AJUTS | 21/06/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura impulsa la millora i la modernització de les xarxes de regadius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, corresponents als anys 2019, 2020 i 2021. El termini de presentació de sol·licituds és de 4 mesos.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·liectives de reg de les Comunitats de Regants per a millora i modernització dels regadius, en alguna d’aquestes modalitats: 

-Modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent (70% del pressupost disponible).

-Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua (30% del pressupost disponible).

Els ajuts es destinaran, principalment, a la realització de les obres següents:

•         construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
•         sistemes d’automatització i control del consum.
•         instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
•         implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
•         embassaments i basses de regulació.

Com en la convocatòria anterior, s’ha previst realitzar obres de modernització integral de les xarxes de reg comunitàries amb subvencions que poden arribar fins a 1.000.000 €.

El DARP valora positivament els efectes de la incentivació de l’estalvi d’aigua de reg, i per això resulta convenient, mitjançant aquesta Ordre, convocar una línia d’ajuts a les comunitats i coectivitats de regants legalment constituïdes, per tal que puguin realitzar la implantació de xarxes de canonades a pressió o bé obres de millora de les xarxes de regadiu existents.

La inversió prevista que es pugui beneficiar d’aquest ajut per a la modernització i millora dels regadius a Catalunya és de 34,38 M€, que aporten l’administració i els regants a parts iguals, 17,19 M€ cadascun. Les inversions es distribuiran entre les  anualitats 2019, 2020 i 2021. L’import de l’ajut corresponent a l’administració, equivalent al 50% de les inversions que és de 17.194.164,37 €, està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). I d’acord amb el que estableix el PDR de Catalunya 2014-2020, els imports que corresponen al FEADER són de 7.393.490,68 €, i la resta, 9.800.673,69 €, anirà a càrrec del DARP.

En l’anterior convocatòria de l’Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aprovava les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius per a les anualitats 2016, 2017 i 2018, d’un total de 144 expedients resolts, 133 expedients són per a obres de millora i modernització i 11 expedients són de modernitzacions integrals d’un regadiu existent, canvi d’un reg a manta a pressió d’un total de 6.344,64 Ha, que permetrà un estalvi d’aigua de 5 Hm3, aproximadament.

La novetat d’aquesta Ordre és que la tramitació de la sol·licitud i de la documentació requerida s’ha d’efectuar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la web de Tràmits de la Generalitat. També es pot accedir a tota la informació sobre els ajuts per a actuacions de millora i modernització de les xarxes de regadius.