INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 11/07/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa en dos estudis de validació de la Unió Europea

El Laboratori Agroalimentari, en qualitat d’expert en cromatografia líquida i amb una llarga experiència amb la tècnica HPLC-UV o DAD, ha estat convidat pels organismes competents de la UE a participar en dos estudis de validació.

El Laboratori Agroalimentari (LAC), ha participat recentment en dos estudis de validació europeus com a expert en cromatografia líquida i en la tècnica HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography-UltraViolet), un mètode d’anàlisi químic emprat per separar molècules usant tècniques cromatogràfiques, o DAD (Detector de Díodes en Línia). 

El primer estudi de validació ha estat el CEN project M523/P2 Pre-validation study of the methods “Determination of vitamin A, E and D content - method using solid phase extraction clean-up and High Performance Liquid Chromatography”. Aquest estudi  està organitzat per el Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Prague and BfUL/LUFA i preparat per el Technical Committee CEN/TC 327 “Animal feeding stuffs”, a petició de la Comissió Europea i la European Free Trade Association (EFTA), amb la finalitat de validar el mètode objecte d’estudi per tal que arribi a ser un estàndard europeu.

L’altre estudi en què ha participat el Laboratori Agroalimentari és el Collaborative study for the validation of a HPLC-UV or DAD based analytical method for the determination of authorised carotenoids in animal feed – Framework: Mandate III of the European Commission to the European Standardisation body CEN. Aquest estudi ha estat realitzat pel European Union Reference Laboratory for Feed Additives Control (EURL-FA Control), i organitzat per el European’s Commission Joint Research Centre (JRC) amb el propòsit de validar completament el mètode d’estudi per a la determinació simultània de carotenoides als nivells definits a la legislació europea, per tal de disposar d’un mètode analític fiable per al control oficial dels pinsos.

En aquest sentit, cal destacar que el compliment de la legislació i el control obligatori requereixen la disponibilitat de mètodes analítics fiables. En un esforç constant per contribuir a la fiabilitat dels resultats analítics obtinguts pels laboratoris encarregats de garantir el control oficial dels carotenoides en els pinsos i avaluar la seguretat alimentària, la Comissió Europea va demanar en el seu tercer mandat a l'organisme europeu de normalització (CEN) la regulació d'un mètode analític per a la determinació simultània dels carotenoides autoritzats en els pinsos, i per aquest motiu s’ha realitzat aquest estudi.