auditoria, diagnosi i optimització de l’aigua. La viabilitat tècnica i econòmica de la utilització de sensors està molt lligada al tipus de reg.
 
En els nous regadius, la limitació en el volum total de l’aigua de reg i el seu cost, obliga a treure’n el màxim rendiment. L’estratègia de doble cultiu i/o cultius alternatius, en molts anys, es mostren rendibles econòmicament. En aquests casos la gestió de l’aigua de reg ha de ser acurada per a anar-la aplicant de forma raonada i eficientment. Així, els sistemes de mesura i control utilitzant sondes i coneixement permeten optimitzar l’aigua de reg i prendre decisions en base a informació fiable.
 
A l’hora d’escollir els equips necessaris, cal tenir en compte diversos factors. Les condicions del camp demanden que la tecnologia estigui pensada i preparada  per a fer front a les temperatures extremes, condicions d’humitat permanent, laboreig/maneig, etc. És recomanable, doncs, assessorar-se en la tecnologia i ventall de sensors disponibles. Això i la robustesa dels equips i comunicacions és un factor important per escollir la tecnologia.
 
-Pluviòmetre/cabalímetre: Auditen el volum de reg realment aportat.
-Registrador de dades: Registra dades dels sensors connectats  i emet les dades als servidors
-Combinació de sensors d’humitat del sòl i potencial hídric instal·lats a diferents profunditats:
 
-Superficial: Per a detectar els regs.
-Intermig: Monitoritza el consum d’aigua i el potencial hídric del sòl per a conèixer, en la zona de màxima exploració radicular, la disponibilitat d’aigua i detectar possibles situacions d’estrès.
-Profund: Control del drenatge.
 
En funció de les necessitats concretes de cada explotació, cultiu o maneig, també existeixen sensors que en poden ajudar a gestionar problemes de salinitat, condicions d’estrès hídric i paràmetres climàtics. La compatibilitat d’un ventall ampli de sensors amb el registrador de dades ens pot ajudar a obtenir informació adaptada a les necessitats concretes del cultiu i l’explotació.
 
Les dades generades per els sensors cal que es validin i que reflecteixin la realitat de la parcel·la. Per a obtenir informació de qualitat cal tenir en compte la selecció representativa de la ubicació dels equips tenint en compte les irregularitats de la parcel·la (textura del sòl), les unitats de producció i els sectors de reg. També la instal·lació dels sensors és un procés clau, ja que condiciona que dades que generen siguin interpretables, fiables i robustes. D’altra banda cal valorar les profunditats en funció del cultiu i sistema de reg així com la validació permanent de dades per poder prendre bones decisions. Un cop disposem de dades fiables i validades és possible interpretar la resposta dels sensors per tal d’analitzar les pràctiques de reg i definir estratègies que ajudin a millorar-ne l’eficiència.
 
 
-Gestió adequada: 
Els regs recarreguen la reserva d’aigua del sòl.
S’observa el consum hídric per part del cultiu.
Durant tot el període els valors d’aigua disponible es situen dins la zona de confort.
 
-Aportació deficitària:
No es detecten regs.
L’aigua disponible disminueix per sota la zona de confort.
Baixada sobtada de la resposta del sensor de potencial hídric.
Possibles condicions d’estrès hídric pel cultiu.
 
-Aportació d’aigua en excès:
Els regs superiors a les necessitats hídriques del cultiu.
La reserva d’aigua al sòl incrementa en totes les profunditats, arribant a saturar el sòl en profunditat.
 
La informació facilitada pels sensors ens permet decidir si és necessari el reg, i el moment òptim per a iniciar-lo. Cal tenir en compte la tecnologia del cultiu per avaluar les necessitats teòriques de reg. Per a decidir el volum teòric de reg setmana a aportar es recomana utilitzar l’eina de Recomanacions de reg en agricultura
 
Albert Roselló (Safsampling)