DARP | 31/05/2018  Ruralcat

Agricultura fa seguiment de set casos de tuberculosi bovina detectats al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està fent control de totes les explotacions de bovins que hagin pogut tenir relació amb els animals afectats i prenent mostres de la fauna salvatge per conèixer el seu estatus sanitari.

Font: DARP

Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa les mesures previstes en el Programa d’eradicació de la tuberculosi bovina davant els set casos confirmats d’aquesta malaltia persistents en ramats de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, conseqüència del focus de tuberculosi que va afectar diverses explotacions d’aquesta zona l’any 2017. 
 
Davant d’aquesta conjuntura, el Departament està fent control de totes les explotacions de bovins que hagin pogut tenir relació amb les afectades i s’està prenent mostres de la fauna salvatge de les Reserves Nacionals de Caça i Àrees Privades de Caça situades a les zones afectades (senglars, cérvols, daines, cabirols i muflons), per conèixer-ne l’estatus sanitari. Fins ara, el Departament d’Agricultura ja té el resultat de 166 animals salvatges, dels quals només 4 senglars presenten lesions compatibles amb la tuberculosi bovina, que falten ratificar per cultiu.
 
Encara que no està confirmada la infecció en els senglars, la Sub-direcció General d’Activitats cinegètiques ja ha posat en marxa un pla pilot per a la gestió de la fauna en aquestes comarques que consisteix en augmentar el nombre de batudes.
 
El Departament també ha mantingut reunions periòdiques amb els ramaders dels municipis afectats de les tres comarques i ha realitzat la jornada d’avui,  en el marc de la PATT, per reforçar les mesures de bioseguretat, tot i que en ramats extensius es fa molt difícil, donat el seu maneig, evitar el contacte entre els bovins i la fauna salvatge. Així, s’aconsella als ramaders protegir els abeuradors i blocs de sal perquè la resta de fauna, principalment senglars, no hi accedeixin. Finalment, quan es disposi de més dades, es valorarà si cal tancar alguna zona o pastures estivals.
 
Malgrat aquests casos puntuals, gràcies a la feina conjunta dels Serveis Veterinaris Oficials (SVO), les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i els ramaders el nivell de prevalença d’aquesta malaltia en ramats s’ha reduït a Catalunya fins al 0,16% el 2017. Ara bé, això no treu que s’ha de continuar treballant per disminuir al màxim aquest percentatge actuant sobre tots els factors que puguin ser la font de contagi.

Campanyes de sanejament per prevenir la malaltia
 
La tuberculosi és una malaltia crònica que afecta principalment el bestiar boví, però també un gran nombre d’animals domèstics i salvatges. Actualment, el control de la malaltia es fa en bovins domèstics (explotacions de boví de llet i de carn) a l’empara del Programa oficial d’erradicació de la tuberculosi bovina, mitjançant el control dels ramats (“sanejament”) i la vigilància en el marc del Programa de Vigilància en Fauna Salvatge en porc senglar, bòvids salvatges (isard, mufló i cabra salvatge), cèrvids (cabirol, daina i cérvol) i teixons, amb col·laboració de les societats de caçadors de la zona.
 
El Departament d’Agricultura va recuperar l’any 2013 la línia d’ajuts adreçades als ramaders per tal de promoure els programes sanitaris de detecció i erradicació de la malaltia. Aquests ajuts són anuals i compten amb una partida pressupostària de 400.000€ per compensar els costos derivats de la realització de la prova diagnòstica.