AJUTS | 05/07/2018  Ruralcat

Convocats diversos ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al desenvolupament del sector a Catalunya

Ja s’ha obert la convocatòria anticipada per a l’any 2019 per a inversions a bord que incrementin el valor afegit o la qualitat dels productes pesquers, inversions productives en aqüicultura, i inversions a la transformació de productes de la pesca i l’aqüicultura, per 1.141.925,07€.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha obert la convocatòria anticipada per a l’any 2019 per a tres línies del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a Catalunya dins de les prioritats de pesca, aqüicultura i transformació, dotada amb 1.141.925,07€, cofinançats en un 75% per la Comissió Europea (CE), com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquesta convocatòria de subvenció generarà una inversió de més de 2,2 milions d’euros, que afavorirà la instal·lació a bord d’embarcacions pesqueres d’equips que millorin la qualitat dels productes de la pesca, adreçats a millorar la seva comercialització, impulsarà els projectes d’aqüicultura productiva i promourà la competitivitat de les empreses de l’àmbit de la transformació incentivant la inversió per a fomentar la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

La publicació d’aquesta convocatòria, juntament amb la convocatòria ARP/619/2018 de 23 de març per import de 3.721.943,10€, actualment en fase de resolució, tenen l’objectiu de dinamitzar els sectors de la pesca, l’aqüicultura, i la comercialització i transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

D’altra, el DOGC també publica la convocatòria de les ajudes 2018-2023 adreçades a desenvolupar projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels Grups d’Acció Local Pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a Catalunya.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació que es desenvolupin permetran identificar sinèrgies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per a incrementar els efectes de les accions.

Es convoca 500.000€ distribuïts en les següents anualitats:

Anualitat 2018: 100.000€

Anualitat 2019: 100.000€

Anualitat 2020: 50.000€

Anualitat 2021: 50.000€

Anualitat 2022: 100.000€

Anualitat 2023: 100.000€
 
Els projectes s’adreçaran a:

-       promoure el creixement blau, el patrimoni natural i cultural local;
-       promocionar els productes pesquers locals i
-       promocionar el turisme local lligat a les comunitats costaneres, i
-       millorar la competitivitat de les zones pesqueres, la protecció del medi ambient i la qualitat de vida dels seus habitants.

D’acord amb les bases reguladores, es prioritzarà els projectes de cooperació entre actors del Mediterrani nord occidental, els de promoció del producte de proximitat, els adreçats a fomentar la participació dels GALP en l’Estratègia Europea West-Med per al creixement blau, els de cooperació amb incidència sobre els sectors de dones i joves, i els de cooperació per a fomentar la cultura i el turisme associat al patrimoni pesquer i marítim del Mediterrani.

Ambdues convocatòries s’emmarquen dins de l’Estratègia Marítima Catalana, recentment aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.