PROJECTES EUROPEUS | 09/07/2018  Ruralcat

El Departament de Territori i Sostenibilitat treballa per crear el futur Observatori del Patrimoni Natural en el marc del projecte europeu BID-REX

El repte d’aquest projecte, co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del programa Interreg Europe, és que la informació sobre el patrimoni natural millori les polítiques públiques i, per tant, també l’estat de conservació del nostre patrimoni natural i el benestar i la vida de les persones.

Com millorar el valor natural a través de polítiques de desenvolupament regional. Amb aquest repte va arrencar el 2016 el projecte BID-REX, que compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros dels quals un 81% finança el programa Interreg Europe i la resta el conjunt de socis, entre els quals hi figura el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que lidera el projecte a nivell europeu. 

Actualment, es genera a escala europea una gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses  com centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania. Aquesta informació és fonamental per establir l’estat de conservació de la natura d’un lloc determinat i també ho és per trobar solucions als problemes que el canvi global ens planteja com el canvi d’usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, arribada d’espècies invasores, etc. Però aquestes dades es troben sovint disperses i de forma complexa. El projecte treballa, doncs, per crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació.

L’objectiu general del projecte és establir un marc perquè les diverses regions intercanviïn experiències i necessitats en relació a com fer arribar la informació de la biodiversitat als responsables de prendre les decisions per tal de millorar la implementació de polítiques en què la conservació de la biodiversitat sigui rellevant. D'altra banda, el projecte ha de permetre homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli.

Des de l’àmbit català, l’interès principal és veure com altres regions europees s'han organitzat per traslladar adequadament a les seves polítiques públiques tota la informació sobre biodiversitat i patrimoni natural que actualment es coneix a través dels centres d'investigació, universitats, etc. L’objectiu és aprofitar les experiències d’aquestes regions pel disseny de l'Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya com a eina per permetre integrar la informació sobre biodiversitat i generar productes per ajudar a prendre decisions. El projecte també ha de servir per prioritzar i gestionar adequadament els fons europeus (FEDER, FEADER,...) perquè també treballin a favor de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya. Així mateix, es vol millorar la governança tècnica i social entre actors regionals, facilitant l'accessibilitat de la informació sobre biodiversitat.

Per poder assolir aquests objectius a Catalunya s’ha constituït un grup d’actors locals compost per usuaris i generadors de informació de biodiversitat i gestors i usuaris dels fons Europeus, entre els quals hi ha altres departaments de la Generalitat de Catalunya com el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, centres de recerca i museus naturals o les diputacions entre d’altres. Aquest grup es reuneix periòdicament per identificar oportunitats per la definició, abans de finalitzar la Fase 1 del projecte (Abril 2016 – Març 2019), del Pla d’Acció de Catalunya que hauria de permetre assolir els objectius esmentats durant la Fase 2 (Abril 2019 – Març 2021). Actualment el projecte ja ha incidit en la definició de la propera Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat introduint un objectiu estratègic que fa referència al futur Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya. 

A banda de la Generalitat i el CTFC, el projecte compta amb el Govern basc i altres institucions, centres de recerca i universitats del Regne Unit, Bèlgica, Itàlia i Hongria com a socis, que treballaran fins el 2020. Els primers tres anys han servit per intercanviar experiències de polítiques i per dissenyar el Pla d’Acció per a la integració de les lliçons apreses durant la cooperació en cada una de les polítiques regionals i/o programes. L’intercanvi d’experiències s’ha fet a través dels Grup d’actors locals o Local Stakeholder Group (LSG). Aquests grups, que es reuneixen un cop per semestre, estan pensats per traslladar a nivell local totes les experiències i aprenentatges que s'obtenen en les trobades interregionals o workshops i viceversa. A Catalunya el LSG està constituït bàsicament per gestors del patrimoni natural, generadors i usuaris d’informació de biodiversitat i gestors i beneficiaris de fons europeus. La segona fase del projecte, que es durà a terme entre el 2019 i el 2020, estarà dedicada al monitoreig de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la primera fase per part de cada regió sòcia.

Recordeu que podeu consultar la fitxa del projecte BID-REX al Cercador projectes d’R+D+I amb finançament de fons públics de la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), a RuralCat. En aquest cercador també trobareu les fitxes de més de 250 projectes.