RAMADERIA | 03/07/2018  Ruralcat

La Generalitat revisarà les autoritzacions ambientals de 800 grans explotacions ramaderes

Les condicions exigides a les granges de porcí i aviram considerades d’incidència ambiental potencialment més elevada s’estan adaptant a la nova normativa europea. Es posarà l’accent en la prevenció i reducció de les emissions d’amoníac a l’atmosfera i en la possible contaminació de les aigües subterrànies per nitrats.

Inspecció ambiental a una granja (font: Departament de Territori i Sostenibilitat)

Inspecció ambiental a una granja (font: Departament de Territori i Sostenibilitat)

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha iniciat el procediment de revisió de les autoritzacions ambientals de 811 granges de porcí i aviram considerades d’incidència ambiental potencialment més elevada. Són les que disposen de més de 40.000 places per a aus de corral, més de 2.000 per a porcs de cria o més de 750 per a truges. Les explotacions ramaderes representen el 58% del total de 1.400 instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva d’emissions industrials (DEI), una norma europea que reforça l’aplicació de les anomenades millors tècniques disponibles (MTD).

Les MTD són les tècniques considerades ambientalment més netes i econòmicament viables d’acord amb els avenços tècnics actuals. Aquestes tècniques es publiquen mitjançant Decisions d’Execució europees que aproven documents de conclusions. Justament el mes de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d’execució que establia les conclusions sobre les MTD en el marc de la Directiva sobre la cria intensiva d'aus de corral o de porcs. La DEI estableix un termini de quatre anys a partir de la publicació de decisions sobre les conclusions sobre les MTD perquè l’autoritat competent revisi i actualitzi totes les condicions del permís de cada instal·lació. A Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha revisat 76 autoritzacions ambientals de granges on s’han incorporat les prescripcions relatives a les MTD aprofitant els expedients en tràmit per a la modificació dels permisos ambientals. Per consensuar els criteris d’aplicació i facilitar-ne la implantació, s’ha treballat conjuntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquestes prescripcions fan referència, fonamentalment, a la gestió nutricional de porcs i aus de corral; a l’elaboració de pinsos; als allotjaments dels animals; a la recollida, emmagatzematge, processat i aplicació agrícola de les dejeccions; i a l’emmagatzematge del bestiar mort. L’accent s’està posant en la prevenció i la reducció de les emissions d’amoníac a l’atmosfera, un dels principals aspectes ambientals d’aquestes activitats sobre els que cal incidir, juntament amb la possible contaminació de les aigües subterrànies per nitrats. Per agilitar la revisió de les activitats, la Generalitat ha completat una nova base de dades d’activitats DEI que en millorarà l’eficiència; està organitzant trobades tècniques amb el sector per establir un flux constant d’informació i minimitzar al màxim els tràmits, costos i molèsties; i ha simplificat les comunicacions i els tràmits, mitjançant l’elaboració d’un formulari tècnic i les seves corresponents instruccions d’emplenament que permetrà una més àgil revisió de les autoritzacions d’aquest sector. Catalunya acull el 23% de les instal·lacions ramaderes incloses dins l’àmbit d’aplicació de la DEI de tot l’Estat.