AJUTS | 16/07/2018  Ruralcat

Obert el període de sol·licituds per als ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del PDR

Els ajuts, per un import total de 400.000 euros, estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els ajuts, recollits en les bases reguladores (DOGC núm. 7653 de 29 de juny de 2018) corresponents a 2018, estan destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.

Aquests ajuts tenen per finalitat planificar i supervisar les actuacions d'ordenació, foment i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxa d'agrobotigues i hàbits de consum de productes alimentaris, i també desenvolupar línies d'actuació en matèria de comercialització i distribució de productes alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural.

Els beneficiaris dels ajuts són els partenariats d’interès, grups de productors agraris i persones jurídiques que cooperin per fomentar les cadenes curtes i els mercats locals. Aquesta cooperació serà horitzontal quan tots els agents pertanyin al sector primari i vertical quan hi hagi una barreja d’agents dels sector primari amb d’altres (consumidors, restauració i turisme, etc.).

La data límit per fer les sol·licituds és el 13 d’agost inclòs. En el cas de persones físiques la tramitació pot ser presencial o telemàtica, i si es tracta de persones jurídiques ha de ser obligatòriament telemàtica.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut fins al 30 d'abril de 2019, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP abans de l'1 de juny de 2019.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat i al web, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).